Přepnout do plné desktopové verze desktop icon logo uctovani.net
Registrovat se

Účet 221 - Bankovní účty

Typ účtu: Aktivní
Druh účtu: Rozvahový

Výběr účetních případů s účtem 221


Účetní případ Zaúčtování
MD / D
Zobrazit detail
Odměna za platbu kartou - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 221 / 648Účet 648 - Ostatní provozní výnosy (Výnosový - daňový) 648
Převod mezd na soukromé účety - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 331Účet 331 - Zaměstnanci (Pasivní) 331 / 221
Převod mzdy a dávek NP na soukromý účet - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 331Účet 331 - Zaměstnanci (Pasivní) 331 / 221
Odvod daně ze mzdy FÚ - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 342Účet 342 - Ostatní přímé daně (Pasivní) 342 / 221
Odvod zdravotního pojištění - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 336Účet 336 - Zúčtování s institucemi sociál. zabezpečení a zdravot. pojištění (Pasivní) 336 / 221
Odvod sociálního pojištění - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 336Účet 336 - Zúčtování s institucemi sociál. zabezpečení a zdravot. pojištění (Pasivní) 336 / 221
úhrada fa od odběratele - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 221 / 311Účet 311 - Pohledávky z obchodních vztahů (Aktivní) 311
úhrada PFAPFA = Přijatá faktura - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321 / 221
Odvod DPH - Finančnímu úřadu - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 343Účet 343 - DPH - Daň z přidané hodnoty (Aktivní i Pasivní) 343 / 221
Poplatky bance - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 568Účet 568 - Ostatní finanční náklady (Nákladový - daňový) 568 / 221
úhrada ostatních srážek ze mzdy-exekuce - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 379Účet 379 - Jiné závazky (Pasivní) 379 / 221
Poplatky za položky a vedení účtu - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 568Účet 568 - Ostatní finanční náklady (Nákladový - daňový) 568 / 221
Výběr podnikatele pro osobní spotřebu - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 491Účet 491 - Účet individuálního podnikatele (Pasivní) 491 / 221
Převod na osobní účet, který nesouvisí s podnikáním - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 431Účet 431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (Pasivní) 431 / 221
Odvod daně FÚ z příjmu - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 341Účet 341 - Daň z příjmů (Pasivní) 341 / 221
Silniční daň - čtvrtletní zálohy, doplatek daně - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 345Účet 345 - Ostatní daně a poplatky (Pasivní) 345 / 221
Nájemné placené předem - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 381Účet 381 - Náklady příštích období (Aktivní) 381 / 221
Uhrazené nájemné - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 383Účet 383 - Výdaje příštích období (Pasivní) 383 / 221


Silniční daň - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 345Účet 345 - Ostatní daně a poplatky (Pasivní) 345 / 221
Úroky - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 221 / 662Účet 662 - Úroky (Výnosový - daňový) 662
Kurzovní rozdíly - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 221 / 311Účet 311 - Pohledávky z obchodních vztahů (Aktivní) 311
Úhrada faktury na bankovní účet - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 221 / 311Účet 311 - Pohledávky z obchodních vztahů (Aktivní) 311
Doplatek rozdílu ze zápočtu - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321 / 221
Doplatek rozdílu ze zápočtu. - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 221 / 311Účet 311 - Pohledávky z obchodních vztahů (Aktivní) 311
Splátka úvěru - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu, VÚÚ VÚÚ - výpis z úvěrového účtu 231Účet 231 - Krátkodobé bankovní úvěry (Pasivní) 231 / 221
Zaplacen úrok z úvěru - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 562Účet 562 - Úroky (Nákladový - daňový) 562 / 221
úhrada za služby... - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 221 / 311Účet 311 - Pohledávky z obchodních vztahů (Aktivní) 311
úhrada splatných faktur dodavateli - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321 / 221
Úhrada faktur vydaných na odběratele - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 221 / 311Účet 311 - Pohledávky z obchodních vztahů (Aktivní) 311
Úhrada ostatních závazků - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 325Účet 325 - Ostatní závazky (Pasivní) 325 / 221
Přijaté provozní zálohy: přibyli mi peníze od odběratele za provozní zálohu - PPDPPD = Příjmový pokladní doklad, VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 211Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211 , 221 / 324Účet 324 - Přijaté provozní zálohy (Pasivní) 324
Úhrada poplatků a daňových povinností - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 345Účet 345 - Ostatní daně a poplatky (Pasivní) 345 / 221
Úhrada daně finančnímu úřadu - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 343Účet 343 - DPH - Daň z přidané hodnoty (Aktivní i Pasivní) 343 / 221
Úhrada zálohy daně finančnímu úřadu - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 343Účet 343 - DPH - Daň z přidané hodnoty (Aktivní i Pasivní) 343 / 221
Parkovné - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 518Účet 518 - Ostatní služby (Nákladový - daňový) 518 / 221
Vklad hotovosti do pokladny - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 261Účet 261 - Peníze na cestě (Aktivní) 261 / 221
Úhrada celnímu orgánu - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 379Účet 379 - Jiné závazky (Pasivní) 379 / 221
Plnění pojišťovnou - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 221 / 378Účet 378 - Jiné pohledávky (Aktivní) 378
Výplata podílu na zisku - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 364Účet 364 - Závazky ke společníkům při rozdělování zisku (Pasivní) 364 / 221
Odvod daně z podíu na zisku - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 342Účet 342 - Ostatní přímé daně (Pasivní) 342 / 221
Splátka úvěru krátkodobého - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu, VÚÚ VÚÚ - výpis z úvěrového účtu 231Účet 231 - Krátkodobé bankovní úvěry (Pasivní) 231 / 221
Splátka dlouhodobého úvěru - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu, VÚÚ VÚÚ - výpis z úvěrového účtu 461Účet 461 - Bankovní úvěry (Pasivní) 461 / 221
Úhrada srážek z mezd např, výživné, splátky půjček, refundace mezd jiným organizacím - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 379Účet 379 - Jiné závazky (Pasivní) 379 / 221
Vrácení poskytnuté zálohy dodavatelem - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 221 / 314Účet 314 - Poskytnuté zálohy - dlouhodobé a krátkodobé (Aktivní) 314
Úhrada nájemného za věci movité i nemovité, poplatků za čistění kanálů, odvozu odpadků, deratizaci, dezinfekci, přezkoušení kotlů a za cejchování vah a měr, úhrada závazků z náhrad škod, úhrada faktur ostatním dodavatelům - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 325Účet 325 - Ostatní závazky (Pasivní) 325 / 221
Úhrada nadměrného odpočtu ze státního rozpočtu - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 221 / 343Účet 343 - DPH - Daň z přidané hodnoty (Aktivní i Pasivní) 343
Úhrada nákupu dluhopisů - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 379Účet 379 - Jiné závazky (Pasivní) 379 / 221
V budoucnu zaplacen výdaj na nájem a služby - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 383Účet 383 - Výdaje příštích období (Pasivní) 383 / 221
Náklady příštích období zúčtování za reklamu - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 381Účet 381 - Náklady příštích období (Aktivní) 381 / 221
Příjem náhrady od pojišťovny - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 221 / 378Účet 378 - Jiné pohledávky (Aktivní) 378
Příjem nájemného na BÚ v příštím roce - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 221 / 385Účet 385 - Příjmy příštích období (Aktivní) 385
Daň z nemovitostí - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 532Účet 532 - Daň z nemovitostí (Nákladový - daňový) 532 / 221
Úvěry-poskytnutí úvěru krátkodobého - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu, VÚÚ VÚÚ - výpis z úvěrového účtu 221 / 231Účet 231 - Krátkodobé bankovní úvěry (Pasivní) 231
Vrácení přeplatku DPH - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 221 / 343Účet 343 - DPH - Daň z přidané hodnoty (Aktivní i Pasivní) 343
Sražené exekuční srážky zaměstnanci - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 331Účet 331 - Zaměstnanci (Pasivní) 331 , 325Účet 325 - Ostatní závazky (Pasivní) 325 / 325Účet 325 - Ostatní závazky (Pasivní) 325 , 221
Poplatky a provize makléřům, poradcům a burzám hrazené hotově a bankou - VPD VPD - výdajový pokladní doklad, VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 062Účet 062 - Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem (Aktivní) 062 / 211Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211 , 221
Převod finančních prostředků na dlouhodobé vkladové listy a termínované vklady s výpovědní lhůtou delší než 1 rok - VPD VPD - výdajový pokladní doklad, VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 069Účet 069 - Jiný dlouhodobý finanční majetek (Aktivní) 069 / 211Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211 , 221
Došlé úhrady pohledávek za vyúčtované dávky nemocenského pojištění nebo rozdílu mezi pojistným a zúčtovanými dávkami od orgánů nemocenského pojištění - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 221 / 336Účet 336 - Zúčtování s institucemi sociál. zabezpečení a zdravot. pojištění (Pasivní) 336
Přijaté pokuty a penále -ostatní pohledávky - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 221 / 378Účet 378 - Jiné pohledávky (Aktivní) 378
Přijetí dočasné finanční výpomoci ze státního rozpočtu a ze státních fondů - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 221 / 379Účet 379 - Jiné závazky (Pasivní) 379
Úhrada náhrady od odpovědné osoby, přijaté podíly z účasti dividendy, úhrada dotace od poskytovatele dotace - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 221 / 378Účet 378 - Jiné pohledávky (Aktivní) 378
Poskytnutí dlouhodobého úvěru - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu, VÚÚ VÚÚ - výpis z úvěrového účtu 221 / 461Účet 461 - Bankovní úvěry (Pasivní) 461
VBÚ - platba silniční daně 345Účet 345 - Ostatní daně a poplatky (Pasivní) 345 / 221
VBÚ - záloha na mzdu 331Účet 331 - Zaměstnanci (Pasivní) 331 / 221
Úhrada nakoupených dividend - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 379Účet 379 - Jiné závazky (Pasivní) 379 / 221
Přímý nákup akcii za účelem obchodování s CP - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 251Účet 251 - Registrované majetkové cenné papíry k obchodování (Aktivní) 251 / 221
Výnos úvěru na eskontované směnky krátkodobé - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 221 / 232Účet 232 - Eskontní úvěry (Pasivní) 232
Tržby popř. pohledávky z prodeje cenných papírů - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 221 / 661Účet 661 - Tržby z prodeje cenných papírů a podílů (Výnosový - daňový) 661
Poskytnutí půjčky - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 355Účet 355 - Ostatní pohledávky za společníky a členy družstva (Aktivní) 355 / 221
Splátka půjčky - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 221 / 355Účet 355 - Ostatní pohledávky za společníky a členy družstva (Aktivní) 355
Půjčka od společníka - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 221 / 365Účet 365 - Ostatní závazky ke společníkům a členům družstva (Pasivní) 365
Výplata úroků z půjčky společníkovi - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 365Účet 365 - Ostatní závazky ke společníkům a členům družstva (Pasivní) 365 / 221
Splátka půjčky společeníkovi - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 365Účet 365 - Ostatní závazky ke společníkům a členům družstva (Pasivní) 365 / 221
Výnosy příštích období - přijaté předplatné - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 221 / 384Účet 384 - Výnosy příštích období (Pasivní) 384
Dary - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 543Účet 543 - Dary (Nákladový - nedaňový) 543 / 221
Úvěry střednědobé a dlouhodobé - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu, VÚÚ VÚÚ - výpis z úvěrového účtu 221 / 461Účet 461 - Bankovní úvěry (Pasivní) 461
Uhrazená odepsaná pohledávka - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 221 / 646Účet 646 - Výnosy z odepsaných pohledávek (Výnosový - daňový) 646
Ostatní poskytnuté půjčky - VPD VPD - výdajový pokladní doklad, VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 067Účet 067 - Ostatní půjčky (Aktivní) 067 / 211Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211 , 221
Výběr dlouhodobého vkladového listu a termínovaného dlouhodobého vkladu - PPDPPD = Příjmový pokladní doklad, VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 211Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211 , 221 / 069Účet 069 - Jiný dlouhodobý finanční majetek (Aktivní) 069
Přijaté pokuty a penále od pracovníků - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 221 / 335Účet 335 - Pohledávky za zaměstnanci (Aktivní) 335
Vklad individuálního podnikatele, peněžní dar - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 221 / 491Účet 491 - Účet individuálního podnikatele (Pasivní) 491
Převod zůstatku účtu přu otevírání účetních knih - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 221 / 701Účet 701 - Počáteční účet rozvažný (Aktivní) 701
Úhrada bolestného při pracovních úrazech - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 333Účet 333 - Ostatní závazky vůči zaměstnancům (Pasivní) 333 / 221
Poskytnutí krátkodobé půjčky společníkům v obchodní společnosti - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 355Účet 355 - Ostatní pohledávky za společníky a členy družstva (Aktivní) 355 / 221
Úhrada za nakoupené podílové CP - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321 / 221
Úhrada za prodané akcie - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 221 / 378Účet 378 - Jiné pohledávky (Aktivní) 378
Založení společností - peněžní vklad - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 221 / 701Účet 701 - Počáteční účet rozvažný (Aktivní) 701
Náklady příštích období za reklamu placeno předem - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 381Účet 381 - Náklady příštích období (Aktivní) 381 / 221
Nákup dluhopisů držených do splatnosti - VPD VPD - výdajový pokladní doklad, VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 256Účet 256 - Dluhové cenné papíry se splat. do 1 roku držené do splatnosti (Aktivní) 256 / 211Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211 , 221
Proplacení dluhopisu při zpětném - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 221 / 256Účet 256 - Dluhové cenné papíry se splat. do 1 roku držené do splatnosti (Aktivní) 256
Proplacení úroku z dluhopisů při splatnosti do 1 roku - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 221 / 256Účet 256 - Dluhové cenné papíry se splat. do 1 roku držené do splatnosti (Aktivní) 256
Dar od manželky do firmy - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 221 / 491Účet 491 - Účet individuálního podnikatele (Pasivní) 491
Úplatné nabytí povolenek na emise skleníkových plynů bez ohledu na výši ocenění - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 019Účet 019 - Jiný dlouhodobý nehmotný majetek (Aktivní) 019 / 221
Úplatné nabytí preferenčních limitů, bez ohledu na výši ocenění - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 019Účet 019 - Jiný dlouhodobý nehmotný majetek (Aktivní) 019 / 221
Úhrada podílu na účelně vynaložených nákladech dodavatele spojeným s připojením a zajištěním požadovaného příkonu nebo požadované dodávky plynu a tepla, jakož i úhrada nákladů za přeložky, překládky a náhradní pozemní komunikaci účetní jednotce, která má vlastnické právo k dotčenému majetku nebo která hospodaří s majetkem státu nebo územních samosprávných celků - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 042Účet 042 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku (Aktivní) 042 / 221
Odvod daně ze závislé činnosti - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 342Účet 342 - Ostatní přímé daně (Pasivní) 342 / 221
Nákup cenných papírů a uložení podílů v podnicích s rozhodujícím vlivem - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 061Účet 061 - Podíly v ovládaných a řízených osobách (Aktivní) 061 / 221
Nákup cenných papírů a uložení podílů v podnicích s podstatným vlivem - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 062Účet 062 - Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem (Aktivní) 062 / 221
Nákup realizovatelných cenných papírů a podílů - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 063Účet 063 - Ostatní cenné papíry a podíly (Aktivní) 063 / 221
Nákup dlužných cenných papírů držených do splatnosti - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 065Účet 065 - Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (Aktivní) 065 / 221
Půjčky a úvěry poskytované podnikům ve skupině - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 066Účet 066 - Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoby, podstatný vliv (Aktivní) 066 / 221
Úhrada půjčky a úvěru podniky ve skupině - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 221 / 066Účet 066 - Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoby, podstatný vliv (Aktivní) 066
Vklad tichého společníka-účtování u něho - VPD VPD - výdajový pokladní doklad, VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 067Účet 067 - Ostatní půjčky (Aktivní) 067 / 211Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211 , 221
Úhrada ostatních půjček - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 221 / 067Účet 067 - Ostatní půjčky (Aktivní) 067
Nákup dlouhodobých dluhopisů od prvního nebo dalšího majitele - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 069Účet 069 - Jiný dlouhodobý finanční majetek (Aktivní) 069 / 221
Z BÚ bylo převedeno 100000 KČ zaměstnancům 331Účet 331 - Zaměstnanci (Pasivní) 331 / 221
Přijatý krátkodobý úvěr na účet - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 221 / 261Účet 261 - Peníze na cestě (Aktivní) 261
Úhrada za prodej emitovaných dluhopisů - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 221 / 375Účet 375 - Pohledávky z emitovaných dluhopisů (Aktivní) 375
Došlá úhrada ostatních pohledávek např. refundace mezd za zapůjčené pracovníky, úhrady za cizí strávníky, úhrada refundovaných částek od jiných účet. jednotek za výchovu žáků, úhrada pohledávky za prodaný materiál a předměty postupné spotřeby - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 221 / 315Účet 315 - Ostatní pohledávky (Aktivní) 315
Úhrada pohledávek z hospodářského styku mezi samostatně bilancujícími útvary - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 221 / 395Účet 395 - Vnitřní zúčtování (Aktivní) 395
Úhrada pohledávek za společníky při úhradě ztráty - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 221 / 354Účet 354 - Pohledávky za společníky při úhradě ztráty (Aktivní) 354
Přijetí vkladu tichého společníka - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 221 / 479Účet 479 - Jiné dlouhodobé závazky (Pasivní) 479
Úhrada pokut za znečisťování ovzduší, vod, placené penále vůči státnímu rozpočtu, odvod za dočasné odnětí zemědělské půdy - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 345Účet 345 - Ostatní daně a poplatky (Pasivní) 345 / 221
Úhrady upsaných vkladů a podílů, upsaných akcií - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 367Účet 367 - Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů (Pasivní) 367 / 221
Nákup cizí směnky - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 253Účet 253 - Registrované dluhové cenné papíry k obchodování (Aktivní) 253 / 221
Vrácení vkladu tichému společníkovi - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 479Účet 479 - Jiné dlouhodobé závazky (Pasivní) 479 / 221
Převod zůstatku účtu při uzavírání účetních knih - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 702Účet 702 - Konečný účet rozvažný (Aktivní) 702 / 221
Úhrada emitentem krátkodobého dluhopisu - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 241Účet 241 - Emitované krátkodobé dluhopisy (Pasivní) 241 / 221
Přijaté krátkodobé finanční výpomoci od ostatních osob s výjimkou bank - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 221 / 249Účet 249 - Ostatní krátkodobé finanční výpomoci (Pasivní) 249
Vrácení krátkodobé finanční výpomoci - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 249Účet 249 - Ostatní krátkodobé finanční výpomoci (Pasivní) 249 / 221
Nákup vlastních akcií - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 252Účet 252 - Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (Aktivní) 252 / 221
Nákup cizí směnky, krátkodobých dluhopisů - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 253Účet 253 - Registrované dluhové cenné papíry k obchodování (Aktivní) 253 / 221
Pořízení dlužných cenných papírů se splatností do 1 roku držené splatnosti - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 256Účet 256 - Dluhové cenné papíry se splat. do 1 roku držené do splatnosti (Aktivní) 256 / 221
Nákup ostatních realizovatelných cenných papírů např.opčních listů - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 257Účet 257 - Ostatní cenné papíry k obchodování (Aktivní) 257 / 221
Výpis účtu o inkasu směnky - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 221 / 261Účet 261 - Peníze na cestě (Aktivní) 261
Úhrada vlastní a akceptované směnky cizí - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 322Účet 322 - Směnka k úhradě (Pasivní) 322 / 221
Poskytnutí krátkodobé půjčky a úvěru v rámci skupiny, s nimiž tvoří účetní jednotka konsolidovaný celek - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 351Účet 351 - Pohledávky - ovládající a řídící osoba (Aktivní) 351 / 221
Vrácení krátkodobého úvěru a půjčky - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 221 / 351Účet 351 - Pohledávky - ovládající a řídící osoba (Aktivní) 351
Úhrada pohledávky uskutečněné akcionáři, peněžním vkladem - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 221 / 353Účet 353 - Pohledávky za upsaný základní kapitál (Aktivní) 353
Úhrada úroků z prodlení - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 221 / 355Účet 355 - Ostatní pohledávky za společníky a členy družstva (Aktivní) 355
Splacení vkladu tichého společníka v penězuích - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 221 / 355Účet 355 - Ostatní pohledávky za společníky a členy družstva (Aktivní) 355
Vyúčtování pohledávky vůči ostatním účastníkům sdružení s právní subjektivitou na základě integrace zůstatku účtu účastnické společnosti bez právní subjektivity - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 358Účet 358 - Pohledávky za účastníky sdružení (Aktivní) 358 / 221
Úhrada pohledávky - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 221 / 358Účet 358 - Pohledávky za účastníky sdružení (Aktivní) 358
Vyúčtování krátkodobých závazků vůči podnikům z titulu přijatých půjček a úvěrů v rámci skupin podniků s nimiž tvoří účetní jednotka celek - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 221 / 361Účet 361 - Závazky - ovládající a řídící osoba (Pasivní) 361
Úhrada krátkodobého závazku - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 361Účet 361 - Závazky - ovládající a řídící osoba (Pasivní) 361 / 221
Úhrada závazku - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 368Účet 368 - Závazky k účastníkům sdružení (Pasivní) 368 / 221
Prodané opce - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 221 / 377Účet 377 - Prodané opce (Pasivní) 377
Vyúčtování operací ve vztahu s účastníkem sdružení bez právní subjektivity - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 398Účet 398 - Spojovací účet při sdružení (Aktivní) 398 / 221
Vyúčtování ostatních kapitálových vkladů, které nezvyšují základní kapitál účetní jednotky - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 221 / 413Účet 413 - Ostatní kapitálové fondy (Pasivní) 413
Přijaté dary v peněžní formě - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 221 / 413Účet 413 - Ostatní kapitálové fondy (Pasivní) 413
Přijaté členské podíly na družstevní bytovou výstavbu - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 221 / 413Účet 413 - Ostatní kapitálové fondy (Pasivní) 413
Přímá úhrada za poukazy na rekreaci - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 427Účet 427 - Ostatní fondy (Pasivní) 427 / 221
Tantiemy členům správní a dozorčí rady - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 431Účet 431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (Pasivní) 431 / 221
Vyúčtování dividend - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 431Účet 431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (Pasivní) 431 / 221
Poskytnutí dlouhodobého úvěru při eskontu směnek - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu, VÚÚ VÚÚ - výpis z úvěrového účtu 221 / 461Účet 461 - Bankovní úvěry (Pasivní) 461
Dlouhodobé závazky k podnikům ve skupině z kapitálových operací a z obchodní činnosti - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 221 / 471Účet 471 - Dlouhodobé závazky - ovládající a řídící osoba (Pasivní) 471
Úhrada dlouhodobého závazku - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 471Účet 471 - Dlouhodobé závazky - ovládající a řídící osoba (Pasivní) 471 / 221
Úhrada provedená emitentem dluhopisu - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 473Účet 473 - Emitované dluhopisy (Pasivní) 473 / 221
Vrácení zaměstnanecké obligace při úmrtí zaměstnance - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 473Účet 473 - Emitované dluhopisy (Pasivní) 473 / 221
Přijaté zálohy od odběratelů před splněním závazku vůči odběrateli - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 221 / 475Účet 475 - Dlouhodobé přijaté zálohy (Pasivní) 475
Vrácení zálohy - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 475Účet 475 - Dlouhodobé přijaté zálohy (Pasivní) 475 / 221
Úhrada vlastní a akceptovanou směnkou cizí - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 478Účet 478 - Dlouhodobé směnky k úhradě (Pasivní) 478 / 221
Náhrady za používání vlastních nástrojů, nářadí, ochr. pomůcek, nájemné místností pro různé příležitosti, autorské poplatky - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 518Účet 518 - Ostatní služby (Nákladový - daňový) 518 / 221
Úhrada právních, arbitrážních, soudních a podobných poplatků, hrazených bez použití kolků - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 538Účet 538 - Ostatní daně a poplatky (Nákladový - daňový) 538 / 221
Poplatky za přihlášení vynálezů, doklady při styku s cizinou, poplatky za použití dálnic, silniční daň placená v cizině - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 538Účet 538 - Ostatní daně a poplatky (Nákladový - daňový) 538 / 221
Pojistné proti škodám na hospodářských prostředcích, pojistné ze zákonné činnosti, pojištění vozidel pro cizinu - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 548Účet 548 - Ostatní provozní náklady (Nákladový - daňový) 548 / 221
Odstupné za uvolnění bytu - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 548Účet 548 - Ostatní provozní náklady (Nákladový - daňový) 548 / 221
Úhrada od pojišťovny pokud uhradí celou pohledávku - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 221 / 378Účet 378 - Jiné pohledávky (Aktivní) 378
Dědictví přijaté na bankovní účet - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 221 / 345Účet 345 - Ostatní daně a poplatky (Pasivní) 345
Nákup pozemku - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 042Účet 042 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku (Aktivní) 042 / 221
úhrada přijaté faktury přes bankovní účet 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321 / 221
Kurzové rozdíly (ziskové) na BÚ při uzavírání účetních knih - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 221 / 663Účet 663 - Kursové zisky (Výnosový - daňový) 663
Poskytnutí půjčky v rámci podniků, s nimiž tvoří účetní jednotka celek - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 352Účet 352 - Pohledávky - podstatný vliv (Aktivní) 352 / 221
Úhrada pohledávky ve skupině - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 221 / 352Účet 352 - Pohledávky - podstatný vliv (Aktivní) 352
Přijetí půjčky v rácmi skupiny podniků, s nimiž tvoří účetní jednotka celek - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 221 / 362Účet 362 - Závazky - podstatný vliv (Pasivní) 362
Úhrada závazku podnikům ve skupině - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 362Účet 362 - Závazky - podstatný vliv (Pasivní) 362 / 221
Přijatý krát. úvěr na účet - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 221 / 261Účet 261 - Peníze na cestě (Aktivní) 261
VBÚ - přijaté úroky z vkladového účtu firmy u banky 221 / 662Účet 662 - Úroky (Výnosový - daňový) 662
VBÚ - úhrada úroků z úvěru poskytnutého bankou firmě 562Účet 562 - Úroky (Nákladový - daňový) 562 / 221
VBÚ - firmou zaplacené poplatky za vedení účtu bance 568Účet 568 - Ostatní finanční náklady (Nákladový - daňový) 568 / 221
VBÚ - firma přijala úhradu od odběratelů za poskytnuté služby 221 / 311Účet 311 - Pohledávky z obchodních vztahů (Aktivní) 311
VBÚ - Vrácení daňového bonusu od FÚ 221 / 342Účet 342 - Ostatní přímé daně (Pasivní) 342
úhrada emisního ážia - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 221 / 412Účet 412 - Emisní ažio (Pasivní) 412
Z bankovního účtu hradíme úroky z bankovního úvěru - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 562Účet 562 - Úroky (Nákladový - daňový) 562 / 221
Vyúčtování nákupu kancelářských potřeb 501Účet 501 - Spotřeba materiálu (Nákladový - daňový) 501 / 221

Splátka krátkodobého úvěru

A)splátka úvěru - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 261Účet 261 - Peníze na cestě (Aktivní) 261 / 221
B) Splátka úvěru - VÚÚ VÚÚ - výpis z úvěrového účtu 231Účet 231 - Krátkodobé bankovní úvěry (Pasivní) 231 / 261Účet 261 - Peníze na cestě (Aktivní) 261

Výběr peněz z bankovního účtu

1) výběr z banky - PPDPPD = Příjmový pokladní doklad 211Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211 / 261Účet 261 - Peníze na cestě (Aktivní) 261
2 ) Výběr - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 261Účet 261 - Peníze na cestě (Aktivní) 261 / 221

Výúčtování mezd

1) Hrubá mzda - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 521Účet 521 - Mzdové náklady (Nákladový - daňový) 521 / 331Účet 331 - Zaměstnanci (Pasivní) 331
2) Sociální pojištění zaměstnance - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 331Účet 331 - Zaměstnanci (Pasivní) 331 / 336100Účet 336100 - Zúčtování s institucemi sociál. zabezpečení a zdravot. pojištění - Sociální pojištění (Pasivní) 336100
3) Zdravotní pojištění zaměstnance - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 331Účet 331 - Zaměstnanci (Pasivní) 331 / 336200Účet 336200 - Zúčtování s institucemi sociál. zabezpečení a zdravot. pojištění - Zdravotní pojištění (Pasivní) 336200
4) Záloha na daň - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 331Účet 331 - Zaměstnanci (Pasivní) 331 / 342Účet 342 - Ostatní přímé daně (Pasivní) 342
5) Srážka výživného (alimentů, spoření) - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 331Účet 331 - Zaměstnanci (Pasivní) 331 / 379Účet 379 - Jiné závazky (Pasivní) 379
6) Sociální pojištění placené zaměstnavatelem - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 524Účet 524 - Zákonné sociální pojištění (Nákladový - daňový) 524 / 336100Účet 336100 - Zúčtování s institucemi sociál. zabezpečení a zdravot. pojištění - Sociální pojištění (Pasivní) 336100
7) Zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 524Účet 524 - Zákonné sociální pojištění (Nákladový - daňový) 524 / 336200Účet 336200 - Zúčtování s institucemi sociál. zabezpečení a zdravot. pojištění - Zdravotní pojištění (Pasivní) 336200
8) Výplata mzdy z BÚ - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 331Účet 331 - Zaměstnanci (Pasivní) 331 / 221
9) Odvod SSZ - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 336100Účet 336100 - Zúčtování s institucemi sociál. zabezpečení a zdravot. pojištění - Sociální pojištění (Pasivní) 336100 / 221
10) Odvod ZP - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 336200Účet 336200 - Zúčtování s institucemi sociál. zabezpečení a zdravot. pojištění - Zdravotní pojištění (Pasivní) 336200 / 221
11) Odvod Finančnímu Úřadu - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 342Účet 342 - Ostatní přímé daně (Pasivní) 342 / 221
12) Odvod ostatních - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 379Účet 379 - Jiné závazky (Pasivní) 379 / 221

Úhrada nedoplatku(vyúčtování je vyšší než poskytnutá zálohy)

A)pokladnou - VPD VPD - výdajový pokladní doklad 153Účet 153 - Poskytnuté zálohy na zboží (Aktivní) 153 / 211Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211
B)bankovním účtem - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 153Účet 153 - Poskytnuté zálohy na zboží (Aktivní) 153 / 221
C)krátkodobým úvěrem - VÚÚ VÚÚ - výpis z úvěrového účtu 153Účet 153 - Poskytnuté zálohy na zboží (Aktivní) 153 / 231Účet 231 - Krátkodobé bankovní úvěry (Pasivní) 231
D)dlouhodobým úvěrem - VÚÚ VÚÚ - výpis z úvěrového účtu 153Účet 153 - Poskytnuté zálohy na zboží (Aktivní) 153 / 461Účet 461 - Bankovní úvěry (Pasivní) 461

Poskytnuté zálohy na materiál

A)pokladnou - VPD VPD - výdajový pokladní doklad 151Účet 151 - Poskytnuté zálohy na materiál (Aktivní) 151 / 211Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211
B)běžným účtem - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 151Účet 151 - Poskytnuté zálohy na materiál (Aktivní) 151 / 221
C)úvěrem - VÚÚ VÚÚ - výpis z úvěrového účtu 151Účet 151 - Poskytnuté zálohy na materiál (Aktivní) 151 / 231Účet 231 - Krátkodobé bankovní úvěry (Pasivní) 231
D)bankovním úvěrem - VÚÚ VÚÚ - výpis z úvěrového účtu 151Účet 151 - Poskytnuté zálohy na materiál (Aktivní) 151 / 461Účet 461 - Bankovní úvěry (Pasivní) 461

Poskytnutí zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

A)pokladnou - VPD VPD - výdajový pokladní doklad 052Účet 052 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (Aktivní) 052 / 211Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211
B)bankovním účtem - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 052Účet 052 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (Aktivní) 052 / 221
C)krátkodobým úvěrem - VÚÚ VÚÚ - výpis z úvěrového účtu 052Účet 052 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (Aktivní) 052 / 231Účet 231 - Krátkodobé bankovní úvěry (Pasivní) 231
D)dlouhodobým úvěrem - VÚÚ VÚÚ - výpis z úvěrového účtu 052Účet 052 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (Aktivní) 052 / 461Účet 461 - Bankovní úvěry (Pasivní) 461

Vklad peněz na bankovní účet

1)Vklad peněz na Bankovní účet - VPD VPD - výdajový pokladní doklad 261Účet 261 - Peníze na cestě (Aktivní) 261 / 211Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211
2)Výpis z bankovního účtu - vložení peněz - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 221 / 261Účet 261 - Peníze na cestě (Aktivní) 261

Poskytnutí zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

A)pokladnou - VPD VPD - výdajový pokladní doklad 051Účet 051 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (Aktivní) 051 / 211Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211
B)bankovními účty - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 051Účet 051 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (Aktivní) 051 / 221
C)krátkodobým úvěrem - VÚÚ VÚÚ - výpis z úvěrového účtu 051Účet 051 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (Aktivní) 051 / 231Účet 231 - Krátkodobé bankovní úvěry (Pasivní) 231
D)bankovním úvěrem - VÚÚ VÚÚ - výpis z úvěrového účtu 051Účet 051 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (Aktivní) 051 / 461Účet 461 - Bankovní úvěry (Pasivní) 461

Vrácené zálohy

A)pokladnou a běžným účtem - PPDPPD = Příjmový pokladní doklad, VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 211Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211 , 221 / 053Účet 053 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek (Aktivní) 053

Vrácení zálohy na zboží

A)pokladnou - PPDPPD = Příjmový pokladní doklad 211Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211 / 153Účet 153 - Poskytnuté zálohy na zboží (Aktivní) 153
B)bankovním účtem - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 221 / 153Účet 153 - Poskytnuté zálohy na zboží (Aktivní) 153
C)krátkodobým úvěrem - VÚÚ VÚÚ - výpis z úvěrového účtu 231Účet 231 - Krátkodobé bankovní úvěry (Pasivní) 231 / 153Účet 153 - Poskytnuté zálohy na zboží (Aktivní) 153
D)dlouhodobým úvěrem - VÚÚ VÚÚ - výpis z úvěrového účtu 461Účet 461 - Bankovní úvěry (Pasivní) 461 / 153Účet 153 - Poskytnuté zálohy na zboží (Aktivní) 153

Vrácení přeplatku

V hotovosti, běžným účtem - PPDPPD = Příjmový pokladní doklad, VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 211Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211 , 221 / 053Účet 053 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek (Aktivní) 053
Krátkodobým a dlouhodobým úvěrem - VÚÚ VÚÚ - výpis z úvěrového účtu 231Účet 231 - Krátkodobé bankovní úvěry (Pasivní) 231 , 461Účet 461 - Bankovní úvěry (Pasivní) 461 / 053Účet 053 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek (Aktivní) 053

Vrácení přeplatku (vyúčtování je nižší než poskytnutá zálohy)

A)pokladnou - PPDPPD = Příjmový pokladní doklad 211Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211 / 153Účet 153 - Poskytnuté zálohy na zboží (Aktivní) 153
B)bankovním účtem - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 221 / 153Účet 153 - Poskytnuté zálohy na zboží (Aktivní) 153
C)krátkodobým úvěrem - VÚÚ VÚÚ - výpis z úvěrového účtu 231Účet 231 - Krátkodobé bankovní úvěry (Pasivní) 231 / 153Účet 153 - Poskytnuté zálohy na zboží (Aktivní) 153
D)dlouhodobým úvěrem - VÚÚ VÚÚ - výpis z úvěrového účtu 461Účet 461 - Bankovní úvěry (Pasivní) 461 / 153Účet 153 - Poskytnuté zálohy na zboží (Aktivní) 153

Příplatek společníků mimo základní kapitál na vytvoření vlastního kapitálu poskytované společníky s.r.o.

A) účtování u společníka - VPD VPD - výdajový pokladní doklad, VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 061Účet 061 - Podíly v ovládaných a řízených osobách (Aktivní) 061 , 062Účet 062 - Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem (Aktivní) 062 / 211Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211 , 221
B)účtování u společníka - VPD VPD - výdajový pokladní doklad, VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 063Účet 063 - Ostatní cenné papíry a podíly (Aktivní) 063 / 211Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211 , 221

Použití statutárních fondů na úhradu

A)ztráty běžného roku v roce následujícím - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 423Účet 423 - Statutární fondy (Pasivní) 423 / 431Účet 431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (Pasivní) 431
B)ztráty minulých let - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 423Účet 423 - Statutární fondy (Pasivní) 423 / 429Účet 429 - Neuhrazená ztráta minulých let (Pasivní) 429
C)na zvýšení základního kapitálu - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 423Účet 423 - Statutární fondy (Pasivní) 423 / 419Účet 419 - Změny základního kapitálu (Pasivní) 419
D)dodavatelským způsobem - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 423Účet 423 - Statutární fondy (Pasivní) 423 / 221
E)ve vlastní režii - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 423Účet 423 - Statutární fondy (Pasivní) 423 / 583Účet 583 - Změna stavu výrobků (Nákladový - daňový) 583

Příplatek společníků mimo základní kapitál na vytvoření vlastního kapitálu poskytované společníky s.r.o.

A)účtování společníka - VPD VPD - výdajový pokladní doklad, VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 061Účet 061 - Podíly v ovládaných a řízených osobách (Aktivní) 061 , 062Účet 062 - Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem (Aktivní) 062 / 211Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211 , 221
B)účtování společníka - VPD VPD - výdajový pokladní doklad, VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 053Účet 053 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek (Aktivní) 053 / 211Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211 , 221

Použití ostatních fondů na úhradu

A)ztráty běžného roku v roce následujícím - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 427Účet 427 - Ostatní fondy (Pasivní) 427 / 431Účet 431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (Pasivní) 431
B)ztráty minulých let - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 427Účet 427 - Ostatní fondy (Pasivní) 427 / 429Účet 429 - Neuhrazená ztráta minulých let (Pasivní) 429
C)dodavatelským způsobem - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 427Účet 427 - Ostatní fondy (Pasivní) 427 / 221
D)ve vlastní režii - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 427Účet 427 - Ostatní fondy (Pasivní) 427 / 583Účet 583 - Změna stavu výrobků (Nákladový - daňový) 583
E)na zvýšení základního kapitálu - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 427Účet 427 - Ostatní fondy (Pasivní) 427 / 419Účet 419 - Změny základního kapitálu (Pasivní) 419

Směnky nakoupené jako cenné papíry

A)ostatní finanční majetek nákup pokladnou - VPD VPD - výdajový pokladní doklad 069Účet 069 - Jiný dlouhodobý finanční majetek (Aktivní) 069 / 211Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211
B)dlužné cenné papíry - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 253Účet 253 - Registrované dluhové cenné papíry k obchodování (Aktivní) 253 / 221

Rozdíl mezi hodnotou vráceného podniku

A)v případě, že nájemce vrací nižší hodnotu, účtuje nájemce - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 474Účet 474 - Závazky z pronájmu (Pasivní) 474 / 221
B)účtování u pronajímatele - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 221 / 374Účet 374 - Pohledávky z pronájmu (Aktivní) 374
C)v případě, že nájemce vrací vyšší hodnotu-účtování u nájemce - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 541Účet 541 - Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (Nákladový - daňový) 541 / 474Účet 474 - Závazky z pronájmu (Pasivní) 474
D)účtování u pronajímatele - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 374Účet 374 - Pohledávky z pronájmu (Aktivní) 374 / 640Účet 640 - Jiné provozní výnosy (Výnosový - daňový) 640

Spotřeba,prodej či jiný úbytek úplatně nabytý

A)preferenčních limitů a povolenek na emise - PPDPPD = Příjmový pokladní doklad, VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 211Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211 , 221 / 641Účet 641 - Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (Výnosový - daňový) 641 , 648Účet 648 - Ostatní provozní výnosy (Výnosový - daňový) 648
B)preferenční limity, které lze odpisovat podle času nebo výkonů - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 541Účet 541 - Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (Nákladový - daňový) 541 , 548Účet 548 - Ostatní provozní náklady (Nákladový - daňový) 548 / 079Účet 079 - Oprávky k jinému dlouhodobému nehmotnému majetku (Pasivní) 079
C)preferenční limity, které nelze odpisovat a povolenky na emise skleníkových plynů - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 541Účet 541 - Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (Nákladový - daňový) 541 , 548Účet 548 - Ostatní provozní náklady (Nákladový - daňový) 548 / 019Účet 019 - Jiný dlouhodobý nehmotný majetek (Aktivní) 019

Tržby za prodané materiálové zásoby,kovový odpad a pod.

A)v hotovosti - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 211Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211 / 642Účet 642 - Tržby z prodeje materiálu (Výnosový - daňový) 642
B)bankovními účty - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 221 / 642Účet 642 - Tržby z prodeje materiálu (Výnosový - daňový) 642
C)od zaměstnanců - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 335Účet 335 - Pohledávky za zaměstnanci (Aktivní) 335 / 642Účet 642 - Tržby z prodeje materiálu (Výnosový - daňový) 642
D)od ovládácí a řídící osoby - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 351Účet 351 - Pohledávky - ovládající a řídící osoba (Aktivní) 351 / 642Účet 642 - Tržby z prodeje materiálu (Výnosový - daňový) 642

Náhrady nákladů na odstraňování následků škod

A)od zaměstnanců - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 335Účet 335 - Pohledávky za zaměstnanci (Aktivní) 335 / 648Účet 648 - Ostatní provozní výnosy (Výnosový - daňový) 648
B)pokladnou - PPDPPD = Příjmový pokladní doklad 211Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211 / 648Účet 648 - Ostatní provozní výnosy (Výnosový - daňový) 648
C)bankovními účty - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 221 / 648Účet 648 - Ostatní provozní výnosy (Výnosový - daňový) 648

Vrácení zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

A)pokladnou - PPDPPD = Příjmový pokladní doklad 211Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211 / 051Účet 051 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (Aktivní) 051
B)bankovním účtem - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 221 / 051Účet 051 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (Aktivní) 051
C)krátkodobým bankovním úvěrem - VÚÚ VÚÚ - výpis z úvěrového účtu 231Účet 231 - Krátkodobé bankovní úvěry (Pasivní) 231 / 051Účet 051 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (Aktivní) 051
D)bankovním úvěrem - VÚÚ VÚÚ - výpis z úvěrového účtu 461Účet 461 - Bankovní úvěry (Pasivní) 461 / 051Účet 051 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (Aktivní) 051

Náhrada nákladů na odstranění následků škod

A)pokladnou - PPDPPD = Příjmový pokladní doklad 211Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211 / 648Účet 648 - Ostatní provozní výnosy (Výnosový - daňový) 648
B)bankovním účtem - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 221 / 648Účet 648 - Ostatní provozní výnosy (Výnosový - daňový) 648
C)zaměstnancům - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 331Účet 331 - Zaměstnanci (Pasivní) 331 / 648Účet 648 - Ostatní provozní výnosy (Výnosový - daňový) 648

Zálohy na energie

čtvrtletně placené zálohy na energie - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 314Účet 314 - Poskytnuté zálohy - dlouhodobé a krátkodobé (Aktivní) 314 / 221
DPH k zálohám- VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 343Účet 343 - DPH - Daň z přidané hodnoty (Aktivní i Pasivní) 343 / 221
Účtování o energiích na konci roku - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 389Účet 389 - Dohadné účty pasivní (Pasivní) 389 / 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321
Aktuální kalendářní rok - FAP 502Účet 502 - Spotřeba energie (Nákladový - daňový) 502 / 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321
DPH k energiím - FAP 343Účet 343 - DPH - Daň z přidané hodnoty (Aktivní i Pasivní) 343 / 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321
Zúčtování zálohy - FAP 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321 / 314Účet 314 - Poskytnuté zálohy - dlouhodobé a krátkodobé (Aktivní) 314
Zúčtování DPH k zálohám - FAP 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321 / 343Účet 343 - DPH - Daň z přidané hodnoty (Aktivní i Pasivní) 343
Vrácený přeplatek - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 221 / 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321
Zúčtování dohadné položky do nákladu - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 501Účet 501 - Spotřeba materiálu (Nákladový - daňový) 501 / 389Účet 389 - Dohadné účty pasivní (Pasivní) 389


Vrácení zálohy

A)do pokladny - PPDPPD = Příjmový pokladní doklad 211Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211 / 151Účet 151 - Poskytnuté zálohy na materiál (Aktivní) 151
B)na běžný účet - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 221 / 151Účet 151 - Poskytnuté zálohy na materiál (Aktivní) 151
C)na účet krátkodobého úvěru - VÚÚ VÚÚ - výpis z úvěrového účtu 231Účet 231 - Krátkodobé bankovní úvěry (Pasivní) 231 / 151Účet 151 - Poskytnuté zálohy na materiál (Aktivní) 151
D) na účet dlouhodobého úvěru - VÚÚ VÚÚ - výpis z úvěrového účtu 461Účet 461 - Bankovní úvěry (Pasivní) 461 / 151Účet 151 - Poskytnuté zálohy na materiál (Aktivní) 151


Vrácení přeplatku (vyúčtování je nižší než poskytnutá zálohy)

A)pokladnou - PPDPPD = Příjmový pokladní doklad 211Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211 / 151Účet 151 - Poskytnuté zálohy na materiál (Aktivní) 151
B)běžným účtem - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 221 / 151Účet 151 - Poskytnuté zálohy na materiál (Aktivní) 151
C)krátkodobým úvěrem - VÚÚ VÚÚ - výpis z úvěrového účtu 231Účet 231 - Krátkodobé bankovní úvěry (Pasivní) 231 / 151Účet 151 - Poskytnuté zálohy na materiál (Aktivní) 151
D)dlouhodobým úvěrem - VÚÚ VÚÚ - výpis z úvěrového účtu 461Účet 461 - Bankovní úvěry (Pasivní) 461 / 151Účet 151 - Poskytnuté zálohy na materiál (Aktivní) 151


Poskytnuté zálohy na mladá zvířata

B)běžným účtem - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 152Účet 152 - Poskytnuté zálohy na zvířata (Aktivní) 152 / 221
A)pokladnou - VPD VPD - výdajový pokladní doklad 152Účet 152 - Poskytnuté zálohy na zvířata (Aktivní) 152 / 211Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211
C)krátkodobým úvěrem - VÚÚ VÚÚ - výpis z úvěrového účtu 152Účet 152 - Poskytnuté zálohy na zvířata (Aktivní) 152 / 231Účet 231 - Krátkodobé bankovní úvěry (Pasivní) 231
D)dlouhodobým úvěrem - VÚÚ VÚÚ - výpis z úvěrového účtu 152Účet 152 - Poskytnuté zálohy na zvířata (Aktivní) 152 / 461Účet 461 - Bankovní úvěry (Pasivní) 461

Vrácení zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

A)pokladnou - PPDPPD = Příjmový pokladní doklad 211Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211 / 052Účet 052 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (Aktivní) 052
B)bankovním účtem - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 221 / 052Účet 052 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (Aktivní) 052
C)krátkodobým úvěrem - VÚÚ VÚÚ - výpis z úvěrového účtu 231Účet 231 - Krátkodobé bankovní úvěry (Pasivní) 231 / 052Účet 052 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (Aktivní) 052
D)dlouhodobým úvěrem - VÚÚ VÚÚ - výpis z úvěrového účtu 461Účet 461 - Bankovní úvěry (Pasivní) 461 / 052Účet 052 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (Aktivní) 052

Vrácená záloha na nákup zvířat

B)pokladnou - PPDPPD = Příjmový pokladní doklad 211Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211 / 152Účet 152 - Poskytnuté zálohy na zvířata (Aktivní) 152
A)běžným účtem - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 221 / 152Účet 152 - Poskytnuté zálohy na zvířata (Aktivní) 152
C)krátkodobým úvěrem - VÚÚ VÚÚ - výpis z úvěrového účtu 231Účet 231 - Krátkodobé bankovní úvěry (Pasivní) 231 / 152Účet 152 - Poskytnuté zálohy na zvířata (Aktivní) 152
D)dlouhodobým úvěrem - VÚÚ VÚÚ - výpis z úvěrového účtu 461Účet 461 - Bankovní úvěry (Pasivní) 461 / 152Účet 152 - Poskytnuté zálohy na zvířata (Aktivní) 152

Pořízení dlouhodobého finančního majetku

A)cena pořízení-hrazena hotově pokladnou - VPD VPD - výdajový pokladní doklad 062Účet 062 - Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem (Aktivní) 062 / 211Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211
B)cena pořízení - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 062Účet 062 - Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem (Aktivní) 062 / 221
C)cena pořízení - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 062Účet 062 - Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem (Aktivní) 062 / 325Účet 325 - Ostatní závazky (Pasivní) 325
D)cena pořízení - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 062Účet 062 - Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem (Aktivní) 062 / 361Účet 361 - Závazky - ovládající a řídící osoba (Pasivní) 361 , 365Účet 365 - Ostatní závazky ke společníkům a členům družstva (Pasivní) 365
E)cena pořízení - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 062Účet 062 - Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem (Aktivní) 062 / 379Účet 379 - Jiné závazky (Pasivní) 379

Poskytnuté zálohy na zboží

A)pokladnou - VPD VPD - výdajový pokladní doklad 153Účet 153 - Poskytnuté zálohy na zboží (Aktivní) 153 / 211Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211
B)bankovním účtem - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 153Účet 153 - Poskytnuté zálohy na zboží (Aktivní) 153 / 221
C)krátkodobým úvěrem - VÚÚ VÚÚ - výpis z úvěrového účtu 153Účet 153 - Poskytnuté zálohy na zboží (Aktivní) 153 / 231Účet 231 - Krátkodobé bankovní úvěry (Pasivní) 231
D)dlouhodobým úvěrem - VÚÚ VÚÚ - výpis z úvěrového účtu 153Účet 153 - Poskytnuté zálohy na zboží (Aktivní) 153 / 461Účet 461 - Bankovní úvěry (Pasivní) 461

O Účtu 221 píšeme také v těchto článcích

Pomohla vám tato stránka? Doporučte ji dál, děkujeme.« Zpět na výpis celé účetní osnovy

Dotazy & Diskuze k tomuto účtu (26)

 1. [ 1] Anežka 12.02.2011, 10:31

  Jak zaúčtovat správně platby kartou

 1. [ 2] Kamila 15.03.2011, 09:50

  zaúčtovala bych je např. PHM 501/379, 379/221

 1. [ 3] Alen 25.03.2011, 15:00

  Výpis z Bú) zvýšení o doplatek od Firmy?

 1. [ 4] Eva Hápová 02.02.2012, 16:24

  JAK SE SPRÁVĚ ÚČTUJE BANK.POPLATEK ZA VEDENI KARTY?

 1. [ 5] Pavla 22.02.2012, 08:34

  Dobrý den, chtěla bych se zaptat jak mám zaúčtovat vrácený přeplatek za elektriku od ČEZU. Velice děkuji.

 1. [ 6] Hana 01.06.2012, 17:04

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat jak mám správně naúčtovat vrácený přeplatek na bankovní účet od dodavatele. Předem děkuji za informaci.

 1. [ 7] J. Navrátil 29.08.2012, 22:06

  Máte-li přeplatek, znamená to, že máte pohledávku. - např. na účtě 378. Bude-li vám přeplatek vrácen na BÚ, tak na základě bankovního výpisu zaúčtujete : 221/378 a tím se vám tato ,,pohledávka" vyrovná.

 1. [ 8] Zuzana 09.10.2012, 11:26

  Dobrý den, prosím Vás jak se zaúčtuje špatně zaplacená faktura? Můžu to natvrdo napsat 321/221 (uhrada) a vraceni penez 221/321? Nebo to mám klasicky šoupnout na 261??? Nebo je ještě nějaký jiný způsob? Děkuji

 1. [ 9] J. Navrátil 12.10.2012, 20:04

  Dobrý den, máte zřejmě namysli případ, kdy jste omylem zaplatili více dodavateli. V tomto případě respektujte částku, která je na bankovním výpise, čili 321/221 a částku co Vám dodavatel zpátky zašle 221/321, jedná-li se o dodavatele se kterým spolupracujete častěji, můžete se například dohodnout, že příště zaplatíte méně.

 1. [ 10] Hana Šmídová 24.04.2013, 10:01

  Dobrý den, prosím Vás o zodpovězení následujícího dotazu: jakým způsobem se má zaúčtovat převod peněz z bankovního účtu vedeného v korunách, na bankovní účet v eurech? Děkuji Šmídová H.

 1. [ 11] J. Hlaváčová 25.04.2013, 10:27

  Dobý den , prosím o radu,majitel budovy, kde jsme jako a.s. v nájmu, nám přehodnotil nájemné dle skutečné pronajaté plocha a bude nám vracen částku z nájemného na účet , za roky 2011 a 2012. Jak zaúčtovat, dodanit jedná vždy o cca 10 000,- Kč za rok

 1. [ 12] V.Škrabalová 14.11.2013, 11:01

  Mám dotaz, každý den nám přijde na účet peníze za platby kartou (jsme restaurace). Jak to mám správně zaúčtovat. děkuji

 1. [ 13] Ing. Marie Bohdalová 18.11.2013, 22:05

  221/668

 1. [ 14] Miluše Svobodníková 29.12.2013, 18:10

  Majitel firmy uhradil 2x faktury. Od této firmy budou další faktury, ale až v roce 2014 nyní jsou všechny uhrazeny. Mohu přeplatek dát na 381? A v roce 2014 to převést na nové faktury. nebo to dát na přeplatek na 378? Děkuji Sv.

 1. [ 15] J. Navrátil 30.12.2013, 19:04

  V případě, že uhradíte stejnou fakturu 2x, evidoval bych podruhé zaplacenou částku na účtě 315, resp. 378. Kdyžtak dotaz prosím podrobněji specifikujte ať Vám dokážeme co nejlépe odpovědět :-) Sp Navrátil

 1. [ 16] M.S: 30.12.2013, 23:41

  Byly uhrazeny asi 3 faktury 2x. Ale již do konce roku žádná od této firmy nebude a ani peníze nevráti zpět na účet. Je domluveno, že až v roce 2014 budou fakturovat, tak to z přeplatku odečtou a faktury budou zaplaceny. Tudíž mám problém co s tím přeplatkem na konci roku a jak ho převést do roku 2014. Děkuji Sv.

 1. [ 17] J. Navrátil 31.12.2013, 12:39

  Přeplatku bych evidoval na účtě 315, resp. 378 :-) Poté zúčtujete proti dodavatelské faktuře až přijde 321/378(315)

 1. [ 18] Skřítecká 21.01.2015, 16:12

  Potřebovala bych poradit jak mám účtovat když na konci účetního období mám na účtu 221 mínusový stav ( máme kontokorent), a v konečné rozvaze se mi tento stav zobrazuje v pasivech jako krátkodobé úvěry děkuji

 1. [ 19] Janczová 04.02.2015, 14:24

  Dobrý den, potřebovala bych poradit. Firma xy nám zaslala fakturu na 29333,49 (přepočteno kurzem Eura ze 27.1). Přišel výpis z účtu, kde stáhli částku 29909,31 (podle kurzu 26.1). Potřebuji poradit jak toto celé zaúčtovat, když se jedná o zálohu. Děkuji.

 1. [ 20] Zigáčková 23.02.2015, 07:29

  Dobrý den, nikde jsem nenašla kam zaúčtovat kalkulační úrok z hodnoty čistého pracovního kapitálu pokud je vnitřním výnosem střediska, nebo pokud není vnitřním výnosem

 1. [ 21] Ing. Marie Bohdalová 22.03.2015, 15:38

  @Janczová: Dobrý den, o záloze se účtuje až v době platby. tedy 314/221 podle bankovního výpisu

 1. [ 22] Ing. Marie Bohdalová 22.03.2015, 15:40

  @Skřítecká - kontokorent by mohl být považován za krátkodobý bankovní úvěr

 1. [ 23] Buki 12.06.2015, 14:53

  Dobrý den, mám na Vás dotaz. Klient má dvě účetnictví. Je s.r.o. a podniká také jako FO. Nyní měla FO zaplatit rozhlasový poplatek. Ovšem paní asistentka provedla úhradu z BÚ spol. s.r.o. Můžete mi poradit, jak toto nyní zaúčtovat? Děkuji.

 1. [ 24] Zigackova 14.06.2015, 19:33

  Dobrý den, taky jsem účtovala několik let tímto způsobem a stalo se mi, že jsem se zmýlila a zaplatila z jiné banky. Účtovala bych takto : Fyzická osoba provede platbu za rozhlasový poplatek na účet právnické osoby, která to skutečně zaplatila. K platbě si připíšu příslušný komentář, popř. ofotím výpis účtu PO. Platbu PO na rozhlasový poplatek bych zaúčtovala jako průběžnou položku na 261 a stejně pak peníze, které pošle FO na účet PO na 261. Tím se vše vyrovná. Nejsem si jistá, zda je to účetně zcela správně, ale nikoho nepoškodím a účty mám v pořádku :-)

 1. [ 25] petra K 11.04.2016, 21:55

  Dobrý den, prosím info co znamená na výplatnici položka /561 pohledávka ???? děkuji K

 1. [ 26] Finlay Anthony 04.10.2017, 09:30

  Dobrý den všem Potřebujete půjčku? Pro vaši firmu, hypotéku, pronájem, osobní úvěr, úvěr na auto nebo koupě domu nebo dokonce poplatek za školení pro vaše dítě? Nabízíme financování velmi nízká úroková sazba ve výši 3%. Všichni zájemci musí kontaktujte nás emailem (finlayanthony01@outlook.com) REGISTRACE ÚŘEDNÍKŮ: Název: Adresa : Země: Obsazení: Potřebné částky úvěru: Účel úvěru: Měsíční příjem : Telefon: Doba trvání úvěru: Skenovat vaše ID: Pošlete nám e-mail zpět (finlayanthony01@outlook.com) (Díky tomu, že jste šťastní, je naše pýcha.) Generální ředitel / pan Finlay A. Ředitel / generální ředitel: pan. Finlay A.

Vložit komentář:Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo čtrnáct:
RSS              Reklama             Publikování článků

Našli jste chybu nebo chcete ohodnotit mobilní verzi stránek? Napište nám na , děkujeme.
Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí, které provedete na základě informací získaných z těchto stránek. CC BY-NC-SA 3.0 CZ www.uctovani.net 2010 - 2022