Přepnout do plné desktopové verze desktop icon logo uctovani.net
Registrovat se
Maturujete z účetictví? Pomůžeme vám zvládnout tuto zkoušku.
Připravili jsme pro vás 🎦 video kurz odmaturuj z účetnictví.

Ukázat první video »

Účet 112 - Materiál na skladě

Typ účtu: Aktivní
Druh účtu: Rozvahový

Patří sem suroviny, základní materiál, pomocné a provozovací látky, náhradní díly, vratné obaly. Způsob účtování A

Výběr účetních případů s účtem 112


Účetní případ Zaúčtování
MD / D
Zobrazit detail
Došla fa. za materiál + DPH - PFAPFA = Přijatá faktura 112 , 343Účet 343 - DPH - Daň z přidané hodnoty (Aktivní i Pasivní) 343 / 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321
Dopravné materiálu od neplátce - PFAPFA = Přijatá faktura 112 / 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321
Materiál vydaný ze skladu - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 501Účet 501 - Spotřeba materiálu (Nákladový - daňový) 501 / 112
Převzetí materiálu na sklad-příjemka - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 112 / 111Účet 111 - Pořízení materiálu (Aktivní) 111
Vyskladnění materiálu z důvodu prodeje - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 542Účet 542 - Prodaný materiál (Nákladový - daňový) 542 / 112
Převzetí materiálu a drobného hmotného majetku vlastní výroby - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 112 / 585Účet 585 - Aktivace materiálu a zboží (Nákladový - daňový) 585
Výdej materiálu nakupovaných polotovarů, výrobků, tiskopisů, kancelářských potřeb, plynu, ochranných pomůcek, neutralizačních nápojů do spotřeby - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 501Účet 501 - Spotřeba materiálu (Nákladový - daňový) 501 / 112
Reklamační nárok na materiál - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 315Účet 315 - Ostatní pohledávky (Aktivní) 315 / 112
Výrobek vyroben ve vlastní režii a převzat na sklad - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 112 / 585Účet 585 - Aktivace materiálu a zboží (Nákladový - daňový) 585
Převzetí materiálu a paliva na sklad v ocenění cenou zjištěnou, váženým aritmetickým průměrem, metodou FIFO - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 112 / 111Účet 111 - Pořízení materiálu (Aktivní) 111
Nákup materiálu za hotové na sklad - VPD VPD - výdajový pokladní doklad 112 / 211Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211
Snížení cen materiálu z důvodu nezaviněného poškození nebo fyzického znehodnocení z přirozených přičin v rámci norem - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 501Účet 501 - Spotřeba materiálu (Nákladový - daňový) 501 / 112
Nezaviněná manka a škody na materiálu, nepřevyšující normy přirozených úbytků - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 501Účet 501 - Spotřeba materiálu (Nákladový - daňový) 501 / 112
Při inventarizaci zjištěn přirozený úbytek materiálu - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 501Účet 501 - Spotřeba materiálu (Nákladový - daňový) 501 / 112
Převod částek, o něž se zvyšuje cena materiálu po jeho převzetí ze zpracování na sklad - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 112 / 111Účet 111 - Pořízení materiálu (Aktivní) 111
Převod obalů fakturovaných se zbožím po vyprázdnění na sklad - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 112 / 132Účet 132 - Zboží na skladě a v prodejnách (Aktivní) 132
Převzetí na sklad materiálu výrobků vlastní výroby určený pro režijní spotřebu v účetní jednotce - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 112 / 123Účet 123 - Výrobky (Aktivní) 123
Vyúčtování přebytku materiálu - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 112 / 648Účet 648 - Ostatní provozní výnosy (Výnosový - daňový) 648

Inzerce ∇

Reklamace vůči dodavatelům u zjištění závad - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321 , 325Účet 325 - Ostatní závazky (Pasivní) 325 / 112
Náhradní dodávka-reklamace - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 112 / 315Účet 315 - Ostatní pohledávky (Aktivní) 315
Přijatý dar materiál od individuálného podnikatele - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 112 / 491Účet 491 - Účet individuálního podnikatele (Pasivní) 491
Výdej nepotřebného materiálu - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 542Účet 542 - Prodaný materiál (Nákladový - daňový) 542 / 112
Přijatý dar od s. r.o. - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 112 / 413Účet 413 - Ostatní kapitálové fondy (Pasivní) 413
Převod částek, o něž se zvyšuje cena materiálu po jeho přijetí na sklad ze zpracování - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 112 / 111Účet 111 - Pořízení materiálu (Aktivní) 111
Vyúčtování změn ve způsobu ocenění majetku - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 112 / 559Účet 559 - Tvorba a zúčtování opravných položek v provozní činnosti (Nákladový - nedaňový) 559
Prodej materiálu v pořizovací ceně - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 542Účet 542 - Prodaný materiál (Nákladový - daňový) 542 / 112
Nezaviněná manka a škody na materiálu, převyšující stanovené normy přirozených úbytků a veškerá zaviněná manka a škody - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 549Účet 549 - Manka a škody z provozní činnosti (Nákladový - daňový) 549 / 112
Výdej materiálu(odpadu) ze skladu při prodeji v ocenění, v němž se vedou na skladě - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 542Účet 542 - Prodaný materiál (Nákladový - daňový) 542 / 112
Předaný materiál při bezplatných převodech - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 543Účet 543 - Dary (Nákladový - nedaňový) 543 / 112
Převod konečného stavu materiálu způsob účtování B - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 112 / 501Účet 501 - Spotřeba materiálu (Nákladový - daňový) 501
Převod odúčtování počátečního stavu materiálu - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 501Účet 501 - Spotřeba materiálu (Nákladový - daňový) 501 / 112
Manko na materiálu zjištěné při inventarizacu - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 549Účet 549 - Manka a škody z provozní činnosti (Nákladový - daňový) 549 / 112
Opodstatněné trvalé snížení hodnoty materiálu - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 549Účet 549 - Manka a škody z provozní činnosti (Nákladový - daňový) 549 / 112
Dočasné snížení se změnilo na trvalou částku - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 191Účet 191 - Opravná položka k materiálu (Aktivní) 191 , 549Účet 549 - Manka a škody z provozní činnosti (Nákladový - daňový) 549 / 559Účet 559 - Tvorba a zúčtování opravných položek v provozní činnosti (Nákladový - nedaňový) 559 , 112
Obdržení zásob materiálu pro výrobu - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 112 / 413Účet 413 - Ostatní kapitálové fondy (Pasivní) 413
Převzetí materiálu a paliva na sklad - pořizovací cena, náklady s pořízením - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 112 / 111Účet 111 - Pořízení materiálu (Aktivní) 111
Převzetí materiálu a drobného hmotného majetku na sklad, účtuje-li se prostřednictvím účtu 111 - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 112 / 111Účet 111 - Pořízení materiálu (Aktivní) 111
Převzetí materiálu a drobného hmotného majetku na sklad od dodavatele, účtuje-li se o zlikvidovaných fakturách - PFAPFA = Přijatá faktura 112 / 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321 , 325Účet 325 - Ostatní závazky (Pasivní) 325
Materiál získaný z vyřazeného dlouhodobého hmotného majetku předaného na sklad - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 112 / 648Účet 648 - Ostatní provozní výnosy (Výnosový - daňový) 648
Materiál získaný z vyřazených materiálů v používání, předaný na sklad - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 112 / 648Účet 648 - Ostatní provozní výnosy (Výnosový - daňový) 648
Druhotné suroviny získané při likvidací zásob v důsledku škod převzaténa sklad - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 112 / 648Účet 648 - Ostatní provozní výnosy (Výnosový - daňový) 648
Bezplatně převzaté zásoby materiálu na základě odborného odhadu -u individuálního podnikatele - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 112 , 112 / 413Účet 413 - Ostatní kapitálové fondy (Pasivní) 413 , 491Účet 491 - Účet individuálního podnikatele (Pasivní) 491
Přijatý věcný vklad za upsaný vlastní kapitál - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 112 / 353Účet 353 - Pohledávky za upsaný základní kapitál (Aktivní) 353
Převod zůstatku při otevírání účetních knih - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 112 / 701Účet 701 - Počáteční účet rozvažný (Aktivní) 701
Předání materiálu nenávratně k přezkoušení jakosti, atestaci a pod. Pokud je možno materiál po přezkoušení dále upotřebit, vyúčtuje se pouze rozdíl mezi původním oceněním a cenou možného použití - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 501Účet 501 - Spotřeba materiálu (Nákladový - daňový) 501 / 112
Výdej drobného hmotného majetku, o kterém účetní jednotka rozhodla,že není dlouhodobý majetek - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 501Účet 501 - Spotřeba materiálu (Nákladový - daňový) 501 / 112
Materiál na skladě zničený živelnými pohromami a jinými nahodilými událostmi - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 549Účet 549 - Manka a škody z provozní činnosti (Nákladový - daňový) 549 / 112
Vyúčtování oceňovacího rozdílů k nezaviněnému manku a škodám na materiálu na skladě, převyšující stanovené normy přirozených úbytků - aktivní zůstatek - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 112 / 648Účet 648 - Ostatní provozní výnosy (Výnosový - daňový) 648
Vyúčtování změn ve způsobu ocenění majetku - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 548Účet 548 - Ostatní provozní náklady (Nákladový - daňový) 548 / 112
Věcný vklad do společnosti nebo družstva - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 367Účet 367 - Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů (Pasivní) 367 / 112
Převod zůstatku při uzavírání účetních knih - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 702Účet 702 - Konečný účet rozvažný (Aktivní) 702 / 112
Náklady na přepravu materiálu uskutečněnou vlastní dopravou - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 112 / 586Účet 586 - Aktivace vnitropodnikových služeb (Nákladový - daňový) 586
Zakoupení věnce pro zemřelého pracovníka v činnosti nebo v důchodu - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 501Účet 501 - Spotřeba materiálu (Nákladový - daňový) 501 / 112
Renovace náhradních dílů ve vlastní režii - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 112 / 586Účet 586 - Aktivace vnitropodnikových služeb (Nákladový - daňový) 586
Zjištěna škoda na mat. - povodeň - 15.000 - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 549Účet 549 - Manka a škody z provozní činnosti (Nákladový - daňový) 549 / 112
Vyúčtování přebytku při náhradních dílech -VÚD 112 / 648Účet 648 - Ostatní provozní výnosy (Výnosový - daňový) 648
Vyúčtování oceňovacího rozdílů k nezaviněnému manku a škodám na materiálu na skladě, převyšující stanovené normy přirozených úbytků - pasivní zůstatek - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 549Účet 549 - Manka a škody z provozní činnosti (Nákladový - daňový) 549 / 112
Spotřeba materiálu ve výrobě - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 501Účet 501 - Spotřeba materiálu (Nákladový - daňový) 501 / 112
Manko které nebylo předepsáno k úhradě - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 549Účet 549 - Manka a škody z provozní činnosti (Nákladový - daňový) 549 / 112

Vyfakturovaný nedodaný materiál

1) Přijatá faktura - materiál zatím nepřišel - PFAPFA = Přijatá faktura 119Účet 119 - Materiál na cestě (Aktivní) 119 / 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321
2) Došel Materiál - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 112 / 119Účet 119 - Materiál na cestě (Aktivní) 119

Výdaje za účelem reprezentace

A)materiálu-způsob A - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 513Účet 513 - Náklady na reprezentaci (Nákladový - nedaňový) 513 / 112
B)materiálu způsobem B - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 513Účet 513 - Náklady na reprezentaci (Nákladový - nedaňový) 513 / 501Účet 501 - Spotřeba materiálu (Nákladový - daňový) 501
C)zboží způsobem A - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 513Účet 513 - Náklady na reprezentaci (Nákladový - nedaňový) 513 / 132Účet 132 - Zboží na skladě a v prodejnách (Aktivní) 132
D)zboží způsobem B - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 513Účet 513 - Náklady na reprezentaci (Nákladový - nedaňový) 513 / 504Účet 504 - Prodané zboží (Nákladový - daňový) 504

O Účtu 112 píšeme také v těchto článcích

Další účty z účetní skupiny 11

Pomohla vám tato stránka? Doporučte ji dál, děkujeme.« Zpět na výpis celé účetní osnovy

Inzerce ∇

Dotazy & Diskuze k tomuto účtu (3)

  1. [ 1] blanka 14.02.2011, 08:26

    prosím, může mi někdo napsat jak se zaúčtuje: PS způsob A u materiálu KZ způsob A u materiálu PS způsbo B u materiálu KZ způsob B u materiál

  1. [ 2] Petr 01.03.2011, 00:24

    U způsobu A i způsobu B se PS materiálu zaúčtuje stejně, tzn. 112/701. KZ se u způsobu A zaúčtuje 702/112. U způsobu B se nejprve k 31.12. převede PS materiálu na účet 501 (501/112) a následně se pracuje (shodně i způsob A) s účtem 112, kde dochází k nevyfakturovaným dodávkám materiálu (112/389), přebytku (112/648), atd. Následně předepíšeme KZ jako 702/112.

  1. [ 3] Kamila 04.03.2011, 09:08

    Petře, myslíte že způsob B je správně? já bych to zaúčtovala PS 501/112 KZ 112/501 budu ráda, pokud k tomuto problému někdo ještě napíše dotaz.

Vložit komentář:Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo čtrnáct:
RSS              Reklama             Publikování článků

Našli jste chybu nebo chcete ohodnotit mobilní verzi stránek? Napište nám na , děkujeme.
Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí, které provedete na základě informací získaných z těchto stránek. CC BY-NC-SA 3.0 CZ www.uctovani.net 2010 - 2022