Přepnout do plné desktopové verze desktop icon logo uctovani.net
Registrovat se
Maturujete z účetictví? Pomůžeme vám zvládnout tuto zkoušku.
Připravili jsme pro vás 🎦 video kurz odmaturuj z účetnictví.

Ukázat první video »

Náklady

| Petra Holíková

Aktualizováno dle novely zákona o účetnictví platné od 1.1.2016 

Výdaje

Výdaje vyjadřují v peněžní formě spotřebované výkony (peněžní vyjádření spotřeby )
(nakupované služby, spotřebované zásoby, opotřebení DM, mzdové náklady, pojistné, úroky, manka)

 
Náklady účtujeme v účtové třídě 5.

Členění nákladů

a)      provozní – běžné činnosti (sk. 50 – 55 )
b)      finanční – finanční operace, běžná činnost ( sk. 56 – 57 )
 

Přímé N – přímý materiál, přímé mzdy,

Nepřímé N – náklady na opravy, cestovné, spotřeba energie, nájemné, odpisy,
 


Inzerce ∇

Základní pravidla + zachycení v UCE/

zásady pro účtování N:

1) zásada kumulace – N se sledují narůstajícím způsobem od začátku období
2) zásada kompenzace – N a V téhož druhu nemají být účtovány na jednom účtě, výjimka: tvorba a čerpání OP, rezerv – P i Ú
3) časová a věcná souvislost účtovaných N je spojena se souvisejícím účetním období, u N a výdajů vztahujících se k příštím období nastává časové rozlišení
4) uzavřenost – předpokládá, že do N ÚJ nejsou zahrnovány ty, které patří jiným subjektům
5) náklady se účtují narůstajícím způsobem od počátku účetního období na straně MD výsledkových účtů nákladových, především jsou prvotní
6) koncem roku se zůstatky nákladových účtů převádějí na vrub účtu Účet zisků a ztrát – 710Účet 710 - Účet zisků a ztrát (Aktivní) 710, takže účty 5. třídy nemají zůstatek
7) snížení N (např. vrácení nespotřebovaného materiálu na sklad) se zaznamenává na příslušném účtu N červeným zápisem na MD (případně se znaménkem – běžným zápisem) nebo běžným zápisem na D.
8) Náklady spojené s pořízením DM a zásob způsobem A se neúčtují v ú. t. 5, ale 0 a 1
9) na účtech v ú. sk. 59 se účtuje při uzavírání účetních knih. Jsou zde též i převodové účty, které slouží k převodu těch N, které nepatří do provozních a finančních N do jiné skupiny, např. mimořádných N.
10) do N se účtuje i daň z příjmů, a to v částce daňové povinnosti vypočtené při účetní uzávěrce
11) AE N přihlíží k požadavkům zákona o daních z příjmů a potřebám vnitropodnikového řízení
 

Účtování o jednotlivých N

 
501Účet 501 - Spotřeba materiálu (Nákladový - daňový) 501 - Spotřeba materiálu
502Účet 502 - Spotřeba energie (Nákladový - daňový) 502 - Spotřeba energie
503Účet 503 - Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek (Nákladový - daňový) 503 – Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek
504Účet 504 - Prodané zboží (Nákladový - daňový) 504 - Prodané zboží 
511Účet 511 - Opravy a udržování (Nákladový - daňový) 511 – Opravy a udržování
512Účet 512 - Cestovné (Nákladový - daňový) 512 – Cestovné  
513Účet 513 - Náklady na reprezentaci (Nákladový - nedaňový) 513 – N na reprezentaci 
518Účet 518 - Ostatní služby (Nákladový - daňový) 518 - Ostatní služby 

1) nároky byly zajištěny

před zaúčtováním fa – na účet se účtuje jenom částka týkající se firmy
Soukromé telefonní hovory: a) služeb.
 
                                              b) soukr.
 
                                              c) S
 

2) nároky zjištěny až po úhradě

1) Fa za telefon
2) Dodatečné vyúčtování soukr. hovorů
 
521Účet 521 - Mzdové náklady (Nákladový - daňový) 521 - Mzdové N
522Účet 522 - Příjmy společníků a členů družstva ze závislé činnosti (Nákladový - daňový) 522 - Příjmy společníků a členů družstev ze závislé činnosti
Hr. mzdy
 
523Účet 523 - Odměny členům orgánů společnosti a družstva (Nákladový - daňový) 523 – Odměny členům orgánů společnosti a družstva
Nároky na odměny
 
524Účet 524 - Zákonné sociální pojištění (Nákladový - daňový) 524 - Zákonné SP
525Účet 525 - Ostatní sociální pojištění (Nákladový - nedaňový) 525 – Ostatní SP
Připojištění
 
526Účet 526 - Sociální náklady individuálního podnikatele (Nákladový - nedaňový) 526 – Sociální N individuálního podnikatele
SP, ZP - OSVČ
 
527Účet 527 - Zákonné sociální náklady (Nákladový - daňový) 527 - Zákonné sociální N
528Účet 528 - Ostatní sociální náklady (Nákladový - nedaňový) 528 - Ostatní sociální N
531Účet 531 - Daň silniční (Nákladový - daňový) 531 – Daň silniční
1) Úhrada přímo
2) Zálohy v průběhu roku
3) Předpis SD
4) Doplatek SD, přeplatek
 
532Účet 532 - Daň z nemovitostí (Nákladový - daňový) 532 - Daň z nemovitostí
1) Záloha
2) Předpis
3) Doplatek
 
538Účet 538 - Ostatní daně a poplatky (Nákladový - daňový) 538 - Ost. daně a poplatky
541Účet 541 - Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (Nákladový - daňový) 541 - ZC prodaného DM
Doúčtování ZC DM
07,08
 
542Účet 542 - Prodaný materiál (Nákladový - daňový) 542 - Prodaný materiál         
Úbytek prodaného materiálu v poř. c.
 
543Účet 543 - Dary (Nákladový - nedaňový) 543 - Dary
544Účet 544 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení (Nákladový - daňový) 544 – Smluvní pokuty a úroky z prodlení
545Účet 545 - Ostatní pokuty a penále (Nákladový - nedaňový) 545 – Ostatní pokuty a penále
546Účet 546 - Odpis pohledávky (Nákladový - nedaňový) 546 – Odpis pohledávky
548Účet 548 - Ostatní provozní náklady (Nákladový - daňový) 548 - Ost. provozní N   
549Účet 549 - Manka a škody z provozní činnosti (Nákladový - daňový) 549 – Manka a škody
551Účet 551 - Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (Nákladový - daňový) 551 - Odpisy DM 
552Účet 552 - Tvorba a zúčtování rezerv podle zvláštních právních předpisů (Nákladový - daňový) 552 – Tvorba a zúčtování rezerv podle zvláštních právních předpisů
 
554Účet 554 - Tvorba a zúčtování ostatních rezerv (Nákladový - nedaňový) 554 – Tvorba a zúčtování ostatních rezerv
 
555Účet 555 - Tvorba a zúčtování komplexních nákladů příštích období (Nákladový - daňový) 555 – Tvorba a zúčtování komplexních N příštích období
 
557Účet 557 - Zúčtování oprávky k oceňovacímu rozdílu k nabytému majetku (Nákladový - nedaňový) 557 – Zúčtování oprávky k oceňovacímu rozdílu k nabytému majetku
 
558Účet 558 - Tvorba a zúčtování zákonných opravných položek v provozní činnosti (Nákladový - daňový) 558 – Tvorba zákonných OP- daň. účinné
 
559Účet 559 - Tvorba a zúčtování opravných položek v provozní činnosti (Nákladový - nedaňový) 559 – Tvorba a zúčtování OP v provozní činnosti 
561Účet 561 - Prodané cenné papíry a podíly (Nákladový - daňový) 561 – Prodané CP a podíly
562Účet 562 - Úroky (Nákladový - daňový) 562 - Úroky   
563Účet 563 - Kurzové ztráty (Nákladový - daňový) 563 – Kurzové ztráty 
564Účet 564 - Náklady z přecenění cenných papírů (Nákladový - daňový) 564 – Náklady z přecenění CP
 
566Účet 566 - Náklady z finančního majetku (Nákladový - daňový) 566 – Náklady z finančního majetku
 
568Účet 568 - Ostatní finanční náklady (Nákladový - daňový) 568 - Ost. finanční N             
569Účet 569 - Manka a škody na finančním majetku (Nákladový - daňový) 569 – Manka a škody na finančním majetku
574Účet 574 - Tvorba a zúčtování finančních rezerv (Nákladový - nedaňový) 574 – Tvorba a zúčtování finančních rezerv
579Účet 579 - Tvorba a zúčtování opravných položek ve finanční činnosti (Nákladový - nedaňový) 579 – Tvorba OP na fin. činnosti  

581Účet 581 - Změna stavu nedokončené výroby (Nákladový - daňový) 581 – Změna stavu nedokončené výroby

582Účet 582 - Změna stavu polotovarů vlastní výroby (Nákladový - daňový) 582 - Změna stavu polotovarů

583Účet 583 - Změna stavu výrobků (Nákladový - daňový) 583 - Změna stavu výrobků

584Účet 584 - Změna stavu zvířat (Nákladový - daňový) 584 – Změna stavu zvířat

585Účet 585 - Aktivace materiálu a zboží (Nákladový - daňový) 585 - Aktivace materiálu a zboží

586Účet 586 - Aktivace vnitropodnikových služeb (Nákladový - daňový) 586 - Aktivace vnitropodnikových služeb

587Účet 587 - Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku (Nákladový - daňový) 587 - Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku

588Účet 588 - Aktivace dlouhodobého hmotného majetku (Nákladový - daňový) 588 - Aktivace dlouhodobého hmotného majetku

591Účet 591 - Daň z příjmů z běžné činnosti - splatná (Nákladový - nedaňový) 591 – Daň z příjmů z běžné činnosti – splatná
 
592Účet 592 - Daň z příjmů z běžné činnosti - odložená (Nákladový - nedaňový) 592 – Daň z příjmů z běžné činnosti – odložená
 
593Účet 593 - Daň z příjmů z mimořádné činnosti - splatná (Nákladový - nedaňový) 593 – Daň z příjmů z mimořádné činnosti – splatná
 
594Účet 594 - Daň z příjmů z mimořádné činnosti - odložená (Nákladový - nedaňový) 594 – Daň z příjmů z mimořádné činnosti – odložená
 
595Účet 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů (Nákladový - nedaňový) 595 – Dodatečné odvody daně z příjmů
 
596Účet 596 - Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (Nákladový - nedaňový) 596 – Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům
 
597Účet 597 - Převod provozních nákladů (Nákladový - daňový) 597 – Převod provozních N 
598Účet 598 - Převod finančních nákladů (Nákladový - daňový) 598 – Převod fin. N  

Autor: Petra Holíková

Přišel vám článek užitečný? Doporučte ho dál, děkujeme.

Přečtěte si také

 Jak účtovat náklady Jak účtovat náklady

Kategorie: Maturitní otázky

Rýchly přehled článků z kategorie Maturitní otázky


Dotazy & Diskuze k tomuto článku (2)

  1. [ 1] anci 26.04.2012, 17:45

    Je zákonné pojištění a havarijní pojištění výdaj ovlivňující základ daně?

  1. [ 2] MartinK 28.12.2020, 04:38

    Proč je 2) Dodatečné vyúčtování soukr. hovorů účet 518 na straně D? Tam by se neměl podle mě nikdy dostat?

Vložit komentář:


Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

RSS              Reklama             Publikování článků

Našli jste chybu nebo chcete ohodnotit mobilní verzi stránek? Napište nám na , děkujeme.
Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí, které provedete na základě informací získaných z těchto stránek. CC BY-NC-SA 3.0 CZ www.uctovani.net 2010 - 2022