Přepnout do plné desktopové verze desktop icon logo uctovani.net

Výkaz zisků a ztrát - výsledovka ke stažení

| Redakce

Související dokumenty ke stažení

Výkaz zisků a ztrát - zkrácený rozsah účelové členění Stáhnout
Výkaz zisků a ztrát - plný rozsah druhové členění Stáhnout
Výkaz zisků a ztrát - plný rozsah druhové členění Stáhnout
Výkaz zisků a ztrát - zkrácený rozsah účelové členění Stáhnout
Výkaz zisků a ztrát - zkrácený rozsah druhové členění Stáhnout
Výkaz zisků a ztrát - plný rozsah účelové členění Stáhnout

Výkaz zisku a ztráty (výsledovka) je povinnou součástí účetní závěrky. Tento výkaz tvoří pouze nákladové a výnosové účty. Členění nákladů a výnosů může být buď druhové nebo účelové. Každá účetní jednotka se sama rozhodne, zda bude sestavovat výsledovku v druhovém nebo účelovém členění.

Druhové členění = jaké náklady byly podnikatelem v podniku vynaloženy na konkrétní účely (spotřeba materiálu, náklady na prodané výrobky, mzdové náklady, odpisy).

Účelové členění = v jakém útvaru podniku byly náklady vynaloženy, znakem je doložení konkrétního účelu, na který byly vynaloženy (náklady na prodané výrobky, náklady na odbyt a náklady na administrativu).

Kromě toho firmy, které nemají zákonem nařízeno ověřování závěrky auditorem, mohou vykázat výsledovku ve zjednodušeném rozsahu. Jinak se sestavuje v plném rozsahu.

 

K jednotlivým položkám výkazu jsme Vám připsali čísla účtů, které se do těchto hodnot zanášejí.

 

Jak vyplnit výkaz zisků a ztrát?

Do příslušných řádků doplňte součet zůstatkových hodnot z jednotlivých účtů

Řádek ve VZZ

Text

 

Používaný účet

I.

Tržby z prodeje výrobků a služeb

601Účet 601 - Tržby za vlastní výrobky (Výnosový - daňový) 601, 602Účet 602 - Tržby z prodeje služeb (Výnosový - daňový) 602

II.

Tržby za prodej zboží

604Účet 604 - Tržby za zboží (Výnosový - daňový) 604

A.

Výkonová spotřeba

 

A.1.

Náklady vynaložené na prodané zboží

504Účet 504 - Prodané zboží (Nákladový - daňový) 504

A.2.

Spotřeba materiálu a energie

501Účet 501 - Spotřeba materiálu (Nákladový - daňový) 501, 502Účet 502 - Spotřeba energie (Nákladový - daňový) 502, 503Účet 503 - Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek (Nákladový - daňový) 503

A.3.

Služby

511Účet 511 - Opravy a udržování (Nákladový - daňový) 511, 512Účet 512 - Cestovné (Nákladový - daňový) 512, 513Účet 513 - Náklady na reprezentaci (Nákladový - nedaňový) 513, 518Účet 518 - Ostatní služby (Nákladový - daňový) 518

B.

Změna stavu zásob vlastní činnosti

581Účet 581 - Změna stavu nedokončené výroby (Nákladový - daňový) 581, 582Účet 582 - Změna stavu polotovarů vlastní výroby (Nákladový - daňový) 582, 583Účet 583 - Změna stavu výrobků (Nákladový - daňový) 583, 584Účet 584 - Změna stavu zvířat (Nákladový - daňový) 584

C.

Aktivace

585Účet 585 - Aktivace materiálu a zboží (Nákladový - daňový) 585, 586Účet 586 - Aktivace vnitropodnikových služeb (Nákladový - daňový) 586, 587Účet 587 - Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku (Nákladový - daňový) 587, 588Účet 588 - Aktivace dlouhodobého hmotného majetku (Nákladový - daňový) 588

D.

Osobní náklady

 

D.1.

Mzdové náklady

521Účet 521 - Mzdové náklady (Nákladový - daňový) 521, 522Účet 522 - Příjmy společníků a členů družstva ze závislé činnosti (Nákladový - daňový) 522, 523Účet 523 - Odměny členům orgánů společnosti a družstva (Nákladový - daňový) 523

D.2.

Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady

 

D.2.1.

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

524Účet 524 - Zákonné sociální pojištění (Nákladový - daňový) 524, 525Účet 525 - Ostatní sociální pojištění (Nákladový - nedaňový) 525, 526Účet 526 - Sociální náklady individuálního podnikatele (Nákladový - nedaňový) 526

D.2.2.

Ostatní náklady

527Účet 527 - Zákonné sociální náklady (Nákladový - daňový) 527, 528Účet 528 - Ostatní sociální náklady (Nákladový - nedaňový) 528

E.

Úpravy hodnot v provozní oblasti

 

E.1.

Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

 

E.1.1.

Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku – trvalé

551Účet 551 - Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (Nákladový - daňový) 551, 557Účet 557 - Zúčtování oprávky k oceňovacímu rozdílu k nabytému majetku (Nákladový - nedaňový) 557

E.1.2.

Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné

559Účet 559 - Tvorba a zúčtování opravných položek v provozní činnosti (Nákladový - nedaňový) 559

E.2.

Úpravy hodnot zásob

559Účet 559 - Tvorba a zúčtování opravných položek v provozní činnosti (Nákladový - nedaňový) 559

E.3.

Úprav hodnot pohledávek

558Účet 558 - Tvorba a zúčtování zákonných opravných položek v provozní činnosti (Nákladový - daňový) 558, 559Účet 559 - Tvorba a zúčtování opravných položek v provozní činnosti (Nákladový - nedaňový) 559

III.

Ostatní provozní výnosy

 

III.1.

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku

641Účet 641 - Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (Výnosový - daňový) 641

III.2.

Zůstatková cena prodaného materiálu

642Účet 642 - Tržby z prodeje materiálu (Výnosový - daňový) 642

III.3.

Jiné provozní výnosy

643, 644Účet 644 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení (Výnosový - daňový) 644, 646Účet 646 - Výnosy z odepsaných pohledávek (Výnosový - daňový) 646, 647, 648Účet 648 - Ostatní provozní výnosy (Výnosový - daňový) 648, 649

F.

Ostatní provozní náklady

 

F.1.

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku

541Účet 541 - Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (Nákladový - daňový) 541

F.2.

Zůstatková cena prodaného materiálu

542Účet 542 - Prodaný materiál (Nákladový - daňový) 542

F.3.

Daně a poplatky

531Účet 531 - Daň silniční (Nákladový - daňový) 531, 532Účet 532 - Daň z nemovitostí (Nákladový - daňový) 532, 538Účet 538 - Ostatní daně a poplatky (Nákladový - daňový) 538

F.4.

Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období

552Účet 552 - Tvorba a zúčtování rezerv podle zvláštních právních předpisů (Nákladový - daňový) 552, 554Účet 554 - Tvorba a zúčtování ostatních rezerv (Nákladový - nedaňový) 554, 555Účet 555 - Tvorba a zúčtování komplexních nákladů příštích období (Nákladový - daňový) 555

F.5.

Jiné provozní náklady

543Účet 543 - Dary (Nákladový - nedaňový) 543, 544Účet 544 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení (Nákladový - daňový) 544, 545Účet 545 - Ostatní pokuty a penále (Nákladový - nedaňový) 545, 546Účet 546 - Odpis pohledávky (Nákladový - nedaňový) 546, 547, 548Účet 548 - Ostatní provozní náklady (Nákladový - daňový) 548, 549Účet 549 - Manka a škody z provozní činnosti (Nákladový - daňový) 549

*

Provozní výsledek hospodaření

 

IV.

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku – podíly

 

IV.1.

Výnosy z podílů – ovládaná nebo ovládající osoba

661Účet 661 - Tržby z prodeje cenných papírů a podílů (Výnosový - daňový) 661, 665Účet 665 - Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (Výnosový - daňový) 665

IV.2.

Ostatní výnosy z podílů

661Účet 661 - Tržby z prodeje cenných papírů a podílů (Výnosový - daňový) 661, 665Účet 665 - Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (Výnosový - daňový) 665

G.

Náklady vynaložené na prodané podíly

561Účet 561 - Prodané cenné papíry a podíly (Nákladový - daňový) 561

V.

Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku

 

V.1.

Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku – ovládaná nebo ovládající osoba

661Účet 661 - Tržby z prodeje cenných papírů a podílů (Výnosový - daňový) 661, 665Účet 665 - Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (Výnosový - daňový) 665

V.2.

Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku

661Účet 661 - Tržby z prodeje cenných papírů a podílů (Výnosový - daňový) 661, 665Účet 665 - Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (Výnosový - daňový) 665

H.

Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem

561Účet 561 - Prodané cenné papíry a podíly (Nákladový - daňový) 561

VI.

Výnosové úroky a podobné výnosy

 

VI.1.

Výnosové úroky a podobné výnosy – ovládaná nebo ovládající osoba

662Účet 662 - Úroky (Výnosový - daňový) 662, 665Účet 665 - Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (Výnosový - daňový) 665, 666Účet 666 - Výnosy z krátkodobého finančního majetku (Výnosový - daňový) 666

VI.2.

Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy

662Účet 662 - Úroky (Výnosový - daňový) 662, 665Účet 665 - Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (Výnosový - daňový) 665, 666Účet 666 - Výnosy z krátkodobého finančního majetku (Výnosový - daňový) 666

I.

Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti

574Účet 574 - Tvorba a zúčtování finančních rezerv (Nákladový - nedaňový) 574, 579Účet 579 - Tvorba a zúčtování opravných položek ve finanční činnosti (Nákladový - nedaňový) 579

J.

Nákladové úroky a podobné náklady

 

J.1.

Nákladové úroky a podobné náklady – ovládaná nebo ovládající osoba

562Účet 562 - Úroky (Nákladový - daňový) 562, 566Účet 566 - Náklady z finančního majetku (Nákladový - daňový) 566, 568Účet 568 - Ostatní finanční náklady (Nákladový - daňový) 568

J.2.

Ostatní nákladové úroky a podobné náklady

562Účet 562 - Úroky (Nákladový - daňový) 562, 566Účet 566 - Náklady z finančního majetku (Nákladový - daňový) 566, 568Účet 568 - Ostatní finanční náklady (Nákladový - daňový) 568

VII.

Ostatní finanční výnosy

661Účet 661 - Tržby z prodeje cenných papírů a podílů (Výnosový - daňový) 661, 663Účet 663 - Kursové zisky (Výnosový - daňový) 663, 664Účet 664 - Výnosy z přecenění cenných papírů (Výnosový - daňový) 664, 666Účet 666 - Výnosy z krátkodobého finančního majetku (Výnosový - daňový) 666, 667Účet 667 - Výnosy z derivátových operací (Výnosový - daňový) 667, 668Účet 668 - Ostatní finanční výnosy (Výnosový - daňový) 668, 669

K.

Ostatní finanční náklady

563Účet 563 - Kurzové ztráty (Nákladový - daňový) 563, 564Účet 564 - Náklady z přecenění cenných papírů (Nákladový - daňový) 564, 565, 567Účet 567 - Náklady z derivátových operací (Nákladový - daňový) 567, 568Účet 568 - Ostatní finanční náklady (Nákladový - daňový) 568, 569Účet 569 - Manka a škody na finančním majetku (Nákladový - daňový) 569

*

Finanční výsledek hospodaření

 

**

Výsledek hospodaření před zdaněním

 

L.

Daň z příjmů

 

L.1.

Daň z příjmů splatná

591Účet 591 - Daň z příjmů z běžné činnosti - splatná (Nákladový - nedaňový) 591, 595Účet 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů (Nákladový - nedaňový) 595, 599Účet 599 - Rezerva na daň z příjmu (Nákladový - nedaňový) 599

L.2.

Daň z příjmů odložená

592Účet 592 - Daň z příjmů z běžné činnosti - odložená (Nákladový - nedaňový) 592

**

Výsledek hospodaření po zdanění

 

M.

Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům

596Účet 596 - Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (Nákladový - nedaňový) 596

***

Výsledek hospodaření za účetní období

 

*

Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.

 

 

Změny ve výkazech roku 2015 a 2016

1)      Povšimněte si posledního řádku – dříve ve výkaze nebyl, dnes z výsledovky zjistíme čistý obrat bez toho aniž bychom si ho museli sami vypočítat na kalkulačce.

2)      Novela zákona o účetnictví zrušila v letošním roce skupinu mimořádných nákladů. Logicky se tato část vytratila i z výkazu zisku a ztráty.

3)      Velkou změnou je také přesun aktivace a změny stavu zásob z výnosů do nákladů. Nově se tyto hodnoty promítnou do řádku B a C.

4)      Také už ve VZZ nehledejte řádek s vykázanou obchodní marží. Jestliže budete tuto hodnotu (= tržba za zboží – náklady na prodej tohoto zboží) potřebovat znát, musíte naopak tentokrát použít kalkulačku a vypočítat si rozdíl řádků I. a A.2 (vzorec = I. – A.2).

5)      Na základě změny účtování přijatých darů, proběhne změna i ve výsledovce. Dříve se přijaté dary účtovali na účet 413. Nyní budou odlišně vykazovány v jiných provozních výnosech, zobrazených v kolonce III.3 


Autor: Redakce

Přišel vám článek užitečný? Doporučte ho dál, děkujeme.

Přečtěte si také

 Účtování zádržného Účtování zádržného
Dotazy & Diskuze


Zatím žádný komentář, buďte první


Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

RSS              Reklama             Publikování článků

Našli jste chybu nebo chcete ohodnotit mobilní verzi stránek? Napište nám na , děkujeme.
Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí, které provedete na základě informací získaných z těchto stránek. CC BY-NC-SA 3.0 CZ www.uctovani.net 2010 - 2020