Přepnout do plné desktopové verze desktop icon logo uctovani.net
Registrovat se

Účetnictví krok za krokem, 7. díl - Dlouhodobý majetek

| Lenka Vochozková

V minulém díle jsme si popsali složky aktiv (dlouhodobý a oběžný majetek). Dnešní kapitola bude věnována dlouhodobému majetku. Popíšeme si jednotlivé složky, probereme ocenění majetku při pořízení a vysvětlíme si, co se rozumí pod pojemem technické zhodnocení.

Dlouhodobý majetek

Pod dlouhodobým majetkem si představíme jednu z nejvýznamnějších složek aktiv každé účetní jednotky. Eviduje se v účtové třídě 0. Dělíme jej na:

Podstatným rysem dlouhodbého majetku je umožňovat nebo rozšiřovat podnikateslkou činnost. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek nebývá zpravidla určen k prodeji, ale k dluhodobému používání v podniku. Finanční majetek naopak pořizuje podnik s cílem dosáhnout určitého prospěchu.

Dlouhodobý nehmotný majetek– účtová skupina 01 – vyhláška § 6

Základní charakteristikou tohoto majetku je dlouhodobá použitelnost a můžeme za něj považovat software, nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, ocenitelná práva, goodwill, emisní povolenky a preferenční limity. Pro zařazení mezi dlouhodobý majetek musí být současně splněny tyto podmínky:

  1. doba použitelnosti delší než 1 rok (je to doba, po kterou je majetek využitelný pro naší činnost. Není to doba, po kterou účetní jednotka zamýšlí majetek využívat)
  2. hodnota ocenění (tuto výši si zvolí účetní jednotka sama – může si třeba zvolit, že nehmotný majetek zařadí do dlouhodobého majetku, když překročí cenu 30000,-. Hranice 60000,-, která je stanovená v zákonu o daních z příjmů, není pro účetní hledisko podstatná ani závazná. Při stanovení je třeba respektovat zákon o účetnictví

Mezi dlouhodbý nehmotný majetek zejména řadíme:

Dlouhodobý hmotný majetek -  účtová skupina 02 a 03 – vyhláška § 7

Dlouhodobým hmotným majetekm jsou složky, jejichž společným znakem je doba použitelnosti delší než 1 rok. Doba je opět, jako u nehmotného majetku, vnímána jako období, použitelnosti majetku a nikoliv jako doba, po kterou účetní jednotka zamýšlí majetek používat. Podmínkou pro zařazení mezi dlouhodobý hmotný majtek:

  1. fyzická podstata
  2. dlouhodobost používání (delší než 1 rok)
  3. výše ocenění, kterou si účetní jednotky stanoví samy a přihlížejí k principu významnosti a věrného a pocitvého zobrazení účetnictví

K tomu, aby byl majetek zařazen mezi dlouhodobý hmotný, nemusí vyhovovat vždy všem třem kritériím. Do dlouhodobého hmotného majetku se zahrnují vždy nemovitosti.

Mezi dlouhodobý hmotný majetek patří:

Dlouhodbý finanční majetek - účtová skupina 06 - vyhláška § 8

Do této kategorie můžeme zařadit aktiva, která účetní jednotky nakupují, vlastní nebo půjčují za účelem investice volných peněžních prostředků. Účetní jednotky tak očekávají výnos v podobě dividend, úroků nebo jiné zhodnocení. Většinou tato aktiva nejsou určena k používání běžné činnosti podniku. Podmínka pro zařazení mezi dlouhodobý finanční majetek je jen jedna. Tou je doba držby či splatnosti delší než 1 rok.

Do dlouhodobého finančního majetku řadíme:

Ocenění dlouhodobého majetku - vyhláška § 47, 48

Dlouhodobý majetek je pořizován zejména koupí, vkladem, převodem, vytvořením vlastní činností, přeřaením z osobního užívání do podnikání,... K tomu, abychom správně ocenili dlouhodobý majetek při pořízení, musíme správně určit formu pořízení.

Při pořízení dlouhodobého majetku bereme v úvahu tyto způsoby ocenění:

  1. pořizovací cena
  2. vlasní náklady
  3. reprodukční pořizovací cena

Pořizovací cena

Touto cenou se ocení majetek, který byl pořízen za úplatu (nákupní cena). K nákupní ceně je třeba přičíst i náklady spojené s jeho pořízením (vedlejší náklady). Mezi ty patří např. doprava, montáž, clo, průzkumné a projektové práce, atd. U finannčího majetku jsou pak vedlejšími náklady na pořízení poplatky makléřům, burzám apod.

Pořizovací cena dlouhodbého majetku se snižuje o dotaci účelově poskytnutou na pořízení tohoto majetku.

Součet pořizovací ceny a vedlejších nákladů je rozhodující pro to, zda byl splněn limit pro vznik dlouhodobého majetku.

Vlastní náklady

Vlastními náklady se ocení dlouhodobý majetek, který je vytvořen vlastní činností. Vlastní náklady mohou být přímé (materiál), ale i nepřímé (výrobní a správní režie).

Reprodukční pořizovací cena

Tímto oceněním se chápeme cenu, za kterou byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje. Jedná se tedy o majetek, který nelze jinak ocenit.  Může to být například majetek nabytý darováním nebo nově zjištěný majetek v účetnictví při inventarizaci (přebytek)

Technické zhodnocení dlouhodobého majetku - ZDP § 33, ČÚS 13

Tímto pojmem se označují výdaje na nástavby, přístavby a stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku, pokud za účetní období překročí částku 40000,-.

Technické zhodnocení se zahrne do účtové třídy 0 mezi dlouhodobý majetek. Jeho hodnota buď zvýší pořizovací cenu majetku, na kterém je prováděno technické zhodnocení nebo tvoří samostatnou položku.

Technické zhodnocení vs. opravy

Dlouhodobé užívání majetku vyžaduje určité úpravy. Tyto činnosti by se daly údržbu, opravy a technické zhodnocení.

V praxi je složité odlišit technické zhodnocení od oprav a údržby. Správné odlišení je ale velmi důležité, protože opravy a údržby účtujeme rovnou do nákladů a technické zhodnocení ne, takže rozhodnutí ovlivní i výsledek hospodaření. Lze v podstatě konstatovat, že co není uvedeno do původního stavu, je technické zhodnocení. Když si poplatník není jistý, může podat žádost správci daně (finančnímu úřadu) o vydání rozhodnutí o závazném posouzení, zda je provedený zásah do majetku technickým zhodnocením. 


Autor: Lenka Vochozková

Přišel vám článek užitečný? Doporučte ho dál, děkujeme.

Přečtěte si také

 Účetnictví krok za krokem, 8. díl - Zásoby Účetnictví krok za krokem, 8. díl - Zásoby

 Účetnictví krok za krokem, 9. díl - Krátkodobý finanční majetek, pohledávky a složky PASIV Účetnictví krok za krokem, 9. díl - Krátkodobý finanční majetek, pohledávky a složky PASIV

Kategorie: Účetnictví krok za krokem

Rýchly přehled článků z kategorie Účetnictví krok za krokem


Dotazy & Diskuze


Zatím žádný komentář, buďte první


Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

RSS              Reklama             Publikování článků

Našli jste chybu nebo chcete ohodnotit mobilní verzi stránek? Napište nám na , děkujeme.
Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí, které provedete na základě informací získaných z těchto stránek. CC BY-NC-SA 3.0 CZ www.uctovani.net 2010 - 2022