Přepnout do plné desktopové verze desktop icon logo uctovani.net
Registrovat se
Maturujete z účetictví? Pomůžeme vám zvládnout tuto zkoušku.
Připravili jsme pro vás 🎦 video kurz odmaturuj z účetnictví.

Ukázat první video »

Účet 648 - Ostatní provozní výnosy

Typ účtu: Výnosový - daňový
Druh účtu: Výsledkový

Účtují se zde např.dotace na úhradu provoz. nákladů, výnosy z prodeje cenin, náhrady soudních výloh od dlužníků,přebytky majetku při inventarizaci a pod. Od 1. 1. 2016 i přijaté dary.

Výběr účetních případů s účtem 648


Účetní případ Zaúčtování
MD / D
Zobrazit detail
Odměna za platbu kartou - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221 / 648
Vyúčtování přebytku materiálu - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 112Účet 112 - Materiál na skladě (Aktivní) 112 / 648
Přijaté náhrady od viníků za manka, škody, za zaviněné zmetky - PPDPPD = Příjmový pokladní doklad 211Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211 / 648
Inventarizační rozdíl manko předpis k náhradě - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 335Účet 335 - Pohledávky za zaměstnanci (Aktivní) 335 / 648
Potvrzená pohledávka z titulu pojistného plnění od pojišťovny i když ještě nebyla uhrazena - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 378Účet 378 - Jiné pohledávky (Aktivní) 378 / 648
Dohadná pohledávka - pojišťovnou přiznané ale dosud neuhrazené plnění - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 388Účet 388 - Dohadné účty aktivní (Aktivní) 388 / 648
Ostatní provozní výnosy - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 346Účet 346 - Dotace ze státního rozpočtu (Pasivní) 346 / 648
Manko předepsané skladníkovi k náhradě - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 335Účet 335 - Pohledávky za zaměstnanci (Aktivní) 335 / 648
Vyúčtování oprávek ke goodwilu do výnosů - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 075Účet 075 - Oprávky ke goodwillu (Pasivní) 075 / 648
Materiál získaný z vyřazeného dlouhodobého hmotného majetku předaného na sklad - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 112Účet 112 - Materiál na skladě (Aktivní) 112 / 648
Materiál získaný z vyřazených materiálů v používání, předaný na sklad - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 112Účet 112 - Materiál na skladě (Aktivní) 112 / 648
Druhotné suroviny získané při likvidací zásob v důsledku škod převzaténa sklad - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 112Účet 112 - Materiál na skladě (Aktivní) 112 / 648
Vyúčtování oprávek k oceňovacímu rozdílu do výnosů - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 098Účet 098 - Oprávky k oceňovacímu rozdílu k nabytému majetku (Pasivní) 098 / 648
Vyúčtování oceňovacího rozdílů k nezaviněnému manku a škodám na materiálu na skladě, převyšující stanovené normy přirozených úbytků - aktivní zůstatek - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 112Účet 112 - Materiál na skladě (Aktivní) 112 / 648
Vyúčtování přebytku zboží - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 132Účet 132 - Zboží na skladě a v prodejnách (Aktivní) 132 / 648
Vyúčtování nároků na přiznané náhrady soudních poplatků od jiných podniků - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 315Účet 315 - Ostatní pohledávky (Aktivní) 315 / 648
Odpis promlčených závazků vůči dodavatelům - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321 / 648
Použití dotace ze státního rozpočtu poskytnuté na úhradu nákladů, např. zvýšení korekce ceny - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 346Účet 346 - Dotace ze státního rozpočtu (Pasivní) 346 / 648

Inzerce ∇

Vyúčtování náhrady za manka a škody odpovědné osobě - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 378Účet 378 - Jiné pohledávky (Aktivní) 378 / 648
Zúčtování rozdílu jestliže dohadná položka byla vyšší ve srovnání se skutečně přiznanou náhradou např. pojišťovnou - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 648 / 388Účet 388 - Dohadné účty aktivní (Aktivní) 388
Vyúčtování nároku na výnosy z činnosti provozovaných podle smlouvy o sdružení - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 315Účet 315 - Ostatní pohledávky (Aktivní) 315 / 648
Prominutá část poplatků z dotace - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 346Účet 346 - Dotace ze státního rozpočtu (Pasivní) 346 / 648
E)sociální a zdravotní pojištění - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 336Účet 336 - Zúčtování s institucemi sociál. zabezpečení a zdravot. pojištění (Pasivní) 336 / 648
Kupní cena při prodeji podniku či jeho části(účtováno u prodejce) - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 371Účet 371 - Pohledávky z prodeje podniku (Aktivní) 371 / 648
Nárok na náhradu škod ze živelných pohrom a jiných nahodilých událostí - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 315Účet 315 - Ostatní pohledávky (Aktivní) 315 / 648
Odpis závazků(včetně konkurzu a vyrovnání) - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321 / 648
Převod zůstatku účtu při uzavírání účetních knih - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 648 / 710Účet 710 - Účet zisků a ztrát (Aktivní) 710
Nájemné za prosinec 2012, které bude dle smlouvy uhrazeno v Lednu 2013 - VD - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 385Účet 385 - Příjmy příštích období (Aktivní) 385 / 648
Předpis dotace SÚPM poskytnuté od ÚP - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 346Účet 346 - Dotace ze státního rozpočtu (Pasivní) 346 / 648
Vyúčtování přebytku při náhradních dílech -VÚD 112Účet 112 - Materiál na skladě (Aktivní) 112 / 648
Havárie auta, ketré bylo pojištěno - předpokládaná náhrada od pojišťovny na opravu auta 388Účet 388 - Dohadné účty aktivní (Aktivní) 388 / 648
Předpis vráceného DPH při změně režimu - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 343Účet 343 - DPH - Daň z přidané hodnoty (Aktivní i Pasivní) 343 / 648
PPD úhrada manka za kolky 211Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211 / 648

Náhrady nákladů na odstraňování následků škod

A)od zaměstnanců - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 335Účet 335 - Pohledávky za zaměstnanci (Aktivní) 335 / 648
B)pokladnou - PPDPPD = Příjmový pokladní doklad 211Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211 / 648
C)bankovními účty - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221 / 648

Zrušení oceňovacího rozdílu k nabytému majetku při prodeji podniku nebo jeho části prostřednictvím účtu 098 účtování u prodávajícího

A)je-li zůstatek účtu 098 aktivní - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 557Účet 557 - Zúčtování oprávky k oceňovacímu rozdílu k nabytému majetku (Nákladový - nedaňový) 557 , 098Účet 098 - Oprávky k oceňovacímu rozdílu k nabytému majetku (Pasivní) 098 / 098Účet 098 - Oprávky k oceňovacímu rozdílu k nabytému majetku (Pasivní) 098 , 097Účet 097 - Oceňovací rozdíl k nabytému majetku (Pasivní) 097
B)je-li zůstatek na účtě 098 pasivní - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 098Účet 098 - Oprávky k oceňovacímu rozdílu k nabytému majetku (Pasivní) 098 , 097Účet 097 - Oceňovací rozdíl k nabytému majetku (Pasivní) 097 / 648 , 098Účet 098 - Oprávky k oceňovacímu rozdílu k nabytému majetku (Pasivní) 098

Právně zaniklé závazky

A) U odběratelů - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321 / 648
B)směnky k úhradě - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 322Účet 322 - Směnka k úhradě (Pasivní) 322 / 668Účet 668 - Ostatní finanční výnosy (Výnosový - daňový) 668
C)přijaté provozní zálohy - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 324Účet 324 - Přijaté provozní zálohy (Pasivní) 324 / 648
D)vůči zaměstnancům - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 333Účet 333 - Ostatní závazky vůči zaměstnancům (Pasivní) 333 / 648
F)jiné závazky - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 379Účet 379 - Jiné závazky (Pasivní) 379 / 648
G)dlouhodobé přijaté zálohy - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 475Účet 475 - Dlouhodobé přijaté zálohy (Pasivní) 475 / 668Účet 668 - Ostatní finanční výnosy (Výnosový - daňový) 668
H)Z obchodních vztahů - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321 / 648
CH)Ze směnek - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 322Účet 322 - Směnka k úhradě (Pasivní) 322 / 648
I)Z přijatých provozních záloh - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 324Účet 324 - Přijaté provozní zálohy (Pasivní) 324 / 648
J)Ostatní závazky - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 325Účet 325 - Ostatní závazky (Pasivní) 325 / 648
K)Vůči zaměstnancům - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 333Účet 333 - Ostatní závazky vůči zaměstnancům (Pasivní) 333 / 668Účet 668 - Ostatní finanční výnosy (Výnosový - daňový) 668
L)Se sociálním zabezpečením - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 336Účet 336 - Zúčtování s institucemi sociál. zabezpečení a zdravot. pojištění (Pasivní) 336 / 648
M)Jiné závazky - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 379Účet 379 - Jiné závazky (Pasivní) 379 / 648
N)Přijaté zálohy - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 475Účet 475 - Dlouhodobé přijaté zálohy (Pasivní) 475 / 648
O)Jiné dlouhodobé závazky - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 479Účet 479 - Jiné dlouhodobé závazky (Pasivní) 479 / 648

Výnosy z titulu postoupení nebo ukončení hospodářské činnosti

A)převod provozních výnosů - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 697Účet 697 - Převod provozních výnosů (Výnosový - daňový) 697 / 648
B)převod finančních výnosů - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 698Účet 698 - Převod finančních výnosů (Výnosový - daňový) 698 / 668Účet 668 - Ostatní finanční výnosy (Výnosový - daňový) 668

Náhrada nákladů na odstranění následků škod

A)pokladnou - PPDPPD = Příjmový pokladní doklad 211Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211 / 648
B)bankovním účtem - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221 / 648
C)zaměstnancům - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 331Účet 331 - Zaměstnanci (Pasivní) 331 / 648

Převod provozních výnosů v souvislosti s postoupením nebo ukončením hospodářské činnosti s cílem zajistit objektivní vykázání,provozního,finančního a mimořádného hospodářského výsledku

A)finanční výnosy - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 697Účet 697 - Převod provozních výnosů (Výnosový - daňový) 697 / 668Účet 668 - Ostatní finanční výnosy (Výnosový - daňový) 668
B)ostatní mimořádné výnosy - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 697Účet 697 - Převod provozních výnosů (Výnosový - daňový) 697 / 648

Převod finančních výnosů s cílem zajistit objektivní vykázání provozního,finančního a mimořádného finančního výsledku

A)ostatní provozní výnosy - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 698Účet 698 - Převod finančních výnosů (Výnosový - daňový) 698 / 648
B)finanční výnosy - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 698Účet 698 - Převod finančních výnosů (Výnosový - daňový) 698 / 668Účet 668 - Ostatní finanční výnosy (Výnosový - daňový) 668

Zrušení goodwilu při prodeji podniku nebo jeho části prostřednictvím účtu 075(účtování u prodávajícího)

A)je-li zůstatek na účtě 075 aktivní - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 557Účet 557 - Zúčtování oprávky k oceňovacímu rozdílu k nabytému majetku (Nákladový - nedaňový) 557 , 075Účet 075 - Oprávky ke goodwillu (Pasivní) 075 / 075Účet 075 - Oprávky ke goodwillu (Pasivní) 075 , 015Účet 015 - Goodwill (Aktivní) 015
B)je-li zůstatek na účtě 075 pasivní - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 075Účet 075 - Oprávky ke goodwillu (Pasivní) 075 , 015Účet 015 - Goodwill (Aktivní) 015 / 648 , 075Účet 075 - Oprávky ke goodwillu (Pasivní) 075
Převod goodvillu při jeho plném odepsání do nákladů - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 075Účet 075 - Oprávky ke goodwillu (Pasivní) 075 / 015Účet 015 - Goodwill (Aktivní) 015

Spotřeba,prodej či jiný úbytek úplatně nabytý

A)preferenčních limitů a povolenek na emise - PPDPPD = Příjmový pokladní doklad, VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 211Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211 , 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221 / 641Účet 641 - Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (Výnosový - daňový) 641 , 648
B)preferenční limity, které lze odpisovat podle času nebo výkonů - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 541Účet 541 - Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (Nákladový - daňový) 541 , 548Účet 548 - Ostatní provozní náklady (Nákladový - daňový) 548 / 079Účet 079 - Oprávky k jinému dlouhodobému nehmotnému majetku (Pasivní) 079
C)preferenční limity, které nelze odpisovat a povolenky na emise skleníkových plynů - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 541Účet 541 - Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (Nákladový - daňový) 541 , 548Účet 548 - Ostatní provozní náklady (Nákladový - daňový) 548 / 019Účet 019 - Jiný dlouhodobý nehmotný majetek (Aktivní) 019

O Účtu 648 píšeme také v těchto článcích
Další účty z účetní skupiny 64

Pomohla vám tato stránka? Doporučte ji dál, děkujeme.« Zpět na výpis celé účetní osnovy

Dotazy & Diskuze k tomuto účtu


Zatím žádný komentář, buďte prvníOchrana proti spamu. Napište prosím číslo čtrnáct:
RSS              Reklama             Publikování článků

Našli jste chybu nebo chcete ohodnotit mobilní verzi stránek? Napište nám na , děkujeme.
Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí, které provedete na základě informací získaných z těchto stránek. CC BY-NC-SA 3.0 CZ www.uctovani.net 2010 - 2022