Přepnout do plné desktopové verze desktop icon logo uctovani.net
Registrovat se
Maturujete z účetictví? Pomůžeme vám zvládnout tuto zkoušku.
Připravili jsme pro vás 🎦 video kurz odmaturuj z účetnictví.

Ukázat první video »

Inventarizace

| Petra Holíková

Aktualizováno dle novely zákona o účetnictví platné od 1.1.2016 

Význam inventarizace a základní pojmy

Inventura

 = pouze zjištění skutečného stavu majetku a závazků k určitému dni u jednotlivých složek
- provádí se u majetku hmotné povahy
- materiál na skladě, zboží na skladě
- zjišťují se přepočtením, převážením, přeměřením


                           dokladová invent.       
- bankovní a úvěrové výpisy
- výplatní listiny
- daňová přiznání
- písemně uzavřené smlouvy
- vzájemně odsouhlasovací dopisy dluž. a věř.


Inzerce ∇

Inventarizace

 1 ) postup při provádění inventarizace

 jednoznačné určení inventar. majetku (závazky,mn.)

 podpis osoby odpovědné za zjištění invent. stavu

 podpis osoby odpovědné za provedení inventarizace

 způsob zjišťování skutečných stavů

 ocenění majetku a závazků k okamžiku ukončení inventarizace

 den zahájení a ukončení inventarizace

2) vyčíslení rozdílů mezi skutečným a účetním stavem


3) objasnění příčin a vypořádání inventarizačních rozdílů  

Druhy inventarizací 

a) kdy se provádí

- periodická – účetní jednotky ji provádějí k okamžiku sestavení účetní závěrky        

- průběžná – provádí se postupně v průběhu celého účet. období

- provádí se v mimořádných případech, jako je vznik podniku, jeho sloučení, rozdělení, uzavření dohody o hmotné odpovědnosti zaměstnance, po živelné pohromě, vloupání

b) podle rozsahu

Termíny inventarizací

Inventarizační rozdíly

- skutečný stav je nižší než účetní, nelze doložit dokladem nebo prokázat jiným způsobem stanoveným zákonem

- za manko se nepovažují ztráty v rámci norem přirozených úbytků zásob (sypké mat.),ÚJ si stanový podmínky ve směrnici
- zjištěná manka a přebytky nelze proti sobě kompenzovat s jedinou výjimkou – pokud k nim došlo v důsledku neúmyslné záměny obdobných druhů majetku. V takovém případě se zjištěná manka a přebytky vzájemně převedou a výsledný rozdíl se pak posuzuje podle toho, zda částka přebytků převyšuje částku mank, výsledný rozdíl je pak přebytkem, nebo naopak výsledný rozdíl je mankem.

Ověření ocenění majetku

Opravné položky

a)    skutečný stav majetku
b)   ocenění majetku (zda majetek odpovídá ocenění v účetnictví)
  09 – Opravné položky k dlouhodobému majetku
  19 – Opravné položky k zásobám
  29 – Opravné položky ke krátkodobému finančnímu majetku
  39 – Opravné položky k zúčtovacím vztahům a vnitřnímu zúčtování


1.    Užitná hodnota zásob je vyšší než ocenění v uce = skrytý / latentní přírůstek
-       v takovém případě se o přírůstku neúčtuje z důvodu respektování zásady bilanční opatrnosti

2.     Užitná hodnota zásob je nižší než ocenění v uce = snížení hodnoty
-       v takovém případě se musí zjistit, zda snížení hodnoty je trvalého nebo dočasného charakteru

a)    Trvalé snížení
-       účtuje se na účet 549Účet 549 - Manka a škody z provozní činnosti (Nákladový - daňový) 549 - Manka a škody z provozní činnosti
-       účtování – trvalé snížení: 549Účet 549 - Manka a škody z provozní činnosti (Nákladový - daňový) 549 / RÚb)   Dočasné snížení
-       opravné položky se tvoří k majetkovým účtům (DM, zásoby, finanční účty, pohledávky)
-       najdeme je vždy v poslední skupině účtové třídy, kde se účtuje majetek
-       vždy je to účet RP
-       opravné položky se tvoří a čerpají do nákladů na účet 559Účet 559 - Tvorba a zúčtování opravných položek v provozní činnosti (Nákladový - nedaňový) 559 – Tvorba a zúčtování opravných položek v provozní činnosti
-       (při tvorbě opravných položek k pohledávkám musíme rozlišovat účetní a daňové hledisko, daňovou účinnost řeší Zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmu – účet 558Účet 558 - Tvorba a zúčtování zákonných opravných položek v provozní činnosti (Nákladový - daňový) 558 – Tvorba a zúčtování zákonných opravných položek v provozní činnosti)
-       opravné položky nejsou daňově účinným nákladem
-       účtování:
1.    dočasné snížení ocenění (tvorba OP): 559Účet 559 - Tvorba a zúčtování opravných položek v provozní činnosti (Nákladový - nedaňový) 559 / (09, 19, 29, 39)
2.    zrušení OP: (09, 19, 29, 39) / 559Účet 559 - Tvorba a zúčtování opravných položek v provozní činnosti (Nákladový - nedaňový) 559
-       v následujícím období ÚJ zkoumá zda dočasné pominulo, nebo se stalo trvalým:
(a) dočasné snížení pominulo: OP se zruší
(b) dočasné snížení se stalo trvalým: OP se zruší a provede se trvalé snížení

Inventarizace vybraných druhů majetku a závazků

0. účtová třída

042Účet 042 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku (Aktivní) 042 – stav k 31.12. musí být 0

021Účet 021 - Stavby (Aktivní) 021, 022Účet 022 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (Aktivní) 022 – je nutné ověřit zda souhlasí:  a) PC na účtech 021Účet 021 - Stavby (Aktivní) 021, 022Účet 022 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (Aktivní) 022 souhlasí s PC na kartách
                                                                 b) obrat MD odpovídá PC přírůstku majetku na EK
                                                                 c) obrat D na účtech 02x odpovídá úbytkům majetku v PC

08x – je třeba zkontrolovat jednak zůstatek na tomto účtu s výši oprávek na kartách, a také případné
          obraty na straně MD účtu 08x musí odpovídat PC vyřazovaného majetku

1) doúčtování zůstatkové ceny            549Účet 549 - Manka a škody z provozní činnosti (Nákladový - daňový) 549 / 08x, 07x
2) vyřazení DM                                     08x, 07x / 02x, 01x
3) předpis náhrady za manko              335Účet 335 - Pohledávky za zaměstnanci (Aktivní) 335/ 648Účet 648 - Ostatní provozní výnosy (Výnosový - daňový) 648

1. účtová třída

111Účet 111 - Pořízení materiálu (Aktivní) 111, 131Účet 131 - Pořízení zboží (Aktivní) 131 – stav k 31.12. musí být 0

112Účet 112 - Materiál na skladě (Aktivní) 112, 132Účet 132 - Zboží na skladě a v prodejnách (Aktivní) 132 – zůstatek k 31.12 musí souhlasit na inventurní soupis zásob

121Účet 121 - Nedokončená výroba (Aktivní) 121 – je třeba zkontrolovat, zda zůstatek na účtu odpovídá skutečnému stavu rozpracovanosti k 31.12.

1) úbytek materiálu a zboží                  501Účet 501 - Spotřeba materiálu (Nákladový - daňový) 501, 504Účet 504 - Prodané zboží (Nákladový - daňový) 504 / 112Účet 112 - Materiál na skladě (Aktivní) 112, 132Účet 132 - Zboží na skladě a v prodejnách (Aktivní) 132
2) úbytek ned. výroby a výrobků         581Účet 581 - Změna stavu nedokončené výroby (Nákladový - daňový) 581, 583Účet 583 - Změna stavu výrobků (Nákladový - daňový) 583 / 121Účet 121 - Nedokončená výroba (Aktivní) 121, 123Účet 123 - Výrobky (Aktivní) 123
3) manko                                              549Účet 549 - Manka a škody z provozní činnosti (Nákladový - daňový) 549 / 112Účet 112 - Materiál na skladě (Aktivní) 112, 132Účet 132 - Zboží na skladě a v prodejnách (Aktivní) 132, 121Účet 121 - Nedokončená výroba (Aktivní) 121, 123Účet 123 - Výrobky (Aktivní) 123
4) předpis manka                                 335Účet 335 - Pohledávky za zaměstnanci (Aktivní) 335 / 648Účet 648 - Ostatní provozní výnosy (Výnosový - daňový) 648
5) přebytek materiálu a zboží               112Účet 112 - Materiál na skladě (Aktivní) 112, 132Účet 132 - Zboží na skladě a v prodejnách (Aktivní) 132 / 648Účet 648 - Ostatní provozní výnosy (Výnosový - daňový) 648  
6) přebytek ned. výroby a výrobků      121Účet 121 - Nedokončená výroba (Aktivní) 121, 123Účet 123 - Výrobky (Aktivní) 123 / 581Účet 581 - Změna stavu nedokončené výroby (Nákladový - daňový) 581, 583Účet 583 - Změna stavu výrobků (Nákladový - daňový) 583

2. účtová třída

211Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211 – zůstatek k 31.12. musí souhlasit se skutečným stavem peněz v pokladně

1) manko                                                 569Účet 569 - Manka a škody na finančním majetku (Nákladový - daňový) 569 / 211Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211
2) náhrada                                              335Účet 335 - Pohledávky za zaměstnanci (Aktivní) 335 / 668Účet 668 - Ostatní finanční výnosy (Výnosový - daňový) 668
3) krádež                                                569Účet 569 - Manka a škody na finančním majetku (Nákladový - daňový) 569 / 211Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211
4) přebytek                                              211Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211 / 668Účet 668 - Ostatní finanční výnosy (Výnosový - daňový) 668
 
221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221 – zůstatek k 31.12. musí souhlasit se stavem posledního výpisu

261Účet 261 - Peníze na cestě (Aktivní) 261 – stav k 31.12. musí být 0, pokud není, tak je třeba doložit dle zůstatku posledního výběru, odvodu

3. účtová třída

311Účet 311 - Pohledávky z obchodních vztahů (Aktivní) 311, 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321 – je nutné odsouhlasit zůstatky jednotlivých závazkových a pohledávkových účtů se skutečnou
                  hodnotou pohledávek a závazků

331Účet 331 - Zaměstnanci (Pasivní) 331, 336Účet 336 - Zúčtování s institucemi sociál. zabezpečení a zdravot. pojištění (Pasivní) 336, 342Účet 342 - Ostatní přímé daně (Pasivní) 342 – zůstatek k 31.12. musí souhlasit s vyúčtováním mezd k 31.12.

341Účet 341 - Daň z příjmů (Pasivní) 341 – zůstatek na tomto účtu by měl odpovídat výši záloh zaplacených v uzavíraném účetním období

343Účet 343 - DPH - Daň z přidané hodnoty (Aktivní i Pasivní) 343 – zůstatek na tomto účtu by měl odpovídat údajům posledního přiznání k DPH (za 12. či 4.)


Inventarizace této účtové třídy je velmi důležitá, neboť případné chyby v této třídě se objeví přímo ve výsledkových účtech!

Autor: Petra Holíková

Přišel vám článek užitečný? Doporučte ho dál, děkujeme.

Kategorie: Maturitní otázky

Rýchly přehled článků z kategorie Maturitní otázky


Dotazy & Diskuze k tomuto článku (20)

 1. [ 1] Janča 05.05.2011, 17:20

  Děkuji za pěkné shrnutí inventarizace, hodí se k matuře :)

 1. [ 2] Aneta 28.08.2012, 22:57

  U postupu provádění se nějak plete pojem "inventura" a "inventarizace". Konkrétně u inventurního soupisu. Trošku mě to zmátlo, ale i tak děkuju..:))

 1. [ 3] Martin 08.03.2013, 11:49

  Dobrý den, na prezentaci Jihomorav.kraje zazněla informace o nedostatku zjištěném MF při kontrolách hospodaření PO v rámci přezkoumání hospodaření: U inventury účtu 321 dodavatelé není uvedena splatnost faktury, u inventury majetkových účtů nejsou v inventurních soupisech uvedena data pořízení majetku -> organizace neprovedla inventarizaci v souladu s §30 odst.7 zákona č.563/1991 Sb. Dotaz: jak tomu mám rozumět, když v e spomínaném zákoně se nic o datu pořízení majetku nic nepíše?

 1. [ 4] Leňule 2 18.05.2013, 16:54

  Prosím o info: Je možné a povolené při provádění inventury zároveň prodávat zboží? Děkuji za info.

 1. [ 5] Ing. Marie Bohdalová 25.05.2013, 10:51

  Dobrý den, prodej při inventuře zakázaný není.

 1. [ 6] Dádule 09.06.2013, 14:48

  Dobrý den, chci se jen zeptat, zda je možné dát vědět o inventůře pouze dva dny dopředu, když popřípadě někdo někam měl jet, nebo cokoli jiného, děkuji za pdpověď

 1. [ 7] zdinda 19.03.2014, 16:20

  Dobrý den, ráda bych se zeptala jak je to s účetním přebytkem.SKutečná inventura ke konci roku v obchodě byla vyšší oproti účetnímu stavu. Jak se prosím zaúčtuje a kam?A předpokládám,že z toho ODPIS do normy nebudu uplatňovat, protože by se mi přebytek ještě navýšil?Předem moc děkuji za odpověď

 1. [ 8] Ing. Marie Bohdalová 24.03.2014, 10:09

  Dobrý den, nepíšete zda čeho Vám vyšel přebytek. například přebytek materiálu zaúčtujete na 112/648

 1. [ 9] zdinda 24.03.2014, 17:42

  Dobrý den, paní Bohdalová.Jedná se o přebytek zboží ve skladu v obchodě(prodejna potravin). TEN bych tedy zaúčtovala na 132/648, ale nevím jak s tím odpisem do normy,který se vždy uplatňoval na 504/132? Děkuji

 1. [ 10] Ing. Marie Bohdalová 25.03.2014, 09:48

  Odpis do normy byste použila, pokud by byl opačný stav. Tedy méně ve skutečnosti než v účetnictví. Musíte mít podmínky, např. procentuelní, stanovené ve směrnici. Účtovalo by se na daňově uznatelné manko - 549/132

 1. [ 11] zdinda 25.03.2014, 09:52

  Dobrý den, paní Bohdalová, moc děkuji za radu. S pozdravem

 1. [ 12] JD 08.04.2014, 15:08

  Dobrý den, ráda bych se zeptala, nastal mi problém v účetnictví, předchozí účetní účtovala zásoby metodou B, nevedla sklad a ani na inventuru neupozornila mého klienta, na konci roku neudělala pohyb mezi prodejem zboží a zbožím na skladě, na skladě má tedy zboží za 0,-, i když dle mého tam má zboží v hodnotě cca 250tis...poté se dané zboží prodalo jiné firmě v částce a množství, které si ona vymyslela, i když opět bylo zboží více a částka by měla být vyšší (nebo spíše 0,-, když dané zboží nepřevedla na sklad...danou účetní chceme nahlásit na živnostenský úřad k odebrání živnostenského oprávnění a podat na ní trestní oznámení, ale bohužel mi díky jejímu špatnému účtování i po dalších stránkách vznikly tyto problémy, poprosím tedy o radu, alespoň u této problematiky. Předem děkuji. S pozdravem JD

 1. [ 13] Ing. Marie Bohdalová 09.04.2014, 08:31

  Dobrý den, místo výnosových nebo nákladových účtů pro doúčtování můžete použít účet 426 - Jiný výsledek hospodaření minulých let. http://www.uctovani.net/clanek.php?t=Jiny-vysledek-hospodareni-minulych-let&idc=107

 1. [ 14] JD 09.04.2014, 09:34

  Velmi děkuji za odpověď. Opravuji účetnictví za rok 2013 a daná období, kdy se zboží koupilo jsou za rok 2010-2012, kdy se nedělal konečný převod z prodeje zboží na sklad, je možné celkový sklad hodit na doúčtování s 426 nebo je to možné jen pro rok 2012 - dávám dohromady více možností a pak vyberu tu, která je finančně více únosná při zpětném douhrazení daně a penál s tím souvisejícím... Předem děkuji JD

 1. [ 15] MíšaBou 18.05.2014, 11:03

  Dobrý den, měla bych dotaz:¨ Jakým způsobem se účtuje o mankách cenných papírů, z čeho postup vychází a na jaký proces navazuje? Děkuji

 1. [ 16] dagmar dvořáková 19.05.2015, 07:50

  dobrý den, ráda bych se zeptala zda je dovoleno při inventurách mít jakýkoliv majetek,který je označen štítkem VLASTNÍ, případně je-li třeba vlastní majetek zanést do inventur s poznámkou,že se jedná o soukromý kus. Jestliže se nejedná o porušení zákona o inventarizaci můžete mi poslat odkaz ve kterém najdu,že není protizákonné,když při inventurách zjistí komise,že ten který výrobek je v soukromém vlastnictví? Děkuji Dvořáková

 1. [ 17] VerZah 02.06.2016, 09:30

  Dobrý den, děkuji za velmi pěkný článek k inventurám! Mohla bych ještě poprosit o radu? Pokud udělám inventuru na pobočce a nechci tuto pobočku obtěžovat tím, že inventuru neuzavře, dokud my, na centrále, nedořešíme inventurní rozdíly a záměny zboží, mohu postupovat tak, že místo do nákladů a výnosů a zaúčtuji přebytek 132xxx/395 a manko 395/132xxx? Pobočka by tím pádem mohla inventuru považovat ze svého pohledu za uzavřenou, my bychom dořešili rozdíly a vyčistili si 395 buď převodem na jinou 132 (pokud by se zboží našlo na jiném skladě) nebo pak tedy do nákladů a výnosů, pokud by nešlo řešit jinak. S tím je spojena moje druhá otázka: vím, že nesmí docházet ke vzájemné kompenzaci nákladů a výnosů, k čemuž by tímto způsobem docházelo, pokud bych na konci udělala na účtu 395 tlustou čáru a zaúčtovala podle toho, na jaké straně by měl zůstatek. Ale ve Vašem článku jsem našla odstaveček, který říká, že pokud jde o neúmyslné záměny podobných druhů, tak vzájemná kompenzace možná je. Předpokládám, že u nás se záměnami budou řešit právě stejné druhy zboží a navíc bychom mohli udělat "závěrku" účtu 395 po každé inventuře a zůstatek ihned přeúčtovat do nákladů nebo výnosů. Byl by tento způsob účetně korektní? Nevíte náhodou, který zákon nebo předpis vymezuje to, co Vy uvádíte ve výše zmíněném odstavci? Předem Vám děkuji za odpověď. Moc by mi pomohla. Pěkný den. Veronika

 1. [ 18] Jaroslav P. 08.07.2019, 18:53

  Dobrý den, 042 NEmusí být 0. Pokud je majetek stále nedokončen tak musí zůstat na 042.

 1. [ 19] Michaela Vetráková 23.07.2019, 21:47

  Dobrý den, děkujeme za Váš komentář, máte pravdu.

 1. [ 20] Andrea P. 12.01.2021, 19:54

  Dobrý den, k 31.12. je aktivní účet 036. Při pracování inventarizace může být daný majetek k prodeji na inventurním soupise majetku 022, s tím, že hodnota v účetní evidenci na účtech 02x + 036 musí dát hodnotu 022 v majetkové evidenci nebo daný majetek nesmí figurovat na inventurních soupise z fyzické inventury 022, ale budou na soupise FI 036. Moc děkuji za odpověď.

Vložit komentář:


Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

RSS              Reklama             Publikování článků

Našli jste chybu nebo chcete ohodnotit mobilní verzi stránek? Napište nám na , děkujeme.
Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí, které provedete na základě informací získaných z těchto stránek. CC BY-NC-SA 3.0 CZ www.uctovani.net 2010 - 2022