Přepnout do plné desktopové verze desktop icon logo uctovani.net
Registrovat se

Účet 042 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku

Typ účtu: Aktivní
Druh účtu: Rozvahový

Náklady spojené s pořízením DHM - dodavatelsky nákupem, vytvořením vlastní činností, bezúplatným nabytím, vkladem od jiné osoby (např, nepeněžní vklad do obchodní činnosti), přeřazením z osobního užívání do podnikání, pořízení vlastní činností (např. stavba budovy vlastními zaměstnanci - vnitropodnikové služby -doprava, montáže), bezúplatné předání po skončení leasingu.Po zařazení do úžívání se převedou investice na vrub účtů 01,02 a 03.

Výběr účetních případů s účtem 042


Účetní případ Zaúčtování
MD / D
Zobrazit detail
Aktivace vnitropodnikových služeb - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 042 , 131Účet 131 - Pořízení zboží (Aktivní) 131 / 586Účet 586 - Aktivace vnitropodnikových služeb (Nákladový - daňový) 586
Vnitropodniková faktura za výkony související s pořízením dlouhodobého hmotného majetku např. přepravné ve vlastní režii - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 042 / 586Účet 586 - Aktivace vnitropodnikových služeb (Nákladový - daňový) 586
Nákup DHM na fakturu - PFAPFA = Přijatá faktura 042 / 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321
Nákup DHM za hotové od neplátce DPH - VPD VPD - výdajový pokladní doklad 042 / 211Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211
Nákup stroje v pořizovací ceně nad 40 000 Kč - PFAPFA = Přijatá faktura 042 / 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321
Fa. za dopravu obráběcího stroje + DPH - PFAPFA = Přijatá faktura 042 , 343Účet 343 - DPH - Daň z přidané hodnoty (Aktivní i Pasivní) 343 / 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321
Fa. za montáž obráběcího automatu + DPH - PFAPFA = Přijatá faktura 042 , 343Účet 343 - DPH - Daň z přidané hodnoty (Aktivní i Pasivní) 343 / 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321
Zařazení automatu do užívání - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 022Účet 022 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (Aktivní) 022 / 042
Fréza zařazena do užívání - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 022Účet 022 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (Aktivní) 022 / 042
Došlá faktura za obráběcí automa - PFAPFA = Přijatá faktura 042 , 343Účet 343 - DPH - Daň z přidané hodnoty (Aktivní i Pasivní) 343 / 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321
Zařazení kopirovacého stroje užívání - dlouhodobý hmotný majetek - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 022Účet 022 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (Aktivní) 022 / 042
Zařazení stroje do užívání - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 022Účet 022 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (Aktivní) 022 / 042
Snižování pořizovací ceny budov, hal a staveb o dobropisy investičních dodavatelů - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad - 021Účet 021 - Stavby (Aktivní) 021 / -042
Zařazení nových i opotřebovaných budov, hal a staveb včetně dokončených investičních prací v cizích budovách, halách, stavbách, rekonstrukcí stávajících budov, hal a staveb včetně vlastní výroby do užívání - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 021Účet 021 - Stavby (Aktivní) 021 / 042
Zařazení důlních děl a důlních staveb pod povrchem, vodních děl - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 021Účet 021 - Stavby (Aktivní) 021 / 042
Zařazení bytů a nebytových prostor vymezených jako jednotky - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 021Účet 021 - Stavby (Aktivní) 021 / 042
Zařazení nových i opotřebovaných samostatných movitých věcí, včetně montážních prací, rekonstrukcí a modernizace věcí a souborů včetně vlastní výroby do užívání - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 022Účet 022 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (Aktivní) 022 / 042
Zařazení pěstitelských celků trvalých porostů do užívání např.ovocné stromy nebo ovocné keře vysázené na souvislém pozemku o výměře nad 0.25ha v hustotě nejméně 90 stromů nebo 1 000 keřů na ha., trvalý porost vinic, chmelnic bez nosných konstrukcí - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 025Účet 025 - Pěstitelské celky trvalých porostů (Aktivní) 025 / 042


Vyúčtování nákladů vynaložených během roku se zakládáním pěstitelských celků trvalých porostů při uzavírání účetních knih - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 025Účet 025 - Pěstitelské celky trvalých porostů (Aktivní) 025 / 042
Zařazení dospělých zvířat a jejich skupin do užívání např. stáda, hejna, tažná zvířata, dostihoví a plemenní koně s dobou použitelnosti delší než 1 rok a od výše ocenění určené účetní jednotkou - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 026Účet 026 - Dospělá zvířata a jejich skupiny (Aktivní) 026 / 042
Zařazení nového i opotřebovaného dlouhodobého majetku včetně montážních prací, rekonstrukcí a modernizací stávajícího ostatního dlouhodobého hmotného majetku do užívání - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 029Účet 029 - Jiný dlouhodobý hmotný majetek (Aktivní) 029 / 042
Zařazení pozemků (včetně lesního porostu nebo osázení stromy a keři, pokud nejsou pěstitelskými celky trvalých porostů) do užívání - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 031Účet 031 - Pozemky (Aktivní) 031 / 042
Zvýšení pořizovací ceny pozemku o částku dobropisu dodavatelů vztahujících se k pozemku - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 031Účet 031 - Pozemky (Aktivní) 031 / 042
Zařazování výtvarných děl a uměleckých předmětů ve smyslu zákona o dílech literárních, vědeckých a uměleckých pokud nejsou součástí stavebních objektů - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 032Účet 032 - Umělecká díla a sbírky (Aktivní) 032 / 042
Zařazení sbírek např. souborů předmětů zobrazující historický nebo technický vývoj v podnikatelské činnosti - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 032Účet 032 - Umělecká díla a sbírky (Aktivní) 032 / 042
Ostatní dotace na pořízení dlouhodobého hmotného majetku - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 347Účet 347 - Ostatní dotace (Pasivní) 347 / 042
Faktury dodavatelů za dlouhodobý hmotný majetek, montážní práce, projektové práce, rekonstrukce a modernizace, opotřebený - PFAPFA = Přijatá faktura majetek, náklady na přípravu a zabezpečení výstavby, licence a patenty 042 / 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321
Vyúčtování investičních nákladů spojených s pořízením pozemků - PFAPFA = Přijatá faktura 042 / 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321
Vnitropodniková faktura za výrobu dlouhodobého hmotného majetku, montážní práce, projektová práce, provedené ve vlastní režii - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 042 / 588Účet 588 - Aktivace dlouhodobého hmotného majetku (Nákladový - daňový) 588
Bezplatné nabytí neopotřebovaného dlouhodobého majetku - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 042 / 413Účet 413 - Ostatní kapitálové fondy (Pasivní) 413
Nevyfakturované dodávka dlouhodobého hmotného majetku, montážních prací a pod.vyúčtování koncem roku - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 042 / 389Účet 389 - Dohadné účty pasivní (Pasivní) 389
Faktury za dlouhodobý hmotný majetek,který do konce roku nedošly do účetní jednotky, investice na cestě - PFAPFA = Přijatá faktura 042 / 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321
Zvýšení nákladů na nedokončeném dlouhodobém hmotném majetku o vrubopis dodavatelů - PFAPFA = Přijatá faktura 042 / 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321
Předpis odvodu za trvalé odnětí půdy zemědělské výrobě, poplatky za trvalé odnětí lesní půdy a finanční prostředky, poskytované za dočasné odnětí půdy pro zařízení stanoviště - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 042 / 345Účet 345 - Ostatní daně a poplatky (Pasivní) 345
Výdaje na zabezpečení a konzervační práce v případě zastavení pořizovaného dlouhodobého hmotného majetku - PFAPFA = Přijatá faktura 042 / 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321
Odvod za dočasné odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě, jakož i průzkumové,geologické, geodetické a projektové práce, umělecká díla tvořící součást stavebních objektů, otvírky nových lomů, pískoven, technickou rekultivaci, technické zhodnocení, dopravné, montáž - PFAPFA = Přijatá faktura 042 / 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321
Jednorázové náhrady za omezení vlastnických práv na lesních pozemcích a lesních porostech u venkovních vedení elektřiny a plynovodů a náhrady majetkové újmy vlastníkovi nebo nájemníci nemovitostí nebo za omezení v obvyklém užívání nemovitostí jakož i platby za smýcený porost a ekologickou újmu v souvislosti s výstavbou podle příslušných zákonů - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 042 / 325Účet 325 - Ostatní závazky (Pasivní) 325
Úhrada podílu na účelně vynaložených nákladech dodavatele spojeným s připojením a zajištěním požadovaného příkonu nebo požadované dodávky plynu a tepla, jakož i úhrada nákladů za přeložky, překládky a náhradní pozemní komunikaci účetní jednotce, která má vlastnické právo k dotčenému majetku nebo která hospodaří s majetkem státu nebo územních samosprávných celků - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 042 / 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221
Převod zůstatku účtu při otevírání účetních knih - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 042 / 701Účet 701 - Počáteční účet rozvažný (Aktivní) 701
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku, který je trvale zastaven s vlastníkem v něm nebude pokračováno zmařené investice - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 548Účet 548 - Ostatní provozní náklady (Nákladový - daňový) 548 / 042
Bezplatné předání nepotřebného dlouhodobého hmotného majetku ve výši nákladů vynaložených na jeho pořízení v předávající účetní jednotce - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 543Účet 543 - Dary (Nákladový - nedaňový) 543 / 042
Vyúčtování nákladů na dlouhodobý hmotný majetek při jeho úplatném převodu-prodeji - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 541Účet 541 - Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (Nákladový - daňový) 541 / 042
Vyúčtování nákladů vynaložených během roku se zakládáním pěstitelských celků a trvalých porostů - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 025Účet 025 - Pěstitelské celky trvalých porostů (Aktivní) 025 / 042
Převod zůstatku účtu při uzavírání účetních knih - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 702Účet 702 - Konečný účet rozvažný (Aktivní) 702 / 042
Snížení pořizovací ceny ostatního dlouhodobého majetku o dobropisy investičních dodavatelů - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad - 029Účet 029 - Jiný dlouhodobý hmotný majetek (Aktivní) 029 / -042
Vyúčtování faktury za dlouhodobý nehmotný i hmotný majetek zatím zachycený na účtě 395 po její likvidaci na příslušný účet do období jehož se fakturace týká - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 042 / 395Účet 395 - Vnitřní zúčtování (Aktivní) 395
Nákup pozemku - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 042 / 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221
Vyměření cla k DHM - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 042 / 379Účet 379 - Jiné závazky (Pasivní) 379

Dodávka zásob majetku od podniků ve skupině na dlouhodobý dodavatelský úvěr

A)hmotného majetku - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 042 / 471Účet 471 - Dlouhodobé závazky - ovládající a řídící osoba (Pasivní) 471
B)nehmotného majetku - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 041Účet 041 - Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku (Aktivní) 041 / 471Účet 471 - Dlouhodobé závazky - ovládající a řídící osoba (Pasivní) 471

Stavební objekt nebo jeho část likvidovaný v důsledku stavby

A)pořizovací cena Dal b) oprávky MD c)zůstatková cena MD - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 081Účet 081 - Oprávky ke stavbám (Pasivní) 081 , 042 / 021Účet 021 - Stavby (Aktivní) 021

Převod nákladů na dokončeném dlouhodobém hmotném majetku při jeho zařazení do majetku

A)pořizovací cena stavby - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 021Účet 021 - Stavby (Aktivní) 021 / 042
B)pořizovací cena pozemků - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 031Účet 031 - Pozemky (Aktivní) 031 / 042

Převod převzatého nakoupeného opotřebeného dlouhodobého hmotného majetku při jeho zařazení do majetku

A)pořizovací cena -stavby - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 021Účet 021 - Stavby (Aktivní) 021 / 042
B)pořizovací cena umělecká díla - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 032Účet 032 - Umělecká díla a sbírky (Aktivní) 032 / 042

Použití dotace na pořízení dlouhodobého nehmotného nebo hmotného majetku a technické zhodnocení a dotace na úhradu úroků zahrnovaných do pořizovací ceny

A)dotace ze státního rozpočtu - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 346Účet 346 - Dotace ze státního rozpočtu (Pasivní) 346 / 041Účet 041 - Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku (Aktivní) 041
B)ostatní dotace - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 347Účet 347 - Ostatní dotace (Pasivní) 347 / 042

Likvidace dlouhodobého hmotného majetku(jeho částí) v důsledku zničení živelnými pohromami, v důsledku škod a pod.

A)manka - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 549Účet 549 - Manka a škody z provozní činnosti (Nákladový - daňový) 549 / 042
B)škody - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 549Účet 549 - Manka a škody z provozní činnosti (Nákladový - daňový) 549 / 042

O Účtu 042 píšeme také v tomto článkuDalší účty z účetní skupiny 04

Pomohla vám tato stránka? Doporučte ji dál, děkujeme.« Zpět na výpis celé účetní osnovy

Dotazy & Diskuze k tomuto účtu (17)

 1. [ 1] Beranová 26.03.2010, 11:45

  Dobrý den, potřebovala bych vědět když koupím DHM 28.12. zda ještě v tom roce mohu začít odepisovat a kde zjistím kreré zařízení jak dlouho odepisuji. Děkuji za odpověď a přeji pěkný den.

 1. [ 2] Ferda Mravenec 04.05.2010, 21:15

  http://www.jakpodnikat.cz/ na těchto stránkách se dozvíte vše.

 1. [ 3] Peťan 17.09.2010, 21:36

  VÚD-podnikatel vložil stroj 250 000,-

 1. [ 4] baja 13.12.2010, 14:01

  prosím o odpověď - při koupi nového automobilu nám byla poskytnuta sleva 10 000,-Kč. Snížili by jste o tuto slevu pořizovací cenu DHM? Děkuji

 1. [ 5] xxxx 10.03.2011, 09:21

  ano, snížila bych cenu o 10 000kč, pokud by to bylo uvedeno na faktuře.

 1. [ 6] Eva Hlochová 10.03.2011, 12:42

  Dobrý den, potřebovala bych poradit prosím... Maringotka a cirkus, patří to do hmotného nebo nehmotného majetku? Děkuji za odpověď

 1. [ 7] Denisa Veselá 15.03.2011, 22:13

  Podle mne je to movité. U maringotky nepredpokladam, ze je pevne spjata se zemi, je to spise jako auto.

 1. [ 8] rajan 21.01.2013, 10:08

  Dobrý den, chci se zeptat, jestli tech. kontrola + měření emisí patří také do pořizovací ceny majetku,tedy na 042.děkuji

 1. [ 9] J. Navrátil 21.03.2013, 21:06

  V roce 2012 jsme rekonstruovali budovu účtovali jsme předpis 042/321 a úhradu zápočtem pohledávky o proti závazkům. vyrovnání 321/311 7mil./7 mil. v roce 2013 byla podepsána smlouva dohoda o narovnání takto ponechat započtenou pohledávku vůči závazku ve výši 1 mil. a pak dodavatel vystavil dobropis 2 mil. a zbylý zůstatek uhradit na účet dodavatele 4 mil. domnívala jsem se, že vše vyřeším přes účet -042/-321 dobropis 2 mil. a 042/321 úhrada 4 mil. 321/231 ale stále nemohu přijít na to jak znovu nastavit zápočet ve výši 1 mil. Jak nastavit znovu předpis na 6 mil. (tj. částka bez 1 mil. kompenzace) 042/321 6 mil z toho dobropis 042 2 mil./-321 2 mil. a předpis 042/321 4 mil. a úhradu 321/231 Děkuji za odpověď

 1. [ 10] Lenďa 05.04.2013, 20:44

  Má tento účet zůstatky?

 1. [ 11] František Pce 09.06.2014, 15:07

  Projektovou dokumentaci stavby jsme zaúčtovali jako pořízení dlouhodobého majetku, účet 042. Stavba však nebyla realizována. Je možno tento výdaj nějak převést do nákladů? Jak postupovat? Děkuji

 1. [ 12] Ing. Marie Bohdalová 20.06.2014, 09:34

  Dobrý den, jaká byla hodnota projektové dokumentace?

 1. [ 13] Avaloraj 29.09.2014, 22:31

  Dobrý den, prosím Vás patří provize za zprostředkování dotace na nemovitost do hodnoty této nemovitosti? Děkuji. Zouharova

 1. [ 14] Ing. Marie Bohdalová 13.10.2014, 10:02

  Dobrý den, provizi za zprostředkování do hodnoty nemovitosti nezahrnujte

 1. [ 15] Jana Vašků 30.07.2015, 14:01

  Dobrý den, jsme firma, která se zabývá prodejem automobilů. Pokud si chceme pořídit z vlastních zásob automobilů služební automobil, převedeme ho ze zásob 132xx přes 042xx na 022xx.Před převedením jsme obrželi od importéra aut registrační dobropis na toto auto. Z jaké částky provádět odpisy, z ponížené o hodnotu dobropisu?Děkuji za odpověď.Jana Vašků

 1. [ 16] SIKI 16.05.2016, 09:21

  Dobrý den, prosím Vás o radu kam zařadit altán - pergola pevně přidělanou k zemi, ovšem materiál zakoupený z vlastních prostředků, ale stavbu provedl zaměstnanec firmy.

 1. [ 17] Miska2421 30.11.2017, 21:32

  Dobrý den, prosím o radu-s.r.o. koupila loď za 30.000 EUR od fyzicke osoby dne 31.1.2017 a 28.2.2017 ji prodala za 35.000 EUR jine fyzicke osobe. Jakým způsobem zaúčtovat nákup a prodej a co s odpisy? Dekuji

Vložit komentář:Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo čtrnáct:
RSS              Reklama             Publikování článků

Našli jste chybu nebo chcete ohodnotit mobilní verzi stránek? Napište nám na , děkujeme.
Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí, které provedete na základě informací získaných z těchto stránek. CC BY-NC-SA 3.0 CZ www.uctovani.net 2010 - 2022