Přepnout do plné desktopové verze desktop icon logo uctovani.net
Registrovat se

Účetní příklady - předkontace

Vklad peněz na bankovní účet

1)Vklad peněz na Bankovní účet - VPD VPD - výdajový pokladní doklad 261Účet 261 - Peníze na cestě (Aktivní) / 211Účet 211 - Pokladna (Aktivní)
2)Výpis z bankovního účtu - vložení peněz - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) / 261Účet 261 - Peníze na cestě (Aktivní)

Bezplatný převod dlouhodobého nehmotného majetku k němuž je účetní jednotka povinna

1) Pořizovací cena - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 070Účet 070 - Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku (Aktivní) / 010Účet 010 - Dlouhodobý nehmotný majetek (Aktivní)
2) Zůstatková cena - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 551Účet 551 - Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (Nákladový - daňový) / 070Účet 070 - Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku (Aktivní)

Dlouhodobý nehmotný majetek

1)Zařazení nového i opotřebovaného dlouhodobého nehmotného majetku do užívání - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 010Účet 010 - Dlouhodobý nehmotný majetek (Aktivní) / 040Účet 040 - Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek a pořizovaný dlouhodobý finanční majetek (Aktivní)
2) Nově zjištěný dlouhodobý nehmotný majetek - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 010Účet 010 - Dlouhodobý nehmotný majetek (Aktivní) / 070Účet 070 - Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku (Aktivní)
3)Zvýšení pořizovací ceny dlouhodobého nehmotného majetku o částku vrubopisů dodavatelů vztahující se k tomuto majetku - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 010Účet 010 - Dlouhodobý nehmotný majetek (Aktivní) / 040Účet 040 - Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek a pořizovaný dlouhodobý finanční majetek (Aktivní)
4)Bezplatné nabytí dlouhodobého nehmotného majetku v reprodukční pořizovací ceně - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 010Účet 010 - Dlouhodobý nehmotný majetek (Aktivní) / 413Účet 413 - Ostatní kapitálové fondy (Pasivní)
5)Přeřazení dlouhodobého majetku z osobního užívání do podnikání - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 010Účet 010 - Dlouhodobý nehmotný majetek (Aktivní) / 491Účet 491 - Účet individuálního podnikatele (Pasivní)
6)Vrácení dlouhodobého nehmotného majetku odepisovaného u nájmu po zániku nájemní smlouvy u pronajímatele - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 010Účet 010 - Dlouhodobý nehmotný majetek (Aktivní) / 374Účet 374 - Pohledávky z pronájmu (Aktivní) , 070Účet 070 - Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku (Aktivní)
7)Převod zůstatku účtu při otevírání účetních knih - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 010Účet 010 - Dlouhodobý nehmotný majetek (Aktivní) / 701Účet 701 - Počáteční účet rozvažný (Aktivní)


Inzerce ∇

Pořízení dlouhodobého finančního majetku

A)cena pořízení-hrazena hotově pokladnou - VPD VPD - výdajový pokladní doklad 062Účet 062 - Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem (Aktivní) / 211Účet 211 - Pokladna (Aktivní)
B)cena pořízení - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 062Účet 062 - Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem (Aktivní) / 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní)
C)cena pořízení - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 062Účet 062 - Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem (Aktivní) / 325Účet 325 - Ostatní závazky (Pasivní)
D)cena pořízení - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 062Účet 062 - Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem (Aktivní) / 361Účet 361 - Závazky - ovládající a řídící osoba (Pasivní) , 365Účet 365 - Ostatní závazky ke společníkům a členům družstva (Pasivní)
E)cena pořízení - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 062Účet 062 - Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem (Aktivní) / 379Účet 379 - Jiné závazky (Pasivní)

Výúčtování mezd

1) Hrubá mzda - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 521Účet 521 - Mzdové náklady (Nákladový - daňový) / 331Účet 331 - Zaměstnanci (Pasivní)
2) Sociální pojištění zaměstnance - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 331Účet 331 - Zaměstnanci (Pasivní) / 336100Účet 336100 - Zúčtování s institucemi sociál. zabezpečení a zdravot. pojištění - Sociální pojištění (Pasivní)
3) Zdravotní pojištění zaměstnance - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 331Účet 331 - Zaměstnanci (Pasivní) / 336200Účet 336200 - Zúčtování s institucemi sociál. zabezpečení a zdravot. pojištění - Zdravotní pojištění (Pasivní)
4) Záloha na daň - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 331Účet 331 - Zaměstnanci (Pasivní) / 342Účet 342 - Ostatní přímé daně (Pasivní)
5) Srážka výživného (alimentů, spoření) - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 331Účet 331 - Zaměstnanci (Pasivní) / 379Účet 379 - Jiné závazky (Pasivní)
6) Sociální pojištění placené zaměstnavatelem - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 524Účet 524 - Zákonné sociální pojištění (Nákladový - daňový) / 336100Účet 336100 - Zúčtování s institucemi sociál. zabezpečení a zdravot. pojištění - Sociální pojištění (Pasivní)
7) Zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 524Účet 524 - Zákonné sociální pojištění (Nákladový - daňový) / 336200Účet 336200 - Zúčtování s institucemi sociál. zabezpečení a zdravot. pojištění - Zdravotní pojištění (Pasivní)
8) Výplata mzdy z BÚ - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 331Účet 331 - Zaměstnanci (Pasivní) / 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní)
9) Odvod SSZ - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 336100Účet 336100 - Zúčtování s institucemi sociál. zabezpečení a zdravot. pojištění - Sociální pojištění (Pasivní) / 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní)
10) Odvod ZP - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 336200Účet 336200 - Zúčtování s institucemi sociál. zabezpečení a zdravot. pojištění - Zdravotní pojištění (Pasivní) / 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní)
11) Odvod Finančnímu Úřadu - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 342Účet 342 - Ostatní přímé daně (Pasivní) / 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní)
12) Odvod ostatních - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 379Účet 379 - Jiné závazky (Pasivní) / 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní)

Vyfakturovaný nedodaný materiál

1) Přijatá faktura - materiál zatím nepřišel - PFAPFA = Přijatá faktura 119Účet 119 - Materiál na cestě (Aktivní) / 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní)
2) Došel Materiál - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 112Účet 112 - Materiál na skladě (Aktivní) / 119Účet 119 - Materiál na cestě (Aktivní)Vrácení zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

A)pokladnou - PPDPPD = Příjmový pokladní doklad 211Účet 211 - Pokladna (Aktivní) / 051Účet 051 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (Aktivní)
B)bankovním účtem - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) / 051Účet 051 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (Aktivní)
C)krátkodobým bankovním úvěrem - VÚÚ VÚÚ - výpis z úvěrového účtu 231Účet 231 - Krátkodobé bankovní úvěry (Pasivní) / 051Účet 051 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (Aktivní)
D)bankovním úvěrem - VÚÚ VÚÚ - výpis z úvěrového účtu 461Účet 461 - Bankovní úvěry (Pasivní) / 051Účet 051 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (Aktivní)

Likvidace dlouhodobého nehmotného majetku v důsledku úplného opotřebení, zničení a živelných pohrom

1) Pořizovací cena - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 070Účet 070 - Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku (Aktivní) / 010Účet 010 - Dlouhodobý nehmotný majetek (Aktivní)
2) a) Zůstatková cena (důvod: manka, škody) - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 549Účet 549 - Manka a škody z provozní činnosti (Nákladový - daňový) / 070Účet 070 - Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku (Aktivní)
2) b) Zůstatková cena (důvod: škody při inventarizaci a podobně) - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 549Účet 549 - Manka a škody z provozní činnosti (Nákladový - daňový) / 070Účet 070 - Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku (Aktivní)
2) c) Zůstatková cena (v důsledku úplného opotřebení) - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 551Účet 551 - Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (Nákladový - daňový) / 070Účet 070 - Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku (Aktivní)


Vyúčtování faktura za dlouhodobý finanční majetek

A) poskytnutou zálohou - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 061Účet 061 - Podíly v ovládaných a řízených osobách (Aktivní) / 053Účet 053 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek (Aktivní)
B) z obchodních vztahů - PFAPFA = Přijatá faktura 061Účet 061 - Podíly v ovládaných a řízených osobách (Aktivní) / 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní)
C) ostatním závazkem - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 061Účet 061 - Podíly v ovládaných a řízených osobách (Aktivní) / 325Účet 325 - Ostatní závazky (Pasivní)

Úplatný převod (prodej) dlouhodobného nehmotného majetku

1) Pořizovací cena - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 070Účet 070 - Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku (Aktivní) / 010Účet 010 - Dlouhodobý nehmotný majetek (Aktivní)
2) Zůstatková cena - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 541Účet 541 - Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (Nákladový - daňový) / 070Účet 070 - Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku (Aktivní)

Úplatný převod -prodej-nehmotných výsledků výzkumu a vývoce

A) pořizovací cena - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 072Účet 072 - Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (Aktivní) / 012Účet 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (Aktivní)
B)zůstatková cena - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 543Účet 543 - Dary (Nákladový - nedaňový) / 072Účet 072 - Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (Aktivní)

Úplatný převod softwaru -prodej-

A) pořizovací cena - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 073Účet 073 - Oprávky k softwaru (Aktivní) / 013
B)zůstatková cena - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 541Účet 541 - Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (Nákladový - daňový) / 073Účet 073 - Oprávky k softwaru (Aktivní)

Likvidace softwaru v důsledku jejich úplného opotřebení,zničení,živelných pohrom,manka a škody zjištěné při inventarizaci

A)pořizovací cena - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 073Účet 073 - Oprávky k softwaru (Aktivní) / 013
B)zůstatková cena při úplném opotřebení - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 551Účet 551 - Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (Nákladový - daňový) / 073Účet 073 - Oprávky k softwaru (Aktivní)
C)zůstatková cena při manku - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 549Účet 549 - Manka a škody z provozní činnosti (Nákladový - daňový) / 073Účet 073 - Oprávky k softwaru (Aktivní)
D)zůstatková cena-škody - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 549Účet 549 - Manka a škody z provozní činnosti (Nákladový - daňový) / 073Účet 073 - Oprávky k softwaru (Aktivní)

Přeřazení softwaru z podnikání do osobního užívání

A)pořizovací cena - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 073Účet 073 - Oprávky k softwaru (Aktivní) / 013
B)zůstatková cena - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 491Účet 491 - Účet individuálního podnikatele (Pasivní) / 073Účet 073 - Oprávky k softwaru (Aktivní)

Úplatný převod ocenitelných práv

A)pořizovací ceny - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 074Účet 074 - Oprávky k ocenitelným právům (Aktivní) / 014
B)zůstatková cena - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 541Účet 541 - Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (Nákladový - daňový) / 074Účet 074 - Oprávky k ocenitelným právům (Aktivní)

Likvidace ocenitelných práv důsledku jejich úplného opotřebení,zničení,živelných pohrom,manka a škody zjištěné při inventarizaci

A)pořizovací cena - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 074Účet 074 - Oprávky k ocenitelným právům (Aktivní) / 014
B)zůstatková cena - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 551Účet 551 - Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (Nákladový - daňový) / 074Účet 074 - Oprávky k ocenitelným právům (Aktivní)

Přeřazení ocenitelných práv z podnikání do osobního užívání

A)pořizovací cena - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 074Účet 074 - Oprávky k ocenitelným právům (Aktivní) / 014
B)zůstatková cena - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 491Účet 491 - Účet individuálního podnikatele (Pasivní) / 074Účet 074 - Oprávky k ocenitelným právům (Aktivní)

Vyúčtování u nabyvatele ve výši rovnající se rozdílu mezi oceněním nabytého majetku a souhrnem individuálně přeceněných složek souboru majetku na základě posudku znalce.sníženým a převzaté závazky

A)nabývací cena je nižší - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 041Účet 041 - Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku (Aktivní) / 015Účet 015 - Goodwill (Aktivní)
B)nabývací cena je vyšší - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 015Účet 015 - Goodwill (Aktivní) / 041Účet 041 - Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku (Aktivní)

Úplatný převod budov,hal a staveb včetně investičních prací v cizích budovách,halách a stavbách

A)pořizovací cena - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 081Účet 081 - Oprávky ke stavbám (Aktivní) / 021Účet 021 - Stavby (Aktivní)
B)zůstatková cena - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 541Účet 541 - Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (Nákladový - daňový) / 081Účet 081 - Oprávky ke stavbám (Aktivní)

Likvidace budov,hal,staveb,včetně investičních prací v cizích budovách,halách a stavbách

A)pořizovací cena - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 081Účet 081 - Oprávky ke stavbám (Aktivní) / 021Účet 021 - Stavby (Aktivní)
B)zůstatková cena v důsledku úplného opotřebení - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 551Účet 551 - Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (Nákladový - daňový) / 081Účet 081 - Oprávky ke stavbám (Aktivní)
C)zůstatková cena při zjištění mank - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 549Účet 549 - Manka a škody z provozní činnosti (Nákladový - daňový) / 081Účet 081 - Oprávky ke stavbám (Aktivní)
D)zůstatková cena při zjištění škody zničení živelními pohromami - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 549Účet 549 - Manka a škody z provozní činnosti (Nákladový - daňový) / 081Účet 081 - Oprávky ke stavbám (Aktivní)

Věnování budov,hal a staveb do tuzemských i zahraničních sdružení, formou daru

A) pořizovací cena - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 081Účet 081 - Oprávky ke stavbám (Aktivní) / 021Účet 021 - Stavby (Aktivní)
B)zůstatková cena - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 543Účet 543 - Dary (Nákladový - nedaňový) / 081Účet 081 - Oprávky ke stavbám (Aktivní)

Vrácení zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

A)pokladnou - PPDPPD = Příjmový pokladní doklad 211Účet 211 - Pokladna (Aktivní) / 052Účet 052 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (Aktivní)
B)bankovním účtem - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) / 052Účet 052 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (Aktivní)
C)krátkodobým úvěrem - VÚÚ VÚÚ - výpis z úvěrového účtu 231Účet 231 - Krátkodobé bankovní úvěry (Pasivní) / 052Účet 052 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (Aktivní)
D)dlouhodobým úvěrem - VÚÚ VÚÚ - výpis z úvěrového účtu 461Účet 461 - Bankovní úvěry (Pasivní) / 052Účet 052 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (Aktivní)

Bezplatný převod samostatných movitých věcí a souborů

A)pořizovací cena - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 082Účet 082 - Oprávky k samost. movitým věcem a souborům movitých věcí (Aktivní) / 022Účet 022 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (Aktivní)
B)zůstatková cena - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 551Účet 551 - Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (Nákladový - daňový) / 082Účet 082 - Oprávky k samost. movitým věcem a souborům movitých věcí (Aktivní)

Úplatný převod -prodej-samostatných movitých věcí a souborů

A)pořizovací cena - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 082Účet 082 - Oprávky k samost. movitým věcem a souborům movitých věcí (Aktivní) / 022Účet 022 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (Aktivní)
B)zůstatková cena - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 541Účet 541 - Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (Nákladový - daňový) / 082Účet 082 - Oprávky k samost. movitým věcem a souborům movitých věcí (Aktivní)

Pomohl vám tento přehled účetních případů, doporučte ho dál, děkujeme.
RSS              Reklama             Publikování článků

Našli jste chybu nebo chcete ohodnotit mobilní verzi stránek? Napište nám na , děkujeme.
Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí, které provedete na základě informací získaných z těchto stránek. CC BY-NC-SA 3.0 CZ www.uctovani.net 2010 - 2022