Přepnout do plné desktopové verze desktop icon logo uctovani.net
Registrovat se
Maturujete z účetictví? Pomůžeme vám zvládnout tuto zkoušku.
Připravili jsme pro vás 🎦 video kurz odmaturuj z účetnictví.

Ukázat první video »

Účet 325 - Ostatní závazky

Typ účtu: Pasivní
Druh účtu: Rozvahový

Výběr účetních případů s účtem 325


Účetní případ Zaúčtování
MD / D
Zobrazit detail
Náklady související s pořízením zásob např. provize, clo, pojistné, skonto - PFAPFA = Přijatá faktura 111Účet 111 - Pořízení materiálu (Aktivní) 111 / 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321 , 325
Úhrada ostatních závazků - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 325 / 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221
Úhrada nájemného za věci movité i nemovité, poplatků za čistění kanálů, odvozu odpadků, deratizaci, dezinfekci, přezkoušení kotlů a za cejchování vah a měr, úhrada závazků z náhrad škod, úhrada faktur ostatním dodavatelům - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 325 / 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221
Sražené exekuční srážky zaměstnanci - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 331Účet 331 - Zaměstnanci (Pasivní) 331 , 325 / 325 , 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221
Vyúčtování oběhových obalů pokud se nevedou jako dlouhodobý hmotný majetek podle faktur dodavatele - PFAPFA = Přijatá faktura 111Účet 111 - Pořízení materiálu (Aktivní) 111 / 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321 , 325
Částky reklamací uplatněných proti dodavatelům - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321 , 325 / 111Účet 111 - Pořízení materiálu (Aktivní) 111
Reklamace vůči dodavatelům za dodávky materiálu, které v přiměřené lhůtě nedošly - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321 , 325 / 111Účet 111 - Pořízení materiálu (Aktivní) 111
Reklamace vůči dodavatelům u zjištění závad - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321 , 325 / 112Účet 112 - Materiál na skladě (Aktivní) 112
Přebytky materiálu zjištěné při převzetí(účtuje-li se o došlých fa.) - PFAPFA = Přijatá faktura 111Účet 111 - Pořízení materiálu (Aktivní) 111 / 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321 , 325
Vyúčtovaný závazek z titulu refundace mezd - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 521Účet 521 - Mzdové náklady (Nákladový - daňový) 521 / 325
Jednorázové náhrady za omezení vlastnických práv na lesních pozemcích a lesních porostech u venkovních vedení elektřiny a plynovodů a náhrady majetkové újmy vlastníkovi nebo nájemníci nemovitostí nebo za omezení v obvyklém užívání nemovitostí jakož i platby za smýcený porost a ekologickou újmu v souvislosti s výstavbou podle příslušných zákonů - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 042Účet 042 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku (Aktivní) 042 / 325
Převzetí materiálu a drobného hmotného majetku na sklad od dodavatele, účtuje-li se o zlikvidovaných fakturách - PFAPFA = Přijatá faktura 112Účet 112 - Materiál na skladě (Aktivní) 112 / 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321 , 325
Postoupení pohledávky u postupníka - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 311Účet 311 - Pohledávky z obchodních vztahů (Aktivní) 311 / 325
Postoupení(odkoupení)směnky k inkasu u postupníka - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 312Účet 312 - Směnky k inkasu (Aktivní) 312 / 325
Vyúčtování náhrad stěhovacích nákladů, faktur na cestovní náklady za fyzické osoby od dopravních organizací - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 512Účet 512 - Cestovné (Nákladový - daňový) 512 / 325
Vyúčtování nájemného za věci movité i nemovité, poplatků za čistění kanálů, odvoz odpadků, poplatků za cejchování měr a vah, nákladů za reklamní pořady a ostatní služby - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 518Účet 518 - Ostatní služby (Nákladový - daňový) 518 / 325
Vyúčtování závazků z náhrad škod - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 548Účet 548 - Ostatní provozní náklady (Nákladový - daňový) 548 / 325
Kurzové ztrátové rozdíly při úhradě závazků - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 563Účet 563 - Kurzové ztráty (Nákladový - daňový) 563 / 325

Inzerce ∇

Kurzové ziskové rozdíly při úhradě závazků - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 325 / 663Účet 663 - Kursové zisky (Výnosový - daňový) 663
Úhrada závazků vůči obyvatelstvu v hotovosti - VPD VPD - výdajový pokladní doklad 325 / 211Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211
Odpis promlčených závazků s výjimkou konkurzu a vyrovnání - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 325 / 698Účet 698 - Převod finančních výnosů (Výnosový - daňový) 698
Převod zůstatku při otevírání účetních knih - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 701Účet 701 - Počáteční účet rozvažný (Aktivní) 701 / 325
Převod zůstatku účtu při uzavírání účetních knih - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 325 / 702Účet 702 - Konečný účet rozvažný (Aktivní) 702
Vyúčtovaný závazek z titulu refundace mezd - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 522Účet 522 - Příjmy společníků a členů družstva ze závislé činnosti (Nákladový - daňový) 522 / 325
Smluvní pokuta a úroky z prodlení podle smlouvy o úvěu - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 544Účet 544 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení (Nákladový - daňový) 544 / 325

Vyúčtování faktura za dlouhodobý finanční majetek

A) poskytnutou zálohou - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 061Účet 061 - Podíly v ovládaných a řízených osobách (Aktivní) 061 / 053Účet 053 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek (Aktivní) 053
B) z obchodních vztahů - PFAPFA = Přijatá faktura 061Účet 061 - Podíly v ovládaných a řízených osobách (Aktivní) 061 / 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321
C) ostatním závazkem - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 061Účet 061 - Podíly v ovládaných a řízených osobách (Aktivní) 061 / 325

Pořízení dlouhodobého finančního majetku

A)cena pořízení-hrazena hotově pokladnou - VPD VPD - výdajový pokladní doklad 062Účet 062 - Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem (Aktivní) 062 / 211Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211
B)cena pořízení - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 062Účet 062 - Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem (Aktivní) 062 / 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221
C)cena pořízení - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 062Účet 062 - Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem (Aktivní) 062 / 325
D)cena pořízení - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 062Účet 062 - Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem (Aktivní) 062 / 361Účet 361 - Závazky - ovládající a řídící osoba (Pasivní) 361 , 365Účet 365 - Ostatní závazky ke společníkům a členům družstva (Pasivní) 365
E)cena pořízení - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 062Účet 062 - Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem (Aktivní) 062 / 379Účet 379 - Jiné závazky (Pasivní) 379

Právně zaniklé závazky

A) U odběratelů - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321 / 648Účet 648 - Ostatní provozní výnosy (Výnosový - daňový) 648
B)směnky k úhradě - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 322Účet 322 - Směnka k úhradě (Pasivní) 322 / 668Účet 668 - Ostatní finanční výnosy (Výnosový - daňový) 668
C)přijaté provozní zálohy - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 324Účet 324 - Přijaté provozní zálohy (Pasivní) 324 / 648Účet 648 - Ostatní provozní výnosy (Výnosový - daňový) 648
D)vůči zaměstnancům - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 333Účet 333 - Ostatní závazky vůči zaměstnancům (Pasivní) 333 / 648Účet 648 - Ostatní provozní výnosy (Výnosový - daňový) 648
F)jiné závazky - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 379Účet 379 - Jiné závazky (Pasivní) 379 / 648Účet 648 - Ostatní provozní výnosy (Výnosový - daňový) 648
G)dlouhodobé přijaté zálohy - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 475Účet 475 - Dlouhodobé přijaté zálohy (Pasivní) 475 / 668Účet 668 - Ostatní finanční výnosy (Výnosový - daňový) 668
H)Z obchodních vztahů - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321 / 648Účet 648 - Ostatní provozní výnosy (Výnosový - daňový) 648
CH)Ze směnek - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 322Účet 322 - Směnka k úhradě (Pasivní) 322 / 648Účet 648 - Ostatní provozní výnosy (Výnosový - daňový) 648
I)Z přijatých provozních záloh - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 324Účet 324 - Přijaté provozní zálohy (Pasivní) 324 / 648Účet 648 - Ostatní provozní výnosy (Výnosový - daňový) 648
J)Ostatní závazky - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 325 / 648Účet 648 - Ostatní provozní výnosy (Výnosový - daňový) 648
K)Vůči zaměstnancům - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 333Účet 333 - Ostatní závazky vůči zaměstnancům (Pasivní) 333 / 668Účet 668 - Ostatní finanční výnosy (Výnosový - daňový) 668
L)Se sociálním zabezpečením - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 336Účet 336 - Zúčtování s institucemi sociál. zabezpečení a zdravot. pojištění (Pasivní) 336 / 648Účet 648 - Ostatní provozní výnosy (Výnosový - daňový) 648
M)Jiné závazky - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 379Účet 379 - Jiné závazky (Pasivní) 379 / 648Účet 648 - Ostatní provozní výnosy (Výnosový - daňový) 648
N)Přijaté zálohy - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 475Účet 475 - Dlouhodobé přijaté zálohy (Pasivní) 475 / 648Účet 648 - Ostatní provozní výnosy (Výnosový - daňový) 648
O)Jiné dlouhodobé závazky - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 479Účet 479 - Jiné dlouhodobé závazky (Pasivní) 479 / 648Účet 648 - Ostatní provozní výnosy (Výnosový - daňový) 648

O Účtu 325 píšeme také v těchto článcích
Další účty z účetní skupiny 32

Pomohla vám tato stránka? Doporučte ji dál, děkujeme.« Zpět na výpis celé účetní osnovy

Inzerce ∇

Dotazy & Diskuze k tomuto účtu (3)

  1. [ 1] Jana Svatošová 19.08.2010, 14:26

    Sražené exekuční srážky zaměstnanci bez dosud nabytí právní moci, do doby odeslání oprávněnému. Zůstávají zatím pro firmu závazkem. účtováno 331/325, po nabytí právní moci 325/221.

  1. [ 2] Marie 13.12.2010, 16:47

    Děkujeme a doplňujeme účetní případy.

  1. [ 3] Fíla 09.03.2012, 16:54

    Dobrý den, jakým způsobem by mělo docházet k peněžnímu či nepeněžnímu vyrovnání prostředníka mezi dvěma subjekty (věřitel - prostředník - dlužník). Má se účtovat s vlivem na DPH?

Vložit komentář:Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo čtrnáct:
RSS              Reklama             Publikování článků

Našli jste chybu nebo chcete ohodnotit mobilní verzi stránek? Napište nám na , děkujeme.
Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí, které provedete na základě informací získaných z těchto stránek. CC BY-NC-SA 3.0 CZ www.uctovani.net 2010 - 2022