Přepnout do plné desktopové verze desktop icon logo uctovani.net
Registrovat se

Účet 211 - Pokladna

Typ účtu: Aktivní
Druh účtu: Rozvahový

Účtuje se zde o stavu a pohybu peněz v hotovosti jak tuzemské měny tak i cizích měn-valut.

Výběr účetních případů s účtem 211


Účetní případ Zaúčtování
MD / D
Zobrazit detail
Ceniny - nákup do zásoby, poštovní známky, kolky, telef. karty, dálniční známky, jízdenky MHD, pokladnou - VPD VPD - výdajový pokladní doklad 213Účet 213 - Ceniny (Aktivní) 213 / 211
Spotřebovaný materiál nakupovaný pokladnou - VPD VPD - výdajový pokladní doklad 501Účet 501 - Spotřeba materiálu (Nákladový - daňový) 501 / 211
Cestovné hrazené pokadnou - VPD VPD - výdajový pokladní doklad 512Účet 512 - Cestovné (Nákladový - daňový) 512 / 211
Zaměstnanci vyplacená záloha na prac. cestu pokladnou - VPD VPD - výdajový pokladní doklad 335Účet 335 - Pohledávky za zaměstnanci (Aktivní) 335 / 211
Záloha na nákup materiálu pokladnou - VPD VPD - výdajový pokladní doklad 151Účet 151 - Poskytnuté zálohy na materiál (Aktivní) 151 / 211
Úhrada na reprezentaci - pokladnou - VPD VPD - výdajový pokladní doklad 513Účet 513 - Náklady na reprezentaci (Nákladový - nedaňový) 513 / 211
Ostatní služby hrazené poklanou - VPD VPD - výdajový pokladní doklad 518Účet 518 - Ostatní služby (Nákladový - daňový) 518 / 211
Prodej zboží za hotové - PPDPPD = Příjmový pokladní doklad 211 / 604Účet 604 - Tržby za zboží (Výnosový - daňový) 604
Nákup cenin za hotové - VPD VPD - výdajový pokladní doklad 213Účet 213 - Ceniny (Aktivní) 213 / 211
Nákup pohonných hmot v hotovosti - VPD VPD - výdajový pokladní doklad 503Účet 503 - Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek (Nákladový - daňový) 503 / 211
Tržby v hotovosti za opravy z toho 21% DPH - VFAVFA = Vydaná faktura 211 / 602Účet 602 - Tržby z prodeje služeb (Výnosový - daňový) 602 , 343Účet 343 - DPH - Daň z přidané hodnoty (Aktivní i Pasivní) 343
Přijaté provozní zálohy: přibyli mi peníze od odběratele za provozní zálohu - PPDPPD = Příjmový pokladní doklad, VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 211 , 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221 / 324Účet 324 - Přijaté provozní zálohy (Pasivní) 324
Umytí automobilu (myčka) - VPD VPD - výdajový pokladní doklad 518Účet 518 - Ostatní služby (Nákladový - daňový) 518 / 211
Zúčtování karet za soukromé hovory pokladnou - PPDPPD = Příjmový pokladní doklad 211 / 335Účet 335 - Pohledávky za zaměstnanci (Aktivní) 335
Opravy a udržování hrazeno pokladnou - VPD VPD - výdajový pokladní doklad 511Účet 511 - Opravy a udržování (Nákladový - daňový) 511 / 211
Tržba v hotovosti za prodané výrobky - PPDPPD = Příjmový pokladní doklad 211 / 601Účet 601 - Tržby za vlastní výrobky (Výnosový - daňový) 601
Ostatní provozní náklady - VPD VPD - výdajový pokladní doklad 548Účet 548 - Ostatní provozní náklady (Nákladový - daňový) 548 / 211
Osobní spotřeba podnikatele, v hotovosti - VPD VPD - výdajový pokladní doklad 491Účet 491 - Účet individuálního podnikatele (Pasivní) 491 / 211


Nákup materiálu za hotové na sklad - VPD VPD - výdajový pokladní doklad 112Účet 112 - Materiál na skladě (Aktivní) 112 / 211
Výplata bolestného a odškodnění při pracovních úrazech, věrnostních přídavků, zřizovacích a vybavovacích příplatku pracovníkům vyslaných do zahraničí, studijních příspěvků, pro konzumaci při kontrolní činnosti - VPD VPD - výdajový pokladní doklad 548Účet 548 - Ostatní provozní náklady (Nákladový - daňový) 548 / 211
Výběr hotovosti individuálním podnikatelem - VPD VPD - výdajový pokladní doklad 491Účet 491 - Účet individuálního podnikatele (Pasivní) 491 / 211
Zálohy přijaté v hotovosti - PPDPPD = Příjmový pokladní doklad 211 / 324Účet 324 - Přijaté provozní zálohy (Pasivní) 324
Vrácení zálohy k vyúčtování v hotovosti - PPDPPD = Příjmový pokladní doklad 211 / 335Účet 335 - Pohledávky za zaměstnanci (Aktivní) 335
Jízdné všemi druhy veřejných dopravních prostředků, včetně nákladů na letenky, výdajů za autotaxi, aerotaxi, nákup předplatních jízdenek, náhrada za vlastní dopravní prostředek, stravné a nocležné při pracovních cestách - VPD VPD - výdajový pokladní doklad 512Účet 512 - Cestovné (Nákladový - daňový) 512 / 211
Nájemné přijaté v hotovosti v podnikových bytech, ubytovnách a za hmotný a nehmotný investiční majetek - PPDPPD = Příjmový pokladní doklad 211 / 602Účet 602 - Tržby z prodeje služeb (Výnosový - daňový) 602
Nákup DHM za hotové od neplátce DPH - VPD VPD - výdajový pokladní doklad 042Účet 042 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku (Aktivní) 042 / 211
Spotřeba energii hrazena pokladnou - VPD VPD - výdajový pokladní doklad 502Účet 502 - Spotřeba energie (Nákladový - daňový) 502 / 211
Konečný zůstatek v pokladně - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 702Účet 702 - Konečný účet rozvažný (Aktivní) 702 / 211
Poplatky a provize makléřům, poradcům a burzám hrazené hotově a bankou - VPD VPD - výdajový pokladní doklad, VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 062Účet 062 - Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem (Aktivní) 062 / 211 , 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221
Převod finančních prostředků na dlouhodobé vkladové listy a termínované vklady s výpovědní lhůtou delší než 1 rok - VPD VPD - výdajový pokladní doklad, VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 069Účet 069 - Jiný dlouhodobý finanční majetek (Aktivní) 069 / 211 , 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221
Příjem šeků a poukázek k zúčtování tržby - PPDPPD = Příjmový pokladní doklad 211 / 602Účet 602 - Tržby z prodeje služeb (Výnosový - daňový) 602
Vyúčtování přebytku pokladní hotovosti - PPDPPD = Příjmový pokladní doklad 211 / 668Účet 668 - Ostatní finanční výnosy (Výnosový - daňový) 668
Výplata mezd, odměn v hotovosti za vynálezy, práce expertů, konzultantů,žákům konající práci - VPD VPD - výdajový pokladní doklad 331Účet 331 - Zaměstnanci (Pasivní) 331 / 211
Odvod šeků a poukázek k zúčtování peněžnímu ústavu - VPD VPD - výdajový pokladní doklad 261Účet 261 - Peníze na cestě (Aktivní) 261 / 211
Tržby za zboží uhrazené šeky a poukázky k zúčtování - PPDPPD = Příjmový pokladní doklad 211 / 604Účet 604 - Tržby za zboží (Výnosový - daňový) 604
Náklady na konzumaci při kontrolní činnosti, hrazené pokladnou - VPD VPD - výdajový pokladní doklad 548Účet 548 - Ostatní provozní náklady (Nákladový - daňový) 548 / 211
Pojištění automobilu -výplaceno pokladnou před příjmem předpisu pojistného - VPD VPD - výdajový pokladní doklad 379Účet 379 - Jiné závazky (Pasivní) 379 / 211
Zaměstnanci hradili za stravenky hotově - PPDPPD = Příjmový pokladní doklad 211 / 335Účet 335 - Pohledávky za zaměstnanci (Aktivní) 335
Odměny společníkům vyplaceny pokladnou - VPD VPD - výdajový pokladní doklad 522Účet 522 - Příjmy společníků a členů družstva ze závislé činnosti (Nákladový - daňový) 522 / 211
Dary vyplacené poklanou - VPD VPD - výdajový pokladní doklad 543Účet 543 - Dary (Nákladový - nedaňový) 543 / 211
Schodek v pokladně - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 569Účet 569 - Manka a škody na finančním majetku (Nákladový - daňový) 569 / 211
Manko v pokladně - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 569Účet 569 - Manka a škody na finančním majetku (Nákladový - daňový) 569 / 211
Ostatní poskytnuté půjčky - VPD VPD - výdajový pokladní doklad, VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 067Účet 067 - Ostatní půjčky (Aktivní) 067 / 211 , 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221
Výběr dlouhodobého vkladového listu a termínovaného dlouhodobého vkladu - PPDPPD = Příjmový pokladní doklad, VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 211 , 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221 / 069Účet 069 - Jiný dlouhodobý finanční majetek (Aktivní) 069
Vrácené nedoručitelné mzdy - PPDPPD = Příjmový pokladní doklad 211 / 333Účet 333 - Ostatní závazky vůči zaměstnancům (Pasivní) 333
Přijaté náhrady od viníků za manka, škody, za zaviněné zmetky - PPDPPD = Příjmový pokladní doklad 211 / 648Účet 648 - Ostatní provozní výnosy (Výnosový - daňový) 648
Výplata společníkům - VPD VPD - výdajový pokladní doklad 366Účet 366 - Závazky ke společníkům a členům družstva ze závislé činnosti (Pasivní) 366 / 211
Náklady v souvislosti s neuskutečněnými pracovními cestami(storno poplatky za vrácení jízdenky, za rezervaci hotelu a pod,) - VPD VPD - výdajový pokladní doklad 512Účet 512 - Cestovné (Nákladový - daňový) 512 / 211
Paušály vyplacené zaměstnancům na úhradu nákladů za praní, žehlení, čistění a opravy pracovních oděvů - VPD VPD - výdajový pokladní doklad 548Účet 548 - Ostatní provozní náklady (Nákladový - daňový) 548 / 211
Náhrady výdajů(paušálů) za krmení služebních psů - VPD VPD - výdajový pokladní doklad 548Účet 548 - Ostatní provozní náklady (Nákladový - daňový) 548 / 211
Prodej akcií hotově - PPDPPD = Příjmový pokladní doklad 211 / 661Účet 661 - Tržby z prodeje cenných papírů a podílů (Výnosový - daňový) 661
Proplacení povinné lékařské prohlídky - hotovostně - VPD VPD - výdajový pokladní doklad 527Účet 527 - Zákonné sociální náklady (Nákladový - daňový) 527 / 211
Skladník uhradil manko v hotovosti - PPDPPD = Příjmový pokladní doklad 211 / 335Účet 335 - Pohledávky za zaměstnanci (Aktivní) 335
Záloha na nákup účetního programu+DPH zaplacená v hotovosti - VPD VPD - výdajový pokladní doklad 051Účet 051 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (Aktivní) 051 / 211
Úhrada provize v hotovosti za zprostředkování nákupu akcií k obchodování - VPD VPD - výdajový pokladní doklad 251Účet 251 - Registrované majetkové cenné papíry k obchodování (Aktivní) 251 / 211
Nákup akcií v hotovosti za účelem obchodování, které bude mít účetní jednotka v držení do 1 roku - VPD VPD - výdajový pokladní doklad 251Účet 251 - Registrované majetkové cenné papíry k obchodování (Aktivní) 251 / 211
Uhrazena provize obchodníku s CP za nákup akcií určených k obchodování - VPD VPD - výdajový pokladní doklad 251Účet 251 - Registrované majetkové cenné papíry k obchodování (Aktivní) 251 / 211
Výplata mezd zaměstnancům pokladnou - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 335Účet 335 - Pohledávky za zaměstnanci (Aktivní) 335 / 211
Vyloupení trezoru a odcizení hotovosti - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 569Účet 569 - Manka a škody na finančním majetku (Nákladový - daňový) 569 / 211
Odtah auta po havárii. - VPD VPD - výdajový pokladní doklad 518Účet 518 - Ostatní služby (Nákladový - daňový) 518 / 211
Tisk pozvánek na valnou hromadu - VPD VPD - výdajový pokladní doklad 518Účet 518 - Ostatní služby (Nákladový - daňový) 518 / 211
Nákup dluhopisů držených do splatnosti - VPD VPD - výdajový pokladní doklad, VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 256Účet 256 - Dluhové cenné papíry se splat. do 1 roku držené do splatnosti (Aktivní) 256 / 211 , 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221
Pořízení dluhopisů - VPD VPD - výdajový pokladní doklad 256Účet 256 - Dluhové cenné papíry se splat. do 1 roku držené do splatnosti (Aktivní) 256 / 211
Nákup zboží za hotové - VPD VPD - výdajový pokladní doklad 131Účet 131 - Pořízení zboží (Aktivní) 131 / 211
Vklad tichého společníka-účtování u něho - VPD VPD - výdajový pokladní doklad, VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 067Účet 067 - Ostatní půjčky (Aktivní) 067 / 211 , 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221
Úhrada FV hotově 211 / 311Účet 311 - Pohledávky z obchodních vztahů (Aktivní) 311
Pokuta od města za porušení vývozu odpadu 544Účet 544 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení (Nákladový - daňový) 544 / 211
V hotovosti zaplacena pokuta - VPD VPD - výdajový pokladní doklad 545Účet 545 - Ostatní pokuty a penále (Nákladový - nedaňový) 545 / 211
Nákup zboží za hotové - VPD VPD - výdajový pokladní doklad 504Účet 504 - Prodané zboží (Nákladový - daňový) 504 / 211
Převod zůstatku účtu při otevírání účetních knih - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 211 / 701Účet 701 - Počáteční účet rozvažný (Aktivní) 701
Schodek na pokladní hotovosti - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 335Účet 335 - Pohledávky za zaměstnanci (Aktivní) 335 / 211
Úhrada závazků vůči obyvatelstvu v hotovosti - VPD VPD - výdajový pokladní doklad 325Účet 325 - Ostatní závazky (Pasivní) 325 / 211
Jednorázové výpomoci nejbližším pozůstalým při havarijních katastrofách v hotovosti - VPD VPD - výdajový pokladní doklad 427Účet 427 - Ostatní fondy (Pasivní) 427 / 211
Prodej zboží způsob B - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 211 / 604Účet 604 - Tržby za zboží (Výnosový - daňový) 604
Poplatky za převod motorových vozidel, úhrada poplatku za cejchování měr a vah, hrazené v hotovosti - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 538Účet 538 - Ostatní daně a poplatky (Nákladový - daňový) 538 / 211
VPD - zaplacené poštovné 518Účet 518 - Ostatní služby (Nákladový - daňový) 518 / 211
Vidimace, legalizace hrazené v hotovosti - VPD VPD - výdajový pokladní doklad 538Účet 538 - Ostatní daně a poplatky (Nákladový - daňový) 538 / 211
Záloha na mzdu 331Účet 331 - Zaměstnanci (Pasivní) 331 / 211
Nákup drobného majetku VPD VPD - výdajový pokladní doklad 501Účet 501 - Spotřeba materiálu (Nákladový - daňový) 501 / 211
Nákup akcií - VPD VPD - výdajový pokladní doklad 063Účet 063 - Ostatní cenné papíry a podíly (Aktivní) 063 / 211
Mimořádná splátka hrazená v hotovosti - leasing - VPD VPD - výdajový pokladní doklad 381Účet 381 - Náklady příštích období (Aktivní) 381 / 211
VPD - doprava materiálu 111Účet 111 - Pořízení materiálu (Aktivní) 111 / 211
Úhrada dopravy (cestovného) z pokladny - VPD VPD - výdajový pokladní doklad 512Účet 512 - Cestovné (Nákladový - daňový) 512 / 211
PPD úhrada manka za kolky 211 / 648Účet 648 - Ostatní provozní výnosy (Výnosový - daňový) 648
Nákup cenných papírů za hotovost - VPD VPD - výdajový pokladní doklad 251Účet 251 - Registrované majetkové cenné papíry k obchodování (Aktivní) 251 / 211
FAP zaplacená dodavateli - VPD VPD - výdajový pokladní doklad 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321 / 211
Schodek v pokladně - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 569Účet 569 - Manka a škody na finančním majetku (Nákladový - daňový) 569 / 211
Příjem za daňové poradeství v hotovosti 211 / 602Účet 602 - Tržby z prodeje služeb (Výnosový - daňový) 602

Výběr peněz z bankovního účtu

1) výběr z banky - PPDPPD = Příjmový pokladní doklad 211 / 261Účet 261 - Peníze na cestě (Aktivní) 261
2 ) Výběr - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 261Účet 261 - Peníze na cestě (Aktivní) 261 / 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221

Vklad peněz na bankovní účet

1)Vklad peněz na Bankovní účet - VPD VPD - výdajový pokladní doklad 261Účet 261 - Peníze na cestě (Aktivní) 261 / 211
2)Výpis z bankovního účtu - vložení peněz - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221 / 261Účet 261 - Peníze na cestě (Aktivní) 261

Poskytnuté zálohy na zboží

A)pokladnou - VPD VPD - výdajový pokladní doklad 153Účet 153 - Poskytnuté zálohy na zboží (Aktivní) 153 / 211
B)bankovním účtem - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 153Účet 153 - Poskytnuté zálohy na zboží (Aktivní) 153 / 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221
C)krátkodobým úvěrem - VÚÚ VÚÚ - výpis z úvěrového účtu 153Účet 153 - Poskytnuté zálohy na zboží (Aktivní) 153 / 231Účet 231 - Krátkodobé bankovní úvěry (Pasivní) 231
D)dlouhodobým úvěrem - VÚÚ VÚÚ - výpis z úvěrového účtu 153Účet 153 - Poskytnuté zálohy na zboží (Aktivní) 153 / 461Účet 461 - Bankovní úvěry (Pasivní) 461

Úhrada nedoplatku(vyúčtování je vyšší než poskytnutá zálohy)

A)pokladnou - VPD VPD - výdajový pokladní doklad 153Účet 153 - Poskytnuté zálohy na zboží (Aktivní) 153 / 211
B)bankovním účtem - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 153Účet 153 - Poskytnuté zálohy na zboží (Aktivní) 153 / 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221
C)krátkodobým úvěrem - VÚÚ VÚÚ - výpis z úvěrového účtu 153Účet 153 - Poskytnuté zálohy na zboží (Aktivní) 153 / 231Účet 231 - Krátkodobé bankovní úvěry (Pasivní) 231
D)dlouhodobým úvěrem - VÚÚ VÚÚ - výpis z úvěrového účtu 153Účet 153 - Poskytnuté zálohy na zboží (Aktivní) 153 / 461Účet 461 - Bankovní úvěry (Pasivní) 461

Vrácení přeplatku (vyúčtování je nižší než poskytnutá zálohy)

A)pokladnou - PPDPPD = Příjmový pokladní doklad 211 / 153Účet 153 - Poskytnuté zálohy na zboží (Aktivní) 153
B)bankovním účtem - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221 / 153Účet 153 - Poskytnuté zálohy na zboží (Aktivní) 153
C)krátkodobým úvěrem - VÚÚ VÚÚ - výpis z úvěrového účtu 231Účet 231 - Krátkodobé bankovní úvěry (Pasivní) 231 / 153Účet 153 - Poskytnuté zálohy na zboží (Aktivní) 153
D)dlouhodobým úvěrem - VÚÚ VÚÚ - výpis z úvěrového účtu 461Účet 461 - Bankovní úvěry (Pasivní) 461 / 153Účet 153 - Poskytnuté zálohy na zboží (Aktivní) 153

Poskytnuté zálohy na materiál

A)pokladnou - VPD VPD - výdajový pokladní doklad 151Účet 151 - Poskytnuté zálohy na materiál (Aktivní) 151 / 211
B)běžným účtem - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 151Účet 151 - Poskytnuté zálohy na materiál (Aktivní) 151 / 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221
C)úvěrem - VÚÚ VÚÚ - výpis z úvěrového účtu 151Účet 151 - Poskytnuté zálohy na materiál (Aktivní) 151 / 231Účet 231 - Krátkodobé bankovní úvěry (Pasivní) 231
D)bankovním úvěrem - VÚÚ VÚÚ - výpis z úvěrového účtu 151Účet 151 - Poskytnuté zálohy na materiál (Aktivní) 151 / 461Účet 461 - Bankovní úvěry (Pasivní) 461

Vydání stravenek

A)část hrazená zaměstnancem - PPDPPD = Příjmový pokladní doklad 211 / 213Účet 213 - Ceniny (Aktivní) 213
B)část hrazená organizací - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 527Účet 527 - Zákonné sociální náklady (Nákladový - daňový) 527 / 213Účet 213 - Ceniny (Aktivní) 213
C)část hrazená organizací nad rámec příslušných předpisů - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 528Účet 528 - Ostatní sociální náklady (Nákladový - nedaňový) 528 / 213Účet 213 - Ceniny (Aktivní) 213

Poskytnutí zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

A)pokladnou - VPD VPD - výdajový pokladní doklad 052Účet 052 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (Aktivní) 052 / 211
B)bankovním účtem - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 052Účet 052 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (Aktivní) 052 / 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221
C)krátkodobým úvěrem - VÚÚ VÚÚ - výpis z úvěrového účtu 052Účet 052 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (Aktivní) 052 / 231Účet 231 - Krátkodobé bankovní úvěry (Pasivní) 231
D)dlouhodobým úvěrem - VÚÚ VÚÚ - výpis z úvěrového účtu 052Účet 052 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (Aktivní) 052 / 461Účet 461 - Bankovní úvěry (Pasivní) 461

Vrácení zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

A)pokladnou - PPDPPD = Příjmový pokladní doklad 211 / 051Účet 051 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (Aktivní) 051
B)bankovním účtem - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221 / 051Účet 051 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (Aktivní) 051
C)krátkodobým bankovním úvěrem - VÚÚ VÚÚ - výpis z úvěrového účtu 231Účet 231 - Krátkodobé bankovní úvěry (Pasivní) 231 / 051Účet 051 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (Aktivní) 051
D)bankovním úvěrem - VÚÚ VÚÚ - výpis z úvěrového účtu 461Účet 461 - Bankovní úvěry (Pasivní) 461 / 051Účet 051 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (Aktivní) 051

Vrácená záloha na nákup zvířat

B)pokladnou - PPDPPD = Příjmový pokladní doklad 211 / 152Účet 152 - Poskytnuté zálohy na zvířata (Aktivní) 152
A)běžným účtem - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221 / 152Účet 152 - Poskytnuté zálohy na zvířata (Aktivní) 152
C)krátkodobým úvěrem - VÚÚ VÚÚ - výpis z úvěrového účtu 231Účet 231 - Krátkodobé bankovní úvěry (Pasivní) 231 / 152Účet 152 - Poskytnuté zálohy na zvířata (Aktivní) 152
D)dlouhodobým úvěrem - VÚÚ VÚÚ - výpis z úvěrového účtu 461Účet 461 - Bankovní úvěry (Pasivní) 461 / 152Účet 152 - Poskytnuté zálohy na zvířata (Aktivní) 152


Vrácení zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

A)pokladnou - PPDPPD = Příjmový pokladní doklad 211 / 052Účet 052 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (Aktivní) 052
B)bankovním účtem - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221 / 052Účet 052 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (Aktivní) 052
C)krátkodobým úvěrem - VÚÚ VÚÚ - výpis z úvěrového účtu 231Účet 231 - Krátkodobé bankovní úvěry (Pasivní) 231 / 052Účet 052 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (Aktivní) 052
D)dlouhodobým úvěrem - VÚÚ VÚÚ - výpis z úvěrového účtu 461Účet 461 - Bankovní úvěry (Pasivní) 461 / 052Účet 052 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (Aktivní) 052

Poskytnutí zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

A)pokladnou - VPD VPD - výdajový pokladní doklad 051Účet 051 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (Aktivní) 051 / 211
B)bankovními účty - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 051Účet 051 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (Aktivní) 051 / 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221
C)krátkodobým úvěrem - VÚÚ VÚÚ - výpis z úvěrového účtu 051Účet 051 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (Aktivní) 051 / 231Účet 231 - Krátkodobé bankovní úvěry (Pasivní) 231
D)bankovním úvěrem - VÚÚ VÚÚ - výpis z úvěrového účtu 051Účet 051 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (Aktivní) 051 / 461Účet 461 - Bankovní úvěry (Pasivní) 461

Vrácení zálohy na zboží

A)pokladnou - PPDPPD = Příjmový pokladní doklad 211 / 153Účet 153 - Poskytnuté zálohy na zboží (Aktivní) 153
B)bankovním účtem - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221 / 153Účet 153 - Poskytnuté zálohy na zboží (Aktivní) 153
C)krátkodobým úvěrem - VÚÚ VÚÚ - výpis z úvěrového účtu 231Účet 231 - Krátkodobé bankovní úvěry (Pasivní) 231 / 153Účet 153 - Poskytnuté zálohy na zboží (Aktivní) 153
D)dlouhodobým úvěrem - VÚÚ VÚÚ - výpis z úvěrového účtu 461Účet 461 - Bankovní úvěry (Pasivní) 461 / 153Účet 153 - Poskytnuté zálohy na zboží (Aktivní) 153

Vrácené zálohy

A)pokladnou a běžným účtem - PPDPPD = Příjmový pokladní doklad, VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 211 , 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221 / 053Účet 053 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek (Aktivní) 053

Vrácení přeplatku

V hotovosti, běžným účtem - PPDPPD = Příjmový pokladní doklad, VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 211 , 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221 / 053Účet 053 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek (Aktivní) 053
Krátkodobým a dlouhodobým úvěrem - VÚÚ VÚÚ - výpis z úvěrového účtu 231Účet 231 - Krátkodobé bankovní úvěry (Pasivní) 231 , 461Účet 461 - Bankovní úvěry (Pasivní) 461 / 053Účet 053 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek (Aktivní) 053

Příplatek společníků mimo základní kapitál na vytvoření vlastního kapitálu poskytované společníky s.r.o.

A) účtování u společníka - VPD VPD - výdajový pokladní doklad, VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 061Účet 061 - Podíly v ovládaných a řízených osobách (Aktivní) 061 , 062Účet 062 - Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem (Aktivní) 062 / 211 , 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221
B)účtování u společníka - VPD VPD - výdajový pokladní doklad, VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 063Účet 063 - Ostatní cenné papíry a podíly (Aktivní) 063 / 211 , 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221

Tržby za práce a služby na něž se vybírají zálohy

A) přijaté zálohy - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 324Účet 324 - Přijaté provozní zálohy (Pasivní) 324 / 602Účet 602 - Tržby z prodeje služeb (Výnosový - daňový) 602
B)doplatek zaplacený v hotovosti - PPDPPD = Příjmový pokladní doklad 211 / 602Účet 602 - Tržby z prodeje služeb (Výnosový - daňový) 602

Příplatek společníků mimo základní kapitál na vytvoření vlastního kapitálu poskytované společníky s.r.o.

A)účtování společníka - VPD VPD - výdajový pokladní doklad, VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 061Účet 061 - Podíly v ovládaných a řízených osobách (Aktivní) 061 , 062Účet 062 - Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem (Aktivní) 062 / 211 , 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221
B)účtování společníka - VPD VPD - výdajový pokladní doklad, VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 053Účet 053 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek (Aktivní) 053 / 211 , 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221

Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

A)od zaměstnanců - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 335Účet 335 - Pohledávky za zaměstnanci (Aktivní) 335 / 641Účet 641 - Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (Výnosový - daňový) 641
B)od ovládací a řídící osoby - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 351Účet 351 - Pohledávky - ovládající a řídící osoba (Aktivní) 351 / 641Účet 641 - Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (Výnosový - daňový) 641
C)hrazené pokladnou - PPDPPD = Příjmový pokladní doklad 211 / 641Účet 641 - Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (Výnosový - daňový) 641
D)fakturou - VFAVFA = Vydaná faktura 311Účet 311 - Pohledávky z obchodních vztahů (Aktivní) 311 / 641Účet 641 - Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (Výnosový - daňový) 641

Směnky nakoupené jako cenné papíry

A)ostatní finanční majetek nákup pokladnou - VPD VPD - výdajový pokladní doklad 069Účet 069 - Jiný dlouhodobý finanční majetek (Aktivní) 069 / 211
B)dlužné cenné papíry - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 253Účet 253 - Registrované dluhové cenné papíry k obchodování (Aktivní) 253 / 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221

Tržby za prodané materiálové zásoby,kovový odpad a pod.

A)v hotovosti - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 211 / 642Účet 642 - Tržby z prodeje materiálu (Výnosový - daňový) 642
B)bankovními účty - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221 / 642Účet 642 - Tržby z prodeje materiálu (Výnosový - daňový) 642
C)od zaměstnanců - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 335Účet 335 - Pohledávky za zaměstnanci (Aktivní) 335 / 642Účet 642 - Tržby z prodeje materiálu (Výnosový - daňový) 642
D)od ovládácí a řídící osoby - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 351Účet 351 - Pohledávky - ovládající a řídící osoba (Aktivní) 351 / 642Účet 642 - Tržby z prodeje materiálu (Výnosový - daňový) 642

Spotřeba,prodej či jiný úbytek úplatně nabytý

A)preferenčních limitů a povolenek na emise - PPDPPD = Příjmový pokladní doklad, VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 211 , 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221 / 641Účet 641 - Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (Výnosový - daňový) 641 , 648Účet 648 - Ostatní provozní výnosy (Výnosový - daňový) 648
B)preferenční limity, které lze odpisovat podle času nebo výkonů - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 541Účet 541 - Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (Nákladový - daňový) 541 , 548Účet 548 - Ostatní provozní náklady (Nákladový - daňový) 548 / 079Účet 079 - Oprávky k jinému dlouhodobému nehmotnému majetku (Pasivní) 079
C)preferenční limity, které nelze odpisovat a povolenky na emise skleníkových plynů - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 541Účet 541 - Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (Nákladový - daňový) 541 , 548Účet 548 - Ostatní provozní náklady (Nákladový - daňový) 548 / 019Účet 019 - Jiný dlouhodobý nehmotný majetek (Aktivní) 019

Náhrady nákladů na odstraňování následků škod

A)od zaměstnanců - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 335Účet 335 - Pohledávky za zaměstnanci (Aktivní) 335 / 648Účet 648 - Ostatní provozní výnosy (Výnosový - daňový) 648
B)pokladnou - PPDPPD = Příjmový pokladní doklad 211 / 648Účet 648 - Ostatní provozní výnosy (Výnosový - daňový) 648
C)bankovními účty - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221 / 648Účet 648 - Ostatní provozní výnosy (Výnosový - daňový) 648

Náhrada nákladů na odstranění následků škod

A)pokladnou - PPDPPD = Příjmový pokladní doklad 211 / 648Účet 648 - Ostatní provozní výnosy (Výnosový - daňový) 648
B)bankovním účtem - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221 / 648Účet 648 - Ostatní provozní výnosy (Výnosový - daňový) 648
C)zaměstnancům - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 331Účet 331 - Zaměstnanci (Pasivní) 331 / 648Účet 648 - Ostatní provozní výnosy (Výnosový - daňový) 648

Vrácení zálohy

A)do pokladny - PPDPPD = Příjmový pokladní doklad 211 / 151Účet 151 - Poskytnuté zálohy na materiál (Aktivní) 151
B)na běžný účet - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221 / 151Účet 151 - Poskytnuté zálohy na materiál (Aktivní) 151
C)na účet krátkodobého úvěru - VÚÚ VÚÚ - výpis z úvěrového účtu 231Účet 231 - Krátkodobé bankovní úvěry (Pasivní) 231 / 151Účet 151 - Poskytnuté zálohy na materiál (Aktivní) 151
D) na účet dlouhodobého úvěru - VÚÚ VÚÚ - výpis z úvěrového účtu 461Účet 461 - Bankovní úvěry (Pasivní) 461 / 151Účet 151 - Poskytnuté zálohy na materiál (Aktivní) 151

Vrácení přeplatku (vyúčtování je nižší než poskytnutá zálohy)

A)pokladnou - PPDPPD = Příjmový pokladní doklad 211 / 151Účet 151 - Poskytnuté zálohy na materiál (Aktivní) 151
B)běžným účtem - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221 / 151Účet 151 - Poskytnuté zálohy na materiál (Aktivní) 151
C)krátkodobým úvěrem - VÚÚ VÚÚ - výpis z úvěrového účtu 231Účet 231 - Krátkodobé bankovní úvěry (Pasivní) 231 / 151Účet 151 - Poskytnuté zálohy na materiál (Aktivní) 151
D)dlouhodobým úvěrem - VÚÚ VÚÚ - výpis z úvěrového účtu 461Účet 461 - Bankovní úvěry (Pasivní) 461 / 151Účet 151 - Poskytnuté zálohy na materiál (Aktivní) 151

Pořízení dlouhodobého finančního majetku

A)cena pořízení-hrazena hotově pokladnou - VPD VPD - výdajový pokladní doklad 062Účet 062 - Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem (Aktivní) 062 / 211
B)cena pořízení - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 062Účet 062 - Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem (Aktivní) 062 / 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221
C)cena pořízení - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 062Účet 062 - Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem (Aktivní) 062 / 325Účet 325 - Ostatní závazky (Pasivní) 325
D)cena pořízení - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 062Účet 062 - Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem (Aktivní) 062 / 361Účet 361 - Závazky - ovládající a řídící osoba (Pasivní) 361 , 365Účet 365 - Ostatní závazky ke společníkům a členům družstva (Pasivní) 365
E)cena pořízení - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 062Účet 062 - Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem (Aktivní) 062 / 379Účet 379 - Jiné závazky (Pasivní) 379

Poskytnuté zálohy na mladá zvířata

B)běžným účtem - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 152Účet 152 - Poskytnuté zálohy na zvířata (Aktivní) 152 / 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221
A)pokladnou - VPD VPD - výdajový pokladní doklad 152Účet 152 - Poskytnuté zálohy na zvířata (Aktivní) 152 / 211
C)krátkodobým úvěrem - VÚÚ VÚÚ - výpis z úvěrového účtu 152Účet 152 - Poskytnuté zálohy na zvířata (Aktivní) 152 / 231Účet 231 - Krátkodobé bankovní úvěry (Pasivní) 231
D)dlouhodobým úvěrem - VÚÚ VÚÚ - výpis z úvěrového účtu 152Účet 152 - Poskytnuté zálohy na zvířata (Aktivní) 152 / 461Účet 461 - Bankovní úvěry (Pasivní) 461

O Účtu 211 píšeme také v těchto článcích

Další účty z účetní skupiny 21

Pomohla vám tato stránka? Doporučte ji dál, děkujeme.« Zpět na výpis celé účetní osnovy

Dotazy & Diskuze k tomuto účtu (1)

  1. [ 1] Dotaz 21.07.2015, 13:51

    Dobrý den, lze přijmout a zaúčtovat do pokladny firmy s.r.o. doklad o nákupu např. spotřebního zboží hrazený zaměstnancem z jeho soukromé platební karty a ne hotově? Děkuji za odpověď

Vložit komentář:Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo čtrnáct:
RSS              Reklama             Publikování článků

Našli jste chybu nebo chcete ohodnotit mobilní verzi stránek? Napište nám na , děkujeme.
Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí, které provedete na základě informací získaných z těchto stránek. CC BY-NC-SA 3.0 CZ www.uctovani.net 2010 - 2022