Přepnout do plné desktopové verze desktop icon logo uctovani.net
Registrovat se

Účtování materiálu

| Jana Fučíková

Materiál je součástí oběžného majetku účetní jednotky. Neodepisujeme ho, spotřebovává se jednorázově.

Do materiálu řadíme:

Známe dva způsoby, kterými můžeme o materiálu účtovat –  způsob A a způsob B. Způsob účtování si účetní jednotka stanoví ve vnitropodnikové směrnici.

Účtování způsobem A

 Materiál evidujeme na účtech 11 účtové skupiny. Účetní jednotka vytváří příjemky a výdejky, účtuje o nich a používá kalkulační účet 111Účet 111 - Pořízení materiálu (Aktivní) 111. Do nákladů na účet 501Účet 501 - Spotřeba materiálu (Nákladový - daňový) 501 Spotřeba materiálu materiál účtujeme až v okamžiku jeho skutečného úbytku, jeho spotřeby.

Příklad: 

pořízení materiálu

111Účet 111 - Pořízení materiálu (Aktivní) 111 / 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321

zaplacení dopravy materiálu

111Účet 111 - Pořízení materiálu (Aktivní) 111 / 211Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211

převzetí materiálu na sklad

112Účet 112 - Materiál na skladě (Aktivní) 112 / 111Účet 111 - Pořízení materiálu (Aktivní) 111

spotřeba materiálu

501Účet 501 - Spotřeba materiálu (Nákladový - daňový) 501 / 112Účet 112 - Materiál na skladě (Aktivní) 112

Účtování způsobem B

Na začátku účetního období zaúčtujeme počáteční stav materiálu na účet 112Účet 112 - Materiál na skladě (Aktivní) 112 Materiál na skladě. V průběhu roku účtujeme pořízení materiálu rovnou do nákladů na účet 501Účet 501 - Spotřeba materiálu (Nákladový - daňový) 501 Spotřeba materiálu. Neúčtujeme o příjemkách a výdejkách, ale evidovat je musíme! Zjistíme podle nich množství materiálu na skladě.

Na konci účetního období zaúčtujeme počáteční stav ze začátku účetního období do nákladů. Dále zjistíme skutečný stav materiálu na skladě, odúčtujeme ho z nákladů na účet 112Účet 112 - Materiál na skladě (Aktivní) 112 a účet uzavřeme pomocí závěrkového účtu.

Příklad:

počáteční stav materiálu na počátku účetního období – např. 5 000,-

112Účet 112 - Materiál na skladě (Aktivní) 112 / 701Účet 701 - Počáteční účet rozvažný (Aktivní) 701

pořízení nového materiálu

501Účet 501 - Spotřeba materiálu (Nákladový - daňový) 501 / 211Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211

zaplacení dopravy materiálu

501Účet 501 - Spotřeba materiálu (Nákladový - daňový) 501 / 211Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211

na konci účetního období:

 

zaúčtování počátečního stavu do nákladů – 5 000,-

501Účet 501 - Spotřeba materiálu (Nákladový - daňový) 501 / 112Účet 112 - Materiál na skladě (Aktivní) 112

zjištění skutečného stavu materiálu, zaúčtování do 1. účtové třídy

112Účet 112 - Materiál na skladě (Aktivní) 112 / 501Účet 501 - Spotřeba materiálu (Nákladový - daňový) 501

uzavření účtu

702Účet 702 - Konečný účet rozvažný (Aktivní) 702 / 112Účet 112 - Materiál na skladě (Aktivní) 112


Inzerce ∇

Analytická evidence

Při účtování o materiálu si můžeme účty 112Účet 112 - Materiál na skladě (Aktivní) 112 (u způsobu účtování A) nebo 501Účet 501 - Spotřeba materiálu (Nákladový - daňový) 501 (u způsobu účtování B) analyticky rozlišit podle jednotlivých druhů materiálu, podle místa uskladnění, podle hmotně odpovědných osob apod.

Oceňování materiálu

Při pořízení materiál oceňujeme:

 

Oceňování materiálu při jeho spotřebě

Jednotlivé dodávky materiálu se mohou od sebe lišit cenou za jednotku materiálu. Vyvstává otázka, v jaké ceně budeme oceňovat materiál při jeho spotřebě. Máme na výběr z těchto metod:

Inventarizační rozdíly

Při inventarizaci mohou být zjištěny inventarizační rozdíly materiálu.

Ve vnitropodnikové směrnici si může účetní jednotka stanovit pro jednotlivé druhy materiálu přirozené úbytky, neboli úbytky do normy (např. vysychání dřeva, rozprach mouky, …). Tyto úbytky se účtují rovnou do spotřeby.

Úbytky nad normu účtujeme na účet 549Účet 549 - Manka a škody z provozní činnosti (Nákladový - daňový) 549 Manka a škody z provozní činnosti. Přebytky materiálu účtujeme do výnosů na účet 648Účet 648 - Ostatní provozní výnosy (Výnosový - daňový) 648 Jiné provozní výnosy.

Příklad:

Ve vnitropodnikové směrnici je stanoven přirozený úbytek materiálu A 5 %. Při inventarizaci byly zjištěny tyto rozdíly:

Prodej materiálu

V některých případech se může stát, že účetní jednotka materiál prodá (např. z důvodu přechodu na jiný výrobní program – materiál je nepotřebný). Pak ale vyskladnění nesmíme účtovat do spotřeby, ale na účet 542Účet 542 - Prodaný materiál (Nákladový - daňový) 542 Prodaný materiál. Výnosy z prodeje účtujeme na výnosový účet 642Účet 642 - Tržby z prodeje materiálu (Výnosový - daňový) 642 Tržby z prodeje materiálu. Porovnáním těchto dvou účtů ( 542Účet 542 - Prodaný materiál (Nákladový - daňový) 542 a 642Účet 642 - Tržby z prodeje materiálu (Výnosový - daňový) 642) můžeme zjistit, nakolik byl obchod ziskový nebo ztrátový (zda na prodeji materiálu účetní jednotka něco „vydělala“).

Příklad

Účetní jednotka se rozhodla prodat nepotřebný materiál.

642Účet 642 - Tržby z prodeje materiálu (Výnosový - daňový) 642 > 542Účet 542 - Prodaný materiál (Nákladový - daňový) 542 => zisk z prodeje materiálu

642Účet 642 - Tržby z prodeje materiálu (Výnosový - daňový) 642 < 542Účet 542 - Prodaný materiál (Nákladový - daňový) 542 => ztráta z prodeje materiálu

Účtování na konci účetního období

Na konci účetního období může vzniknout nesoulad mezi příjemkami na materiál a došlými fakturami za materiál, který je nutno zaúčtovat.

Účtování způsobem A:

Protože při uzavírání účetních knih nesmí kalkulační účet 111Účet 111 - Pořízení materiálu (Aktivní) 111 Pořízení materiálu vykazovat jiný než nulový zůstatek, je nutno jeho případný zůstatek „odúčtovat“ na jiné účty.

Mohou nastat dva případy:

1. Nevyfakturovaný materiál - máme přijatý materiál na sklad (vystavenou příjemku), ale chybí nám faktura od dodavatele.

Máme zůstatek na účtu 111Účet 111 - Pořízení materiálu (Aktivní) 111 Pořízení materiálu na straně Dal. Protože tento účet nesmí na konci účetního období vykazovat zůstatek a fakturu nemáme k dispozici, musíme odhadnout cenu faktury (měla by se shodovat s cenou na námi vystavené příjemce) a zaúčtovat ji na účet 389Účet 389 - Dohadné účty pasivní (Pasivní) 389 Dohadné účty pasivní.

(Jinými slovy: Máme závazek za dodavatelem, ale protože fakturu od něj nemáme a nemůžeme tudíž závazek evidovat na účtu 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321 Dodavatelé, účtujeme závazek ve prospěch účtu 389Účet 389 - Dohadné účty pasivní (Pasivní) 389 souvztažně s účtem 111Účet 111 - Pořízení materiálu (Aktivní) 111.)

Nyní již účet 111Účet 111 - Pořízení materiálu (Aktivní) 111 nevykazuje žádný zůstatek a můžeme proto přistoupit k uzavírání účetních knih.

Závazek za dodavatelem účtujeme na účet 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321, účet 389Účet 389 - Dohadné účty pasivní (Pasivní) 389 by nyní neměl vykazovat žádný zůstatek.

2. Materiál na cestě – máme fakturu za materiál od dodavatele, ale materiál jsme ještě fyzicky neobdrželi.

Máme zůstatek na účtu 111Účet 111 - Pořízení materiálu (Aktivní) 111 Pořízení materiálu na straně Má dáti. Protože tento účet nesmí na konci účetního období vykazovat zůstatek, musíme ho zaúčtovat na účet 119Účet 119 - Materiál na cestě (Aktivní) 119 Materiál na cestě v ceně, která je uvedena na faktuře.

Nyní účet 111Účet 111 - Pořízení materiálu (Aktivní) 111 nevykazuje žádný zůstatek a můžeme přistoupit k uzavírání účetních knih.

Přijmeme materiál na sklad, zaúčtujeme ho na účet 112Účet 112 - Materiál na skladě (Aktivní) 112 Materiál na skladě a současně „vynulujeme“ účet 119Účet 119 - Materiál na cestě (Aktivní) 119.

Účtování způsobem B

I přesto, že účetní jednotka používá způsob účtování B, musí účtovat o nevyfakturovaných dodávkách a materiálu na cestě. Místo kalkulačního účtu 111Účet 111 - Pořízení materiálu (Aktivní) 111 Materiál na cestě používá nákladový účet 501Účet 501 - Spotřeba materiálu (Nákladový - daňový) 501 Spotřeba materiálu.

1. Nevyfakturovaný materiál – máme materiál, ale nemáme fakturu

Materiál účtujeme rovnou do spotřeby, odhadujeme závazek za dodavatelem na účtu 389Účet 389 - Dohadné účty pasivní (Pasivní) 389 Dohadné účty pasivní. Nyní můžeme uzavřít účetní knihy.

Zrušíme závazek na účtu 389Účet 389 - Dohadné účty pasivní (Pasivní) 389 a zároveň nám vzniká závazek na účtu 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321 Dodavatelé.

2. Materiál na cestě – máme fakturu, ale nemáme materiál

Materiál jsme dosud nepřijali na sklad, nemůžeme ho tedy mít zaúčtovaný v nákladech. Nedodaný materiál účtujeme na účet 119Účet 119 - Materiál na cestě (Aktivní) 119 Materiál na cestě na stranu MD souvztažně s účtem 501Účet 501 - Spotřeba materiálu (Nákladový - daňový) 501 Spotřeba materiálu.

Až nyní můžeme uzavřít účetní knihy.


Autor: Jana Fučíková

Přišel vám článek užitečný? Doporučte ho dál, děkujeme.

Přečtěte si také

 Účtování o dohadných položkách aktivních a pasivních Účtování o dohadných položkách aktivních a pasivníchInzerce ∇

Dotazy & Diskuze k tomuto článku (1)

  1. [ 1] Pavla K. 24.03.2018, 22:51

    Dobrý den potřebuji poradit. Dříve jsme vyráběli pro jednu společnost výrobky z našich surovin a účtovali způsobem A. Potřebuji poradit, jak by se mělo správně účtovat, když tato společnost si dodá všechen materiál a u nás se z něj vyrobí výrobek. Následně fakturujeme pouze službu. Jak účtovat o přijatém materiálu a následné výrobě, firma vystavuje výrobní listy. Prosím o doporučený působ A i B, děkuji

Vložit komentář:


Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

RSS              Reklama             Publikování článků

Našli jste chybu nebo chcete ohodnotit mobilní verzi stránek? Napište nám na , děkujeme.
Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí, které provedete na základě informací získaných z těchto stránek. CC BY-NC-SA 3.0 CZ www.uctovani.net 2010 - 2022